ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ridicule-

R IH1 D AH0 K Y UW2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ridicule, *ridicule*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ridicule(vt) เยาะเย้ย, See also: ล้อเลียน, ยั่วเย้า, เยาะหยัน, Syn. laugh at, mock, sneer
ridicule(n) การเยาะเย้ย, See also: การเยาะหยัน, การหัวเราะเยาะ, Syn. laughter, mockery, sarcasm

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He just isn't sure. It's not easy to stand alone against the ridicule of others.เขาก็ไม่แน่ใจว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยืนคนเดียวกับเยาะเย้ยของผู้อื่น 12 Angry Men (1957)
The people will ridicule BuYeo.พสกนิการจะพากันหัวเราะเยาะพูยอ Episode #1.42 (2006)
This is a message to ridicule me.นี่เป็นข้อความ เยาะเย้ยฉันหรือ Episode #1.8 (2008)
A world where I couldn't constantly ridicule your hair.โลกที่ไม่มี การเยาะเย้ยผมของนาย Journey to Regionals (2010)
What can someone who ridicules another's stage teach someone else?คนที่แย่งเวทีคนอื่นไปหน้าตาเฉย จะไปสอนใครได้ Episode #1.5 (2010)
And that opens her up to justifiable ridicule for wearing them.แล้วก็เหมาะกับปรียาดี โดนหัวเราะเยาะใส่ก็ยุติธรรมดีแล้ว The Agreement Dissection (2011)
And yet you find it funny to ridicule and underestimate the human race?และคุณคิดว่าสิ่งที่คุณ กำลังทำมันน่าสนุกที่ได้เยาะเย้ย และดูแคลนเผ่าพันธุ์มนุษย์ ใช่มั้ย Whatever I Am, You Made Me (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ridiculeEvery one of us who ridiculed his business plan as a bunch of hokum should be embarrassed we did.
ridiculeHe exposed himself to the ridicule of his classmates.
ridiculeHe is apt to ridicule others.
ridiculeIf you do that, you're going to subjects yourself to ridicule.
ridiculeIt is mean of you to ridicule him in public.
ridiculeIt is not good to ridicule him in public.
ridiculeRecently I've stopped being afraid of "living in shame" and being exposed to "public ridicule".

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แดก(v) ridicule, See also: be sarcastic, be ironic, speak sarcastically, Syn. กระทบกระเทียบ, แดกดัน, กระทบกระแทก, เหน็บแนม, ประชดประชัน, ถากถาง, Example: ฉันเคยแดกคำใส่มันเพราะความโมโห, Thai Definition: พูดกระทบให้โกรธ โดยยกเอาสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งชอบขึ้นมาย้อนเปรียบเทียบ, Notes: (ปาก)
น่าขัน(v) ridicule, See also: mock, deride, taunt, Syn. น่าหัวเราะเยาะ, Ant. น่าชื่นชม, Example: ความคิดอ่านของเขาน่าขันที่สุด
น่าหัวเราะเยาะ(v) ridicule, See also: make fun of, deride, taunt, Syn. น่าชวนหัว, น่าขัน, น่าเยาะเย้ย, น่าตลก, น่าขบขัน, Ant. น่าชื่นชม, น่ายินดี, Example: การแสดงของคู่แข่งน่าหัวเราะเยาะเป็นที่สุด
ไยไพ(v) ridicule, See also: mock, jeer, sneer, Syn. เยาะเย้ย, เย้ยหยัน, เย้ย, หยัน, Ant. ยกย่อง, สรรเสริญ, ชมเชย, Thai Definition: พูดให้เขาอาย
เย้ยหยัน(v) ridicule, See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride, Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น, Example: เขาถูกหัวเราะเยาะถูกเย้ยหยันจากเพื่อนๆ ทั้งที่หอพักและที่มหาวิทยาลัย, Thai Definition: เย้ยด้วยความดูหมิ่นเหยียดหยาม
เยาะเย้ย(v) ridicule, See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride, Syn. เย้ยหยัน, เย้ย, หยัน, Example: เขาชอบเยาะเย้ยผู้อื่น ไม่เคยไว้วางใจใครในการทำงานใดๆ เลย, Thai Definition: เยาะให้ได้อายและเจ็บใจ
เยาะเย้ยถากถาง(v) ridicule, See also: satirize, mock, jeer at, Syn. เย้ยหยัน, ค่อนขอด, แดกดัน, Example: ปรกติเขาชอบเยาะเย้ยถากถางผู้อื่นเสมอ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RIDICULE R IH1 D AH0 K Y UW2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ridicule (v) rˈɪdɪkjuːl (r i1 d i k y uu l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, / ] ridicule, #41,758 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ridicule \Rid"i*cule\, n. [F. ridicule, L. ridiculum a jest, fr.
   ridiculus. See {Ridiculous}.]
   1. An object of sport or laughter; a laughingstock; a
    laughing matter.
    [1913 Webster]
 
       [Marlborough] was so miserably ignorant, that his
       deficiencies made him the ridicule of his
       contemporaries.            --Buckle.
    [1913 Webster]
 
       To the people . . . but a trifle, to the king but a
       ridicule.               --Foxe.
    [1913 Webster]
 
   2. Remarks concerning a subject or a person designed to
    excite laughter with a degree of contempt; wit of that
    species which provokes contemptuous laughter;
    disparagement by making a person an object of laughter;
    banter; -- a term lighter than derision.
    [1913 Webster]
 
       We have in great measure restricted the meaning of
       ridicule, which would properly extend over whole
       region of the ridiculous, -- the laughable, -- and
       we have narrowed it so that in common usage it
       mostly corresponds to "derision", which does indeed
       involve personal and offensive feelings. --Hare.
    [1913 Webster]
 
       Safe from the bar, the pulpit, and the throne,
       Yet touched and shamed by ridicule alone. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Quality of being ridiculous; ridiculousness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To see the ridicule of this practice. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Derision; banter; raillery; burlesque; mockery; irony;
     satire; sarcasm; gibe; jeer; sneer; ribbing.
 
   Usage: {Ridicule}, {Derision}, {mockery}, {ribbing}: All four
      words imply disapprobation; but ridicule and mockery
      may signify either good-natured opposition without
      manifest malice, or more maliciously, an attempt to
      humiliate. Derision is commonly bitter and scornful,
      and sometimes malignant. {ribbing} is almost always
      good-natured and fun-loving.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ridicule \Rid"i*cule\, v. t. [imp. & p. p. {Ridiculed};p. pr. &
   vb. n. {Ridiculing}.]
   To laugh at mockingly or disparagingly; to awaken ridicule
   toward or respecting.
   [1913 Webster]
 
      I 've known the young, who ridiculed his rage.
                          --Goldsmith.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To deride; banter; rally; burlesque; mock; satirize;
     lampoon. See {Deride}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ridicule \Rid"i*cule\, a. [F.]
   Ridiculous. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      This action . . . became so ridicule.  --Aubrey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ridicule
   n 1: language or behavior intended to mock or humiliate
   2: the act of deriding or treating with contempt [syn:
     {derision}, {ridicule}]
   v 1: subject to laughter or ridicule; "The satirists ridiculed
      the plans for a new opera house"; "The students poked fun
      at the inexperienced teacher"; "His former students roasted
      the professor at his 60th birthday" [syn: {ridicule},
      {roast}, {guy}, {blackguard}, {laugh at}, {jest at}, {rib},
      {make fun}, {poke fun}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 ridicule /ʀidikyl/ 
  ridiculous

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top