ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-plating-

P L EY1 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: plating, *plating*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plating(n) การชุบทอง เงินหรือโลหะอื่นๆ
plating(n) โลหะที่เคลือบอยู่ชั้นนอก
plating(n) เทคนิคการชุบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plating(เพล'ทิง) n. การชุบทอง, เงินหรือโลหะอื่น ๆ , ชั้นนอกของแผ่นโลหะ, เทคนิคการชุบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Platingการชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Platingการชุบเคลือบผิวโลหะ [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PLATING P L EY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plating (v) plˈɛɪtɪŋ (p l ei1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oberflächenart { f }plating option [Add to Longdo]
Vergolden { n }; Vergoldung { f }plating (with gold) [Add to Longdo]
Vernickeln { n }; Vernickelung { f }plating (with nickel) [Add to Longdo]
Versilbern { n }; Versilberung { f }plating (with silver) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plate \Plate\, v. t. [imp. & p. p. {Plated}; p. pr. & vb. n.
   {Plating}.]
   1. To cover or overlay with gold, silver, or other metals,
    either by a mechanical process, as hammering, or by a
    chemical process, as electrotyping.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover or overlay with plates of metal; to arm with
    metal for defense.
    [1913 Webster]
 
       Thus plated in habiliments of war.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To adorn with plated metal; as, a plated harness.
    [1913 Webster]
 
   4. To beat into thin, flat pieces, or lamin[ae].
    [1913 Webster]
 
   5. To calender; as, to plate paper.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plating \Plat"ing\, n.
   1. The art or process of covering anything with a plate or
    plates, or with metal, particularly of overlaying a base
    or dull metal with a thin plate of precious or bright
    metal, as by mechanical means or by electro-magnetic
    deposition.
    [1913 Webster]
 
   2. A thin coating of metal laid upon another metal.
    [1913 Webster]
 
   3. A coating or defensive armor of metal (usually steel)
    plates.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plating
   n 1: a thin coating of metal deposited on a surface [syn:
      {plating}, {metal plating}]
   2: the application of a thin coat of metal (as by electrolysis)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top