ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-self-willed-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: self-willed, *self-willed*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self-willed[ADJ] ดื้อดึง, See also: ดื้อรั้น, เอาแต่ใจตัวเอง, ถือทิฐิ, Syn. disobedient, difficult, obstinate, willful

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
self-willedHe is a self-willed fellow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาแต่ใจตัวเอง[ADJ] self-willed, Syn. เอาแต่ใจ, Example: ลูกเขาเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเอง เพราะพ่อแม่เลี้ยงแบบตามใจมากเกินไป, Thai definition: ที่มีนิสัยถือเอาความต้องการของตนเป็นใหญ่โดยไม่ยินยอมผู้อื่น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self-willed (j) sˈɛlf-wˈɪld (s e1 l f - w i1 l d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Self-willed \Self`-willed"\, a.
   Governed by one's own will; not yielding to the wishes of
   others; obstinate.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 self-willed
   adj 1: habitually disposed to disobedience and opposition [syn:
       {froward}, {headstrong}, {self-willed}, {willful},
       {wilful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top