Search result for

-serene-

(25 entries)
(0.3561 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: serene, *serene*
Possible hiragana form: -せれね-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serene[ADJ] สงบนิ่ง, See also: เยือกเย็น, Syn. calm, impassive, peaceful, Ant. agitated, disturbed
serene[ADJ] ปลอดโปร่ง, See also: ซึ่งไม่มีเมฆ, Syn. calm, quiet, Ant. sleep

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serene(สะรีน') adj.,n. (ความ) สงบ,เงียบสงบ,ในสงบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,เยือกเย็น,ไม่มีเมฆ,ปลอดโปร่ง,สง่า, See also: sereneness n., Syn. clear,calm,tranquil

English-Thai: Nontri Dictionary
serene(adj) ราบเรียบ,สงบเงียบ,เยือกเย็น,ใจเย็น,ปลอดโปร่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
By far the more beautiful, brave and serene creature.ซึ่งมีมากกว่าความสวยงาม ความกล้า และชีวิตที่สงบนิ่ง The Secret of Moonacre (2008)
A beautiful, brave and serene creature.มันสวยงาม กล้าหาญ และเป็นสิ่งมีชีวิตที่สงบนิ่ง The Secret of Moonacre (2008)
That's why he's so sereneนั่นไงทำไมเขาถึงดู เยือกเย็นสงบนิ่งมาก Black Swan (2009)
Somewhere tranquil, serene, safe.เอาล่ะ ลองจินตนาการว่าตัวคุณ... อยู่ที่ไหนซักแห่งที่สงบๆ สดชื่นและปลอดภัย The Firefly (2011)
I can't believe how serene it is.ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันสงบเงียบได้ยังไง Bloodletting (2011)
And once I'm Her Serene Highness of Monaco, all meddling will be prohibited.แล้วเมื่อไหร่ที่ฉันได้เป็นเจ้าหญิงแห่งโมนาโค ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องต้องห้าม I Am Number Nine (2011)
"For the man sound of body and serene of mind,"สำหรับมนุษย์ เสียงของร่างกาย และจิตใจที่สงบ There's No Place Like Home (2011)
We grew up together, but my station always prevented me from being a suitable choice for Her Serene Highness, at least--เราโตมาด้วยกัน แต่ตำแหน่งของฉัน มักจะถูกกีดขวางจากตัวเลือกที่น่าลงตัว อย่างน้อยก็สำหรับฝ่าบาท The Princess Dowry (2012)
Her serene highness and the prince are only willing to annul the marriage if you agree to a gag order on all matters regarding the dissolution.หม่อมเจ้าและเจ้าชาย จะเต็มใจทำให้การแต่งงานเป็นโมฆะ ถ้าคุณเห็นด้วยที่จะปิดปากในเรื่องทั้งหมด The Princess Dowry (2012)
When he is unable to perform the ceremony, her serene highness will have no choice but to ask me to step in.เมื่อเขาไม่สามารถประกอบพิธีได้ เซรีน่าผู้สูงส่งของเธอก็ไม่มีทางเลือก แต่ที่จะถามฉันถึงขั้นตอนใน G.G. (2012)
♪ Where thoughts ♪ ♪ Serenely sweet express ♪#เมื่อไหร่ที่ความคิด# #อันแสนหวานปรากฏอย่างชัดเจน# On My Way (2012)
Orion's pursuit of the Pleiades will finally end, and the seven sisters will glide serenely into the waiting arms of the Milky Way.การแสวงหาของเทพนิยาย ของกลุ่มดาวลูกไก่ก็จะจบ และเจ็ดสาวน้องสาว จะเหินสงบเงียบเป็นแขนรอ Sisters of the Sun (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sereneThe autumn sky is clear and serene.
sereneThe view of Mars through earthly telescopes suggested that all was serene.

CMU English Pronouncing Dictionary
SERENE    S ER0 IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
serene    (j) (s i1 r ii1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安详[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, / ] serene [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Serene \Se*rene"\, a. [L. serenus to grow dry, Gr. ??? hot,
   scorching.]
   1. Bright; clear; unabscured; as, a serene sky.
    [1913 Webster]
 
       The moon serene in glory mounts the sky. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Full many a gem of purest ray serene
       The dark unfathomed caves of ocean bear. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   2. Calm; placid; undisturbed; unruffled; as, a serene aspect;
    a serene soul. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: In several countries of Europe, Serene is given as a
      tittle to princes and the members of their families;
      as, His Serene Highness.
      [1913 Webster]
 
   {Drop serene}. (Med.) See {Amaurosis}. --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Serene \Se*rene"\, n.
   1. Serenity; clearness; calmness. [Poetic.] "The serene of
    heaven." --Southey.
    [1913 Webster]
 
       To their master is denied
       To share their sweet serene.     --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. [F. serein evening dew or damp. See {Serein}.] Evening
    air; night chill. [Obs.] "Some serene blast me." --B.
    Jonson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Serene \Se*rene"\, v. t. [L. serenare.]
   To make serene.
   [1913 Webster]
 
      Heaven and earth, as if contending, vie
      To raise his being, and serene his soul. --Thomson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 serene
   adj 1: not agitated; without losing self-possession; "spoke in a
       calm voice"; "remained calm throughout the uproar"; "he
       remained serene in the midst of turbulence"; "a serene
       expression on her face"; "she became more tranquil";
       "tranquil life in the country" [syn: {calm},
       {unagitated}, {serene}, {tranquil}]
   2: completely clear and fine; "serene skies and a bright blue
     sea"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top