Search result for

-primer-

(13 entries)
(0.0921 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: primer,-primer-, *primer*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
primer    [N] หนังสืออ่านเบื้องต้นสำหรับเด็ก
primer    [N] สารที่ใช้เคลือบสีเนื้อไม้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Primerดีเอ็นเอสายเดี่ยวสายสั้นๆ สามารถไปจับปลายของดีเอ็นเอตั้งต้นแต่ละสาย

primer ถูกประยุกต์ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง (Polymerase chain reaction, PCR) ในการทำ PCR ซึ่งปฏิกิริยาในหลอดทดลองประกอบด้วยดีเอ็นเอตั้งต้น (ดีเอ็นเอ 2 สายจับกัน) primer 2 สาย DNA polymerase (เอนไซม์ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอตั้งต้น) dNTPs (deoxynucleotide triphosphates เป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอนำไปต่อโดย DNA polymerase เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายใหม่) หลังจากนั้นปฏิกิริยาถูกควบคุมอุณหภูมิและเวลาเป็นรอบๆ โดยใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติ โดยแต่ละรอบเริ่มจากควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ดีเอ็นเอ 2 สายที่จับกันแยกออกจากกันเป็นดีเอ็นเอสายเดี่ยว 2 สาย แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ primer แต่ละสายจับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาอีกครั้งให้ DNA polymerase สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer ดังนั้นเมื่อผ่านรอบแรกดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น 2 เท่า และเมื่อเข้ารอบสองดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบแรกจะกลายเป็นดีเอ็นเอตั้งต้นของรอบสอง ทำให้เมื่อควบคุมอุณหภูมิและเวลาหลายๆ รอบดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้น 2 ยกกำลัง n เท่า เมื่อ n คือ จำนวนรอบ เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละรอบ ทำให้เมื่อผ่านไปเป็นชั่วโมง ดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้นมากมายเพียงพอต่อการนำไปศึกษา ดังนั้น primer ช่วยให้การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอประสบผลสำเร็จ

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. "เอนไซม์ที่ใช้ในการโคลนยีน" ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 42-65. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Nontri Dictionary
primer(n) แบบเรียนขั้นต้น,มูลบท,แบบสอนอ่าน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชนวน    [N] fuse, See also: primer, Syn. ชนวนระเบิด, Example: แอมโนเนียเป็นสารชนิดหนึ่งที่สามารถใช้เป็นชนวนระเบิดได้

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIMER    P R AY1 M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
primer    (n) (p r ai1 m @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundierung {f}; Grundanstrich {m} | Grundierungen {pl}primer | undercoats [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
引子[yǐn zi, ˇ ㄗ˙, ] primer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Primer \Prim"er\, n. [Originally, the book read at prime, the
   first canonical hour. LL. primae liber. See {Prime}, n., 4.]
   1. Originally, a small prayer book for church service,
    containing the little office of the Virgin Mary; also, a
    work of elementary religious instruction.
    [1913 Webster]
 
       The primer, or office of the Blessed Virgin. --Bp.
                          Stillingfleet.
    [1913 Webster]
 
   2. A small elementary book for teaching children to read; a
    reading or spelling book for a beginner.
    [1913 Webster]
 
       As he sat in the school at his prymer. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. (Print.) A kind of type, of which there are two species;
    one, called {long primer}, intermediate in size between
    bourgeois and small pica [see {Long primer}]; the other,
    called {great primer}, larger than pica.
    [1913 Webster]
 
   Note: Great primer type.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Primer \Prim"er\, n.
   One who, or that which, primes; specifically, an instrument
   or device for priming; esp., a cap, tube, or water containing
   percussion powder or other compound for igniting a charge of
   gunpowder.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Primer \Prim"er\, a. [OF. primer, primier, premier, F. premier.
   See {Premier}.]
   First; original; primary. [Obs.] "The primer English kings."
   --Drayton.
   [1913 Webster]
 
   {Primer fine} (O. Eng. Law), a fine due to the king on the
    writ or commencement of a suit by fine. --Blackstone.
 
   {Primer seizin} (Feudal Law), the right of the king, when a
    tenant in capite died seized of a knight's fee, to receive
    of the heir, if of full age, one year's profits of the
    land if in possession, and half a year's profits if the
    land was in reversion expectant on an estate for life; --
    now abolished. --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 primer
   n 1: an introductory textbook
   2: any igniter that is used to initiate the burning of a
     propellant [syn: {fuse}, {fuze}, {fusee}, {fuzee}, {primer},
     {priming}]
   3: the first or preliminary coat of paint or size applied to a
     surface [syn: {flat coat}, {ground}, {primer}, {priming},
     {primer coat}, {priming coat}, {undercoat}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top