ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-reprint-

R IY0 P R IH1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: reprint, *reprint*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reprint(vt) พิมพ์ซ้ำ, See also: พิมพ์อีก, Syn. duplicate, republish
reprint(n) สำเนา, Syn. copy, duplicate
reprint(n) หนังสือที่พิมพ์ซ้ำ, See also: สิ่งที่ตีพิมพ์ซ้ำ, Syn. new edition, reissue

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reprint editionฉบับพิมพ์ซ้ำ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's alright, we'll just have to reprint them.งั้นก็ไปปริ๊นให้เรียบร้อยสิ Episode #1.6 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reprintIs it possible to reprint this article?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิมพ์ซ้ำ[phim sam] (v, exp) EN: reprint  FR: réimprimer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REPRINT R IY0 P R IH1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reprint (n) rˈiːprɪnt (r ii1 p r i n t)
reprint (v) rˌiːprˈɪnt (r ii2 p r i1 n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reprint { m }Reprint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reprint \Re*print"\ (r?-pr?nt"), v. t.
   1. To print again; to print a second or a new edition of.
    [1913 Webster]
 
   2. To renew the impression of.
    [1913 Webster]
 
       The whole business of our redemption is . . . to
       reprint God's image upon the soul.  --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reprint \Re"print`\ (r?"pr?nt`), n.
   A second or a new impression or edition of any printed work;
   specifically, the publication in one country of a work
   previously published in another.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reprint
   n 1: a publication (such as a book) that is reprinted without
      changes or editing and offered again for sale [syn:
      {reissue}, {reprint}, {reprinting}]
   2: a separately printed article that originally appeared in a
     larger publication [syn: {offprint}, {reprint}, {separate}]
   v 1: print anew; "They never reprinted the famous treatise"
      [syn: {reprint}, {reissue}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top