ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-prosy-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: prosy, *prosy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prosy[ADJ] ซึ่งไม่น่าสนใจ, See also: น่าเบื่อ, ธรรมดาๆ, พื้นๆ, Syn. common, prosaic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prosy(โพร'ซี) adj. คล้ายร้อยแก้ว,ธรรมดา,จืดชืด,น่าเบื่อ., See also: prosily adv. prosiness n., Syn. prosaic

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prosy    (j) prˈouziː (p r ou1 z ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
langatmig; langweilig; eintönig {adj} | langatmiger; langweiliger; eintöniger | am langatmigsten; am langweiligsten; am eintönigstenprosy | prosier | prosiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prosy \Pros"y\, a. [Compar. {Prosier}; superl. {Prosiest}.]
   [1913 Webster]
   1. Of or pertaining to prose; like prose.
    [1913 Webster]
 
   2. Dull and tedious in discourse or writing; prosaic.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prosy
   adj 1: lacking wit or imagination; "a pedestrian movie plot"
       [syn: {pedestrian}, {prosaic}, {prosy}, {earthbound}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top