ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-pestle-

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pestle, *pestle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pestle[N] สาก, See also: ลูกบด, สิ่งที่ใช้บด, Syn. anvil
pestle[VI] ตำ, See also: บด
pestle[VT] ตำ, See also: บด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pestle(เพส'เซิล) n. สาก,ลูกบด,สิ่งที่ใช้ตอกตำบดประทับตราหรืออื่น ๆ vt.vi. บด,ตำ

English-Thai: Nontri Dictionary
pestle(n) สาก,ลูกบด,ไม้ตีพริก
pestle(vt) ตำด้วยสาก,บดด้วยลูกบด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pestleลูกโกร่ง, สาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How you used to mortar and pestle all those hopeful young spirits?ที่เธอใช้ครกบดน่ะเหรอ วันเวลาแห่งความหวังหนุ่มสาว Dan de Fleurette (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาก[N] pestle, Example: ชายหนุ่มทำหน้าที่ตำข้าวเอาสากกระแทกทิ่มก้นครกเป็นจังหวะเรื่อยไป, Count unit: อัน, Thai definition: สิ่งที่เป็นท่อนกลมยาว ทำด้วยหินและไม้เป็นต้น ใช้ตำคู่กับครก
สากกะเบือ[N] pestle, Syn. สาก, ไม้ตีพริก, Example: ไอ้ยอดเผ่นหนีสากกะเบือที่แม่มันเขวี้ยงตามมาแทบไม่ทัน, Count unit: อัน, Thai definition: สากไม้สำหรับตำข้าวเบือหรือน้ำพริก ใช้คู่กับครกกะเบือ
ตำ[V] pound, See also: pestle, Example: แม่บ่นว่าฉันตำเครื่องแกงไม่ละเอียดพอ, Thai definition: ใช้สากหรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงเช่นนั้นทิ่มลงไปอย่างแรงเรื่อยๆ เช่น ตำข้าว ตำน้ำพริก
ไม้ตีพริก[N] pestle, See also: masher, Syn. สาก, สากกะเบือ, Example: เขาเก็บไม้ตีพริกไว้ในครัว, Count unit: อัน, Thai definition: สากไม้ตำน้ำพริก ใช้ตำกับครกดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สากกะเบือ[n.] (sākkabeūa) EN: pestle   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pestle (v) pˈɛsl (p e1 s l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stößel {m} | Stößel {pl}pestle | pestles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pestle \pes"tle\ (p[e^]s"t'l or p[e^]s"'l; 277), n. [OE. pestel,
   OF. pestel, LL. pestellum, L. pistillum, pistillus, a
   pounder, pestle, fr. pisere, pinsere, to pound, crush, akin
   to Gr. pti`ssein, Skr. pish. Cf. {Pistil}.]
   1. An implement for pounding and breaking or braying
    substances in a mortar; as, to grind with a mortar and
    pestle.
    [1913 Webster]
 
   2. A constable's or bailiff's staff; -- so called from its
    shape. [Obs.] --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   3. The leg and leg bone of an animal, especially of a pig;
    as, a pestle of pork.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pestle \pes"tle\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Pestled}; p. pr. &
   vb. n. {Pestling}.]
   To pound, pulverize, bray, or mix with a pestle, or as with a
   pestle; to use a pestle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pestle
   n 1: machine consisting of a heavy bar that moves vertically for
      pounding or crushing ores [syn: {stamp}, {pestle}]
   2: a heavy tool of stone or iron (usually with a flat base and a
     handle) that is used to grind and mix material (as grain or
     drugs or pigments) against a slab of stone [syn: {pestle},
     {muller}, {pounder}]
   3: a club-shaped hand tool for grinding and mixing substances in
     a mortar
   v 1: grind, mash or pulverize in a mortar; "pestle the garlic"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top