ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-preference-

P R EH1 F ER0 AH0 N S   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: preference, *preference*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preference[N] ความพึงใจ, See also: สิทธิพิเศษ, Syn. choice, favorite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preference(เพรฟ'เฟอเรินซฺ) n. การชอบมากกว่า,สิ่งที่ชอบมากกว่า,บุริมสิทธิ,สิทธิพิเศษ,การใช้สิทธิพิเศษ, Syn. partiality,choice

English-Thai: Nontri Dictionary
preference(n) การชอบมากกว่า,ความสมัครใจ,การเลื่อนตำแหน่ง,บุริมสิทธิ์,สิทธิพิเศษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Age range, personality preferences. You know, it's all listed.ช่วงอายุ ลักษณะบุคลิกภาพ มันอยู่ในนี้หมดแล้ว Mannequin: On the Move (1991)
Well, effective stopping power is more important than your preference in guns.ความแรงจนทำให้หยุดเคลื่อนไหวได้น่ะ สำคัญกว่าความชอบที่ว่านะ Ghost in the Shell (1995)
A perfect example of this school's... discriminatory preference of semen to ovaries.เป็นตัวอย่างที่ดีของ การลำเอียงเข้าหาซีเมนส์ของผู้ชายแทนที่จะเป็นไข่ของผู้หญิง Legally Blonde (2001)
Then the city council decides to give minority-owned companies preference in city contracts.จากนั้นเขตก็ตัดสิน ให้พวกบริษัทของพวกคนกลุ่มน้อย ได้เซ็นต์สัญญากับเขต Crash (2004)
Any color preference?ชอบสีไหนเป็นพิเศษมั้ย Pilot: Part 1 (2004)
Do you have a preference?ช่วยหน่อยนะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Yes, Jeoha. I will prepare according to your preferences.พะยะคะ หม่อมฉันจะไปจัดการให้เดี๋ยวนี้พะยะคะ Princess Hours (2006)
I'm not discriminating, it's just a matter of preference.ฉันไม่ได้รังเกียจนะ แค่เป็นความชอบส่วนตัว Heavenly Forest (2006)
ASK HIM ANYTHING YOU WANT. LIKE HIS, UH, PREFERENCE FOR SOFT DRINKS?ถามเค้าถึงสิ่งที่ลูกอยากได้ / อย่างเช่นน ดื่มอะไรดีครับอะเหรอ? Poison Ivy (2007)
Okay. Now, I don't know what your preferences are.โอเค แต่ไม่ฉันไม่รู้ว่าเธออยากได้แบบไหน Dead Silence (2007)
A series of purchases, preferences, and quantifiable data points that we define as your personality.ประวัติการซื้อ ความชอบ และข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเราใช้กำหนดลักษณะ บุคลิกของคุณ Eagle Eye (2008)
Those are called preferences. Those are not needs.นั่นเรียกว่าความอยาก ไม่ได้จำเป็น Fireproof (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preferenceHave you got any preference between beef and lamb?
preferenceHe should be given preference over the others.
preferenceI don't know your preference, so please help yourself.
preferenceMusic preferences vary from person to person.
preferenceMy decided preference is the fourth and the last of these alternatives.
preferenceThese special characteristics explain its preference for still-hunting (lying motionless beside a seals' breathing hole, waiting for one to surface).

CMU English Pronouncing Dictionary
PREFERENCE    P R EH1 F ER0 AH0 N S
PREFERENCE    P R EH1 F R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preference    (n) prˈɛfrəns (p r e1 f r @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorzugsdividende {f}preference dividend [Br.]; preferred dividend [Am.] [Add to Longdo]
Vorzug {m}; Vorliebe {f} | Vorzüge {pl}; Vorlieben {pl}preference | preferences [Add to Longdo]
Vorzugsaktien {pl} | Vorzugsaktie mit variabler Dividendepreference shares; preference stock | adjustable rate preferred stock [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プリファレンス[ぷりふぁれんす, purifarensu] Preference [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Preference \Pref"er*ence\, n. [Cf. F. pr['e]f['e]rence.]
   1. The act of Preferring, or the state of being preferred;
    the setting of one thing before another; precedence;
    higher estimation; predilection; choice; also, the power
    or opportunity of choosing; as, to give him his
    preference.
    [1913 Webster]
 
       Leave the critics on either side to contend about
       the preference due to this or that sort of poetry.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Knowledge of things alone gives a value to our
       reasonings, and preference of one man's knowledge
       over another's.            --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is preferred; the object of choice or superior
    favor; as, which is your preference?
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 preference
   n 1: a strong liking; "my own preference is for good
      literature"; "the Irish have a penchant for blarney" [syn:
      {preference}, {penchant}, {predilection}, {taste}]
   2: a predisposition in favor of something; "a predilection for
     expensive cars"; "his sexual preferences"; "showed a Marxist
     orientation" [syn: {predilection}, {preference},
     {orientation}]
   3: the right or chance to choose; "given my druthers, I'd eat
     cake" [syn: {preference}, {druthers}]
   4: grant of favor or advantage to one over another (especially
     to a country or countries in matters of international trade,
     such as levying duties)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top