ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-remarkable-

R IH0 M AA1 R K AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: remarkable, *remarkable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remarkable(adj) น่าสังเกต, See also: น่าคิด, Syn. noticeable
remarkable(adj) ไม่ธรรมดา, See also: ประหลาด, Syn. surprising, unusual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remarkable(รีมาร์ค'คะเบิล) adj. พิเศษ, น่าทึ่ง, ยอดเยี่ยม, น่าสังเกต, See also: remarkability n. remarkableness n. remarkably adv., Syn. noteworthy, striking, unusual

English-Thai: Nontri Dictionary
remarkable(adj) น่าทึ่ง, น่าสังเกต, ประหลาด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This, I have always thought, is a remarkable thing about democracy.นี้ผมได้คิดอยู่เสมอเป็นสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 12 Angry Men (1957)
I met some remarkable people in India.ผมพบคนที่น่าสนใจในอินเดีย Gandhi (1982)
- By Allah, this is quite a remarkable device.โอ้ พระเจ้า นี่ัมันอุปกรณ์สุดวิเศษณ์เลยนี่นา Aladdin (1992)
- A remarkable young man who found a music box.- ชายหนุ่มน่าทึ่ง คนที่พบกล่องเพลงนี้ Anastasia (1997)
To better explain the events of the last 48 hours is the leader of the scientific team that made this remarkable discovery Dr. David Drumlin, specialที่ดีกว่าการอธิบายเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา 48 ชั่วโมง เป็นผู้นำของทีม ทางวิทยาศาสตร์ ที่ทำให้การค้นพบที่น่าทึ่งนี้ Contact (1997)
No there's truly nothing remarkable about the progress of Jerome Morrow.ไม่, จริง ๆ แล้วไม่มีอะไรน่าสนใจต่อการดำเนินไป เกี่ยวกับชีวิตของ Jerome Morrow หรอก Gattaca (1997)
My dear, it's delightful to see you. What a remarkable voyage this is.เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมาก Titanic (1997)
Remarkable accounts...บัญชีน่าสงสัย Pola X (1999)
You have a remarkable family, King Mongkut.You have a remarkable family, King Mongkut. Anna and the King (1999)
She has a remarkable talent, Mr. Hagen.เธอมีความสามารถจังเลย The Legend of Bagger Vance (2000)
It is remarkable how similar the pattern of love is to the pattern of insanity.รูปแบบความรักช่างไม่ต่างอะไรกับความเสียสติ The Matrix Revolutions (2003)
You write with such remarkable ease I wonder you need me at all.คุณเขียนได้สบายๆ คงไม่ต้องให้ผมช่วยแล้วล่ะ Swimming Pool (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remarkableChris got a remarkable grade for the complex homework.
remarkableDiligence was the principle factor in his remarkable promotion.
remarkableEspecially remarkable was her oval face.
remarkableHe has a remarkable aptitude for music.
remarkableHe has a remarkable memory.
remarkableHe has made remarkable progress in English.
remarkableHe has recently made remarkable progress in English.
remarkableHe is remarkable for his wisdom.
remarkableHe made remarkable progress in English.
remarkableHis was a remarkable life.
remarkableIf it had not been for antibiotics, medicine would not have made such remarkable progress.
remarkableIn recent year science has made remarkable progress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นหน้าเป็นตา(adj) remarkable, See also: outstanding, notable, Syn. เด่น, โดดเด่น, Example: ระบบตรึงค่าเงินกับดอลลาร์นับเป็นผลงานที่เป็นหน้าเป็นตาในประเทศที่เงินเฟ้ออย่างบราซิล, Thai Definition: ที่โดดเด่น, ที่เชิดหน้าชูตา

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REMARKABLE R IH0 M AA1 R K AH0 B AH0 L
REMARKABLE R IY0 M AA1 R K AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remarkable (j) rˈɪmˈaːkəbl (r i1 m aa1 k @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beachtenswert; beachtlich { adj } | beachtenswerter | am beachtenswertestenremarkable | more remarkable | most remarkable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remarkable \Re*mark"a*ble\ (-?-b'l), a. [F. remarquable.]
   Worthy of being remarked or noticed; noticeable; conspicuous;
   hence, uncommon; extraordinary.
   [1913 Webster]
 
      'T is remarkable, that they
      Talk most who have the least to say.   --Prior.
   [1913 Webster]
 
      There is nothing left remarlable
      Beneath the visiting moon.        --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Observable; noticeable; extraordinary; unusual; rare;
     strange; wonderful; notable; eminent.
     [1913 Webster] -- {Re*mark"a*ble*ness}, n. --
     {Re*mark"a*bly}, adv.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remarkable
   adj 1: unusual or striking; "a remarkable sight"; "such poise is
       singular in one so young" [syn: {remarkable}, {singular}]
   2: worthy of notice; "a noteworthy fact is that her students
     rarely complain"; "a remarkable achievement" [syn:
     {noteworthy}, {remarkable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top