Search result for

-plate-

(66 entries)
(0.0485 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: plate, *plate*
English-Thai: Longdo Dictionary
plate(n) แผ่นธรณีภาค,แผ่นเปลือกโลก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plate[N] จาน, See also: จานใส่อาหาร, Syn. dish
plate[N] อาหารในจาน, See also: อาหารและการบริการมื้อหนึ่ง, Syn. course, helping, serving
plate[N] จานสำหรับเรี่ยไรเงินบริจาค (ในโบสถ์คริสต์)
plate[N] แผ่นโลหะที่จารึกไว้เป็นป้ายชื่อ
plate[N] แผ่นกระจก
plate[N] โล่รางวัล
plate[N] แม่พิมพ์โลหะ, See also: แผ่นพิมพ์
plate[N] เครื่องใช้ที่เป็นโลหะ
plate[N] แผ่นเหล็กต่อเรือ
plate[N] การแข่งขันเพื่อโล่รางวัล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plate(เพลท) n. จานอาหาร,อาหารในจาน,อาหารและการบริการมื้อหนึ่ง,แผ่นโลหะ,ป้ายโลหะ (โดยเฉพาะป้ายชื่อ) ,แผ่นเหล็กต่อเรือ,แผ่นกระจก,แผ่นพิมพ์,เครื่องใช้ที่เป็นโลหะ,โล่รางวัล,การแข่งขันเพื่อโล่รางวัล,จานเรี่ยไรหรือรับเงินบริจาค,ภาชนะท้องเรียบ,ขั้วบวกไฟสูงของหลอดวิทยุ vi. ชุบ,ชุบด้วยไฟฟ้า,ตอกแผ่นโลหะ,พิมพ์ด้วยแผ่นพิมพ์

English-Thai: Nontri Dictionary
plate(n) จาน,แผ่นพิมพ์,ป้ายชื่อ,โล่รางวัล
plate(vt) ชุบ,พิมพ์,ตอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plate๑. แผ่น๒. ชั้น๓. รูปแบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plateแผ่นธาตุ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plateแผ่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
plateเพลต, โลหะที่ทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าซึ่งเป็นตัวรับอิเล็กตรอน โดยทั่วไปเรียกว่าแอโนด สำหรับในหลอดสุญญากาศเรียกว่า เพลต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bone marrow's in overdrive, too many platelets.ไขกระดูกมีเกล็ดเลือดมากไป เสียใจด้วย Lucky Thirteen (2008)
We need to force platelets out so her blood clots.เราตัองการแผ่นห้ามเลือด ให้เธอเกิดลิ่มเลือด Dying Changes Everything (2008)
She had some of those stupid vanity plates.เธอมีป้ายทะเบียนประหลาดๆเหมือนที่มีทั่วไป And How Does That Make You Kill? (2008)
Turns the feet into dead plates.ให้เท้าใช้ไม่ได้ Episode #1.5 (2008)
- Your uncle? - What? Set another plate.ลุงคุณ อะไร เตรียมอีกที่นึง Superhero Movie (2008)
3 quarter inch steel plate, front, sides.แผ่นเหล็กหนา3/4นิ้วอย่างแข็งด้านใน Death Race (2008)
Tapalamaho is what the Indians called this plateau.ทาพาลามาโฮเป็นชื่อที่อินเดียนแดง เรียกที่ราบสูงแห่งนี้ The Lazarus Project (2008)
Hardened Kevlar plates over titanium-dipped tri-weave fibers for flexibility.แผ่นเคฟล่าแข็งชุบไทเทเนี่ยม ไฟเบอร์ถักสามชั้นเพื่อความยืดหยุ่น The Dark Knight (2008)
Separation of the plates makes you more vulnerable to knives and gunfire.เพราะแยกแผ่นเกราะ ทำให้ป้องกันมีดกับกระสุนได้น้อยลง The Dark Knight (2008)
The vault has a time lock, pressure mounts, steel plates...- ประตูไม่ได้ถูกเปิดด้วยซ้ำ - เปิดประตูซิ Jumper (2008)
If you think I'm good with plates, wait till you see what I do with linens.ถ้าคุรคิดว่า มาถนัดเรื่องจาน คอยดูผมเรื่องชุดบ้าง Made of Honor (2008)
You can be polite with your clean plates, but I'm gonna be eating food. Dad, he'll be here.ทำตัวมีมารยาทแล้วหิวกันต่อไป แต่ฉันจะกินอาหารล่ะ Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plateBring me a clean plate and take the dirty one away.
plateDivorce rates might reach a plateau soon.
plateEat everything on your plate, or you won't get any dessert.
plateFold the napkins at put one by each plate.
plateHe sits upright, not crouched over his plate like an animal at a feeding trough.
plateHe was so hungry that he didn't hesitate to eat everything on the plate.
plateI almost dropped the plates.
plateI'd get a soup plate and then slide the glass very carefully over to the edge of the table, and let the water run into the soup plate - it doesn't have to run onto the floor.
plateIn recent years, with a method called VLBI that uses quasar observations, and by GPS we have begun to understand the absolute movement of (tectonic) plates.
plateIt's fine to make grandiose plans but I'd like you to start with what you have on your plate.
plateIt's pleasant to take a walk on the plateau.
plateKeiichi, the tempura's done, so bring a plate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่พิมพ์[N] plate, See also: mould, mold, block, Syn. แบบหล่อ, แบบพิมพ์, แท่นพิมพ์, Example: แม่พิมพ์ตัวใหม่เกิดร้าวขึ้นจึงได้มีการแกะแม่พิมพ์ตัวใหม่มาทดแทน, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: เบ้าหล่อที่ใช้เป็นแบบในงานพิมพ์
แผ่น[CLAS] sheet, See also: plate, Example: ผู้ชนะจะได้เปิดแผ่นป้ายทั้งหมด 7 แผ่น, Thai definition: ลักษณนามใช้เรียกของแบนๆ อย่างกระดาษ กระดาน เช่น กระดาษแผ่นหนึ่ง
ป้าย[N] plate, See also: signboard, poster, notice board, Syn. แผ่นป้าย, Example: เมื่อเดินผ่านหัวรถจักรไปทางขวามือเล็กน้อยผมแลเห็นป้ายภาษาอังกฤษเขียนว่า JAPAN ห้อยแขวนแตะตาลงมาจากชั้น 2, Count unit: แผ่น, Thai definition: แผ่นหนังสือหรือแผ่นเครื่องหมายที่บอกให้รู้
ลงทอง[V] plate, See also: apply gold leaf, cover with gold leaf, Syn. ปิดทอง, Example: พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์มักจะมีการลงรักปิดทอง หรือลงทองล่องชาดในกรุ, Thai definition: ปิดทองตามลวดลาย
กาไหล่[V] plate, See also: coat, overlay, gild, gloss, Syn. กะไหล่, เคลือบ, ชุบ, Example: เครื่องเคลือบชิ้นนี้ถ้ากาไหล่ด้วยเงินจะสวยขึ้นมาก, Thai definition: เคลือบสิ่งที่เป็นโลหะด้วยเงินหรือทองเป็นต้น โดยวิธีใช้ปรอททาทำความร้อนแล้วจึงปิดทองหรือเงิน
จาน[N] plate, See also: dish, Example: คนจีนจะไม่วางเศษอาหารไว้บนขอบจาน, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะรูปแบนๆ สำหรับใส่สิ่งของต่างๆ
จาน[CLAS] plate, See also: dish, Example: ฉันกินข้าว 2 จานเมื่อเช้านี้

CMU English Pronouncing Dictionary
PLATE    P L EY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plate    (v) (p l ei1 t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blechschere {f}plate shears [Add to Longdo]
Blechträger {m}plate girder [Add to Longdo]
Plateau {n}plateau [Add to Longdo]
Plattenelement {n}plate element [Add to Longdo]
Plattenwärmetauscher {m}plate heat exchanger [Add to Longdo]
Spiegelglas {n}plate glass [Add to Longdo]
Teller {m} | Teller {pl}plate | plates [Add to Longdo]
Tellerfeder {f} [techn.]plate spring; spring cup; cup spring [Add to Longdo]
Platentaube {f} [ornith.]Mindoro Bleeding Heart [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pán, ㄆㄢˊ, ] plate [Add to Longdo]
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, ] plate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plate \Plate\, n. [OF. plate a plate of metal, a cuirsas, F.
   plat a plate, a shallow vessel of silver, other metal, or
   earth, fr. plat flat, Gr. ?. See {Place}, n.]
   1. A flat, or nearly flat, piece of metal, the thickness of
    which is small in comparison with the other dimensions; a
    thick sheet of metal; as, a steel plate.
    [1913 Webster]
 
   2. Metallic armor composed of broad pieces.
    [1913 Webster]
 
       Mangled . . . through plate and mail. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Domestic vessels and utensils, as flagons, dishes, cups,
    etc., wrought in gold or silver.
    [1913 Webster]
 
   4. Metallic ware which is plated, in distinction from that
    which is silver or gold throughout.
    [1913 Webster]
 
   5. A small, shallow, and usually circular, vessel of metal or
    wood, or of earth glazed and baked, from which food is
    eaten at table.
    [1913 Webster]
 
   6. [Cf. Sp. plata silver.] A piece of money, usually silver
    money. [Obs.] "Realms and islands were as plates dropp'd
    from his pocket." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. A piece of metal on which anything is engraved for the
    purpose of being printed; hence, an impression from the
    engraved metal; as, a book illustrated with plates; a
    fashion plate.
    [1913 Webster]
 
   8. A page of stereotype, electrotype, or the like, for
    printing from; as, publisher's plates.
    [1913 Webster]
 
   9. That part of an artificial set of teeth which fits to the
    mouth, and holds the teeth in place. It may be of gold,
    platinum, silver, rubber, celluloid, etc.
    [1913 Webster]
 
   10. (Arch.) A horizontal timber laid upon a wall, or upon
     corbels projecting from a wall, and supporting the ends
     of other timbers; also used specifically of the roof
     plate which supports the ends of the roof trusses or, in
     simple work, the feet of the rafters.
     [1913 Webster]
 
   11. (Her.) A roundel of silver or tinctured argent.
     [1913 Webster]
 
   12. (Photog.) A sheet of glass, porcelain, metal, etc., with
     a coating that is sensitive to light.
     [1913 Webster]
 
   13. A prize giving to the winner in a contest.
     [1913 Webster]
 
   14. (Baseball) A small five-sided area (enveloping a
     diamond-shaped area one foot square) beside which the
     batter stands and which must be touched by some part of a
     player on completing a run; -- called also {home base},
     or {home plate}.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   15. One of the thin parts of the bricket of an animal.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   16. A very light steel racing horsehoe.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   17. Loosely, a sporting contest for a prize; specif., in
     horse racing, a race for a prize, the contestants not
     making a stake.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   18. Skins for fur linings of garments, sewed together and
     roughly shaped, but not finally cut or fitted. [Furrier's
     Cant]
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   19. (Hat Making) The fine nap (as of beaver, hare's wool,
     musquash, nutria, or English black wool) on a hat the
     body of which is of an inferior substance.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   20. a quantity sufficient to fill a plate; a {plateful}; a
     dish containing that quantity; a plate of spaghetti.
     [PJC]
 
   21. the food and service supplied to a customer at a
     restaurant; as, the turkey dinner is $9 a plate; I'll
     have a plate of spaghetti.
     [PJC]
 
   22. a flat dish of glass or plastic with a fitted cover, used
     for culturing microorganisms in a laboratory.
     [PJC]
 
   23. the identification tag required to be displayed on the
     outside of a vehicle; same as {license plate}; -- often
     used in the plural.
     [PJC]
 
   24. an agenda or schedule of tasks to be performed; I have a
     lot on my plate today. [colloq.]
     [PJC]
 
   Note: Plate is sometimes used in an adjectival sense or in
      combination, the phrase or compound being in most cases
      of obvious signification; as, plate basket or
      plate-basket, plate rack or plate-rack.
      [1913 Webster]
 
   {Home plate}. (Baseball) See {Home base}, under {Home}.
 
   {Plate armor}.
     (a) See {Plate}, n., 2.
     (b) Strong metal plates for protecting war vessels,
       fortifications, and the like.
 
   {Plate bone}, the shoulder blade, or scapula.
 
   {Plate girder}, a girder, the web of which is formed of a
    single vertical plate, or of a series of such plates
    riveted together.
 
   {Plate glass}. See under {Glass}.
 
   {Plate iron}, wrought iron plates.
 
   {Plate layer}, a workman who lays down the rails of a railway
    and fixes them to the sleepers or ties.
 
   {Plate mark}, a special mark or emblematic figure stamped
    upon gold or silver plate, to indicate the place of
    manufacture, the degree of purity, and the like; thus, the
    local mark for London is a lion.
 
   {Plate paper}, a heavy spongy paper, for printing from
    engraved plates. --Fairholt.
 
   {Plate press}, a press with a flat carriage and a roller, --
    used for printing from engraved steel or copper plates.
 
   {Plate printer}, one who prints from engraved plates.
 
   {Plate printing}, the act or process of printing from an
    engraved plate or plates.
 
   {Plate tracery}. (Arch.) See under {Tracery}.
 
   {Plate wheel} (Mech.), a wheel, the rim and hub of which are
    connected by a continuous plate of metal, instead of by
    arms or spokes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plate \Plate\, v. t. [imp. & p. p. {Plated}; p. pr. & vb. n.
   {Plating}.]
   1. To cover or overlay with gold, silver, or other metals,
    either by a mechanical process, as hammering, or by a
    chemical process, as electrotyping.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover or overlay with plates of metal; to arm with
    metal for defense.
    [1913 Webster]
 
       Thus plated in habiliments of war.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To adorn with plated metal; as, a plated harness.
    [1913 Webster]
 
   4. To beat into thin, flat pieces, or lamin[ae].
    [1913 Webster]
 
   5. To calender; as, to plate paper.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plate
   n 1: (baseball) base consisting of a rubber slab where the
      batter stands; it must be touched by a base runner in order
      to score; "he ruled that the runner failed to touch home"
      [syn: {home plate}, {home base}, {home}, {plate}]
   2: a sheet of metal or wood or glass or plastic
   3: a full-page illustration (usually on slick paper)
   4: dish on which food is served or from which food is eaten
   5: the quantity contained in a plate [syn: {plate}, {plateful}]
   6: a rigid layer of the Earth's crust that is believed to drift
     slowly [syn: {plate}, {crustal plate}]
   7: the thin under portion of the forequarter
   8: a main course served on a plate; "a vegetable plate"; "the
     blue plate special"
   9: any flat platelike body structure or part
   10: the positively charged electrode in a vacuum tube
   11: a flat sheet of metal or glass on which a photographic image
     can be recorded [syn: {plate}, {photographic plate}]
   12: structural member consisting of a horizontal beam that
     provides bearing and anchorage
   13: a shallow receptacle for collection in church [syn: {plate},
     {collection plate}]
   14: a metal sheathing of uniform thickness (such as the shield
     attached to an artillery piece to protect the gunners) [syn:
     {plate}, {scale}, {shell}]
   15: a dental appliance that artificially replaces missing teeth
     [syn: {denture}, {dental plate}, {plate}]
   v 1: coat with a layer of metal; "plate spoons with silver"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pl
 
 1. (kıs.) place, plate, plural.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top