Search result for

-poll-

(59 entries)
(0.8476 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: poll, *poll*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poll[N] การเลือกตั้ง
poll[N] การสำรวจความคิดเห็นจากคนจำนวนมาก, Syn. survey
poll[N] ผลคะแนนการออกเสียงเลือกตั้ง, See also: ผลการเลือกตั้ง, ผลการนับคะแนนเสียง
poll[N] ส่วนปลายกว้างที่ใช้ตีของค้อน
poll[VT] สุ่มตัวอย่างเพื่อสำรวจความคิดเห็น, See also: สำรวจความคิดเห็น, Syn. survey
poll[VT] ได้รับคะแนนเสียง
poll[VT] ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง, See also: ออกเสียงเลือกตั้ง, ออกเสียงลงคะแนน, Syn. ballot
poll[VI] ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง, See also: ออกเสียงเลือกตั้ง, ออกเสียงลงคะแนน, Syn. ballot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poll(โพล) n. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง,รายชื่อผู้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง,บุคคลที่ปรากฎในรายชื่อ,การสำรวจความคิดเห็นของคนจำนวนมาก -vi.,vi. ได้รับคะแนนเลือกตั้ง,ออกเสียงลงคะแนน,สำรวจความคิดเห็น,

English-Thai: Nontri Dictionary
poll(n) การสำรวจความคิดเห็น,การออกเสียงเลือกตั้ง,รายหัว,หัว
poll(vi) ลงคะแนนเสียง,ออกเสียงเลือกตั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poll๑. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง๒. การหยั่งเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
poll๑. การหยั่งเสียง (ก. ปกครอง)๒. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง (ก. ปกครอง)๓. การลงคะแนนลับ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pollการหยั่งเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
pollการสำรวจความคิดเห็นหรือโพล, การสำรวจความคิดเห็นเป็นสิ่งที่ทำเพื่อแสดงถึงความคิดเห็นของคนทั่วไปที่มีต่อเรื่องหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไปในชุมชนหรือประเทศนั้น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dried Pollack soup.ซุปปลาพอลแลคแห้ง Beethoven Virus (2008)
A public opinion poll indicates a two-to-one disapproval of the pardoning of Richard Nixon.ผลการสำรวจโพลล์ระบุว่า สองต่อหนึ่งไม่พอใจ การกล่าวขอโทษของริชาร์ด นิกสัน Frost/Nixon (2008)
- Pollution?- มลพิษ The Happening (2008)
- Bart Pollock's here.- บาร์ต Pollock นี่ Revolutionary Road (2008)
Frank. Good to see you. You know Bart Pollock?แฟรงก์ ที่ดีที่จะเห็นคุณ คุณจะรู้ว่าบาร์ต Pollock? Revolutionary Road (2008)
So, this guy Pollock was perfect presidential material in the worst sense.ดังนั้นผู้ชายคนนี้ Pollock เป็นวัสดุประธานาธิบดีที่สมบูรณ์แบบในความรู้สึกที่เลวร้ายที่สุด Revolutionary Road (2008)
Thank you for waiting. Mr Pollock will see you now.ขอขอบคุณสำหรับการรอคอย นายพอลล็อคจะเห็นคุณตอนนี้ Revolutionary Road (2008)
Isn't this the day you have your conference with Pollock?ไม่ได้วันนี้คุณมีการประชุมของคุณกับ Pollock? Revolutionary Road (2008)
- Bart Pollock Associates.บาร์ต Pollock ร่วม Revolutionary Road (2008)
Under their calm waters lies a veritable factory, where plants and micro-organisms patiently filter the water and digest all the pollution.ใต้ผืนน้ำอันสงบนิ่ง เป็นที่ตั้งของโรงงาน ที่ซึ่งพืชน้ำและจุลินทรีย์ กรองน้ำอย่างอดทน และย่อยสลายมลพิษ Home (2009)
The pollution is catastrophic.และได้มลพิษขั้นรุนแรง Home (2009)
An estimated 23 million people went to the polls today.ประชาชนกว่า 23 ล้านคน.. ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนมาในวันนี้ Invictus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pollThe committee called on all nations to work sides by side to curb air pollution.
pollThe factory is trying to get rid of water pollution.
pollAs a result of pollution, the lake is without any form of life.
pollAir pollution prevents some plants from growing well.
pollThe dark horse candidate was losing in the polls before the primary.
pollBecause of the problem of air pollution, the bicycle may some day replace the automobile.
pollSome factories pollute the environment.
pollJust how well can masks block the, even smaller than pollen, yellow sand dust? I think it much more of a nuisance than pollen.
pollWastes have polluted portions of our water.
pollThe city is notorious for its polluted air.
pollEnvironmental pollution is causing abnormal weather conditions.
pollVoters are taking out their frustrations at the polls.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพล[N] poll, Example: ผลการสำรวจของโพลล์บ่งชี้ว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้ไปใช้สิทธิน้อยลง, Thai definition: การสำรวจความคิดเห็นหรือความนิยมในเรื่องต่างๆ, Notes: (อังกฤษ)
ซาวเสียง[V] sound out, See also: poll, Syn. หยั่งเสียง, หยั่งความคิดเห็น, Example: เขาซาวเสียงเพื่อนๆ ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสำรวจความคิดเห็น[n. exp.] (kān samrūat khwām khithen) EN: poll   FR: sondage d'opinion [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POLL    P OW1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poll    (n) (p o1 l)
poll    (v) (p ou1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kopfsteuer {f}; Gemeindesteuer {f}poll tax [Add to Longdo]
Pollen {m}; Blütenstaub {m} [bot.]pollen [Add to Longdo]
Pollenanalyse {f}; Palynologie {f}pollen analysis; palynology [Add to Longdo]
Pollenflug {m}pollination [Add to Longdo]
Poller {m}bollard [Br.]; pile [Add to Longdo]
pollen [comp.]to poll [Add to Longdo]
Pollenvanga [ornith.]Pollen's Vanga [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poll \Poll\, v. t. [imp. & p. p. {Polled}; p. pr. & vb. n.
   {Polling}.]
   1. To remove the poll or head of; hence, to remove the top or
    end of; to clip; to lop; to shear; as, to poll the head;
    to poll a tree.
    [1913 Webster]
 
       When he [Absalom] pollled his head.  --2 Sam. xiv.
                          26.
    [1913 Webster]
 
       His death did so grieve them that they polled
       themselves; they clipped off their horse and mule's
       hairs.                --Sir T.
                          North.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut off; to remove by clipping, shearing, etc.; to mow
    or crop; -- sometimes with off; as, to poll the hair; to
    poll wool; to poll grass.
    [1913 Webster]
 
       Who, as he polled off his dart's head, so sure he
       had decreed
       That all the counsels of their war he would poll off
       like it.               --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   3. To extort from; to plunder; to strip. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Which polls and pills the poor in piteous wise.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To impose a tax upon. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   5. To pay as one's personal tax.
    [1913 Webster]
 
       The man that polled but twelve pence for his head.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. To enter, as polls or persons, in a list or register; to
    enroll, esp. for purposes of taxation; to enumerate one by
    one.
    [1913 Webster]
 
       Polling the reformed churches whether they equalize
       in number those of his three kingdoms. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   7. To register or deposit, as a vote; to elicit or call
    forth, as votes or voters; as, he polled a hundred votes
    more than his opponent.
    [1913 Webster]
 
       And poll for points of faith his trusty vote.
                          --Tickell.
    [1913 Webster]
 
   8. (Law) To cut or shave smooth or even; to cut in a straight
    line without indentation; as, a polled deed. See {Dee?
    poll}. --Burrill.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   {To poll a jury}, to call upon each member of the jury to
    answer individually as to his concurrence in a verdict
    which has been rendered.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poll \Poll\, n. [From Polly, The proper name.]
   A parrot; -- familiarly so called.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poll \Poll\, n. [Gr. ? the many, the rabble.]
   One who does not try for honors, but is content to take a
   degree merely; a passman. [Cambridge Univ., Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poll \Poll\, n. [Akin to LG. polle the head, the crest of a
   bird, the top of a tree, OD. pol, polle, Dan. puld the crown
   of a hat.]
   1. The head; the back part of the head. "All flaxen was his
    poll." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A number or aggregate of heads; a list or register of
    heads or individuals.
    [1913 Webster]
 
       We are the greater poll, and in true fear
       They gave us our demands.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The muster file, rotten and sound, upon my life,
       amounts not to fifteen thousand poll. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically, the register of the names of electors who
    may vote in an election.
    [1913 Webster]
 
   4. The casting or recording of the votes of registered
    electors; as, the close of the poll.
    [1913 Webster]
 
       All soldiers quartered in place are to remove . . .
       and not to return till one day after the poll is
       ended.                --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. The place where the votes are cast or recorded; as, to
    go to the polls.
    [1913 Webster]
 
   6. The broad end of a hammer; the but of an ax.
    [1913 Webster]
 
   7. (Zool.) The European chub. See {Pollard}, 3
    (a) .
      [1913 Webster]
 
   {Poll book}, a register of persons entitled to vote at an
    election.
 
   {Poll evil} (Far.), an inflammatory swelling or abscess on a
    horse's head, confined beneath the great ligament of the
    neck.
 
   {Poll pick} (Mining), a pole having a heavy spike on the end,
    forming a kind of crowbar.
 
   {Poll tax}, a tax levied by the head, or poll; a capitation
    tax.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poll \Poll\, v. i.
   To vote at an election. --Beaconsfield.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poll
   n 1: an inquiry into public opinion conducted by interviewing a
      random sample of people [syn: {poll}, {opinion poll},
      {public opinion poll}, {canvass}]
   2: the top of the head [syn: {pate}, {poll}, {crown}]
   3: the part of the head between the ears
   4: a tame parrot [syn: {poll}, {poll parrot}]
   5: the counting of votes (as in an election)
   v 1: get the opinions (of people) by asking specific questions
      [syn: {poll}, {canvass}, {canvas}]
   2: vote in an election at a polling station
   3: get the votes of
   4: convert into a pollard; "pollard trees" [syn: {poll},
     {pollard}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 poll
  v.,n.
 
   1. [techspeak] The action of checking the status of an input line, sensor,
   or memory location to see if a particular external event has been
   registered.
 
   2. To repeatedly call or check with someone: ?I keep polling him, but he's
   not answering his phone; he must be swapped out.?
 
   3. To ask. ?Lunch? I poll for a takeout order daily.?
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top