ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-reprieve-

R IY0 P R IY1 V   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: reprieve, *reprieve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reprieve[VT] พักหรือเลื่อนการประหาร, Syn. grant respite, pardon
reprieve[VT] ทำให้บรรเทา, See also: ทำให้ผ่อนคลาย, ปลดเปลื้อง, Syn. abate, relieve
reprieve[N] การพักหรือเลื่อนการประหาร, Syn. amnesty, pardon
reprieve[N] การบรรเทา, See also: การปลดเปลื้อง, Syn. alleviation, relief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reprieve(รีพรีฟว') vt.,บรรเทาโทษ,บรรเทา,ลด n. การบรรเทาโทษ,คำสั่งบรรเทาโทษ,การบรรเทาชั่วคราว, See also: repriever n., Syn. suspend,remit

English-Thai: Nontri Dictionary
reprieve(vt) พักผ่อน,บรรเทา,เลื่อนการประหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reprieveการชะลอการลงโทษ, การรอการลงโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reprieveการชะลอการลงโทษ, การรอการลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# don't forget to breathe # # your whole life is here # # no eleventh-hour reprieve ## don't forget to breathe # # your whole life is here # # no eleventh-hour reprieveAir: Part 3 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลอการลงโทษ[v. exp.] (chalø kān longthōt) EN: reprieve   
รอการลงโทษ[v. exp.] (rø kān longthōt) EN: reprieve   

CMU English Pronouncing Dictionary
REPRIEVE R IY0 P R IY1 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reprieve (v) rˈɪprˈiːv (r i1 p r ii1 v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gnadenfrist {f} | Gnadenfristen {pl}reprieve | reprieves [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reprieve \Re*prieve\ (r?-pr?v"), v. t. [imp. & p. p. {Reprieved}
   (-pr?vd"); p. pr. & vb. n. {Reprieving}.] [OE. repreven to
   reject, disallow, OF. reprover to blame, reproach, condemn
   (pres. il reprueve), F. r['e]prouver to disapprove, fr. L.
   reprobare to reject, condemn; pref. re- re- + probare to try,
   prove. See {Prove}, and cf. {Reprove}, {Reprobate}.]
   [1913 Webster]
   1. To delay the punishment of; to suspend the execution of
    sentence on; to give a respite to; to respite; as, to
    reprieve a criminal for thirty days.
    [1913 Webster]
 
       He reprieves the sinnner from time to time.
                          --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   2. To relieve for a time, or temporarily.
    [1913 Webster]
 
       Company, thought it may reprieve a man from his
       melaneholy yet can not secure him from his
       conscience.              --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reprieve \Re*prieve"\ (r?-pr?v"), n.
   1. A temporary suspension of the execution of a sentence,
    especially of a sentence of death.
    [1913 Webster]
 
       The morning Sir John Hotham was to die, a reprieve
       was sent to suspend the execution for three days.
    --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   2. Interval of ease or relief; respite.
    [1913 Webster]
 
       All that I ask is but a short reprieve,
       ll I forget to love, and learn to grieve. --Denham.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reprieve
   n 1: a (temporary) relief from harm or discomfort [syn:
      {reprieve}, {respite}]
   2: an interruption in the intensity or amount of something [syn:
     {suspension}, {respite}, {reprieve}, {hiatus}, {abatement}]
   3: a warrant granting postponement (usually to postpone the
     execution of the death sentence)
   4: the act of reprieving; postponing or remitting punishment
     [syn: {reprieve}, {respite}]
   v 1: postpone the punishment of a convicted criminal, such as an
      execution [syn: {reprieve}, {respite}]
   2: relieve temporarily

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top