ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-partitions-

P AA0 R T IH1 SH AH0 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: partitions, *partitions*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PARTITIONS P AA0 R T IH1 SH AH0 N Z
PARTITION P AA0 R T IH1 SH AH0 N
PARTITIONED P AA0 R T IH1 SH AH0 N D
PARTITIONING P AA0 R T IH1 SH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
partitions (v) pˈaːtˈɪʃənz (p aa1 t i1 sh @ n z)
partition (v) pˈaːtˈɪʃən (p aa1 t i1 sh @ n)
partitioned (v) pˈaːtˈɪʃənd (p aa1 t i1 sh @ n d)
partitioning (v) pˈaːtˈɪʃənɪŋ (p aa1 t i1 sh @ n i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
partition(n) ฉาก, See also: กำแพง, ผนัง, ที่กั้น
partition(n) การแบ่งแยก, See also: การแยกออก, สิ่งที่แบ่งแยก, เขตที่แบ่งออก, Syn. separation, rupture, detachment, Ant. merger, union
partition(vt) แบ่ง, See also: กั้น, Syn. partition off
tripartition(n) การแบ่งสามส่วน, See also: การแบ่งเป็นสามกลุ่ม
partition off(phrv) แบ่งหรือกั้น (ด้วยผนังกั้นบางๆ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disk partitionการแบ่งส่วนของจานบันทึกหมายถึง การแบ่งฮาร์ดดิสก์ออกเป็นส่วน ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไป โดยอาจกำหนดให้ส่วนหนึ่งใช้ระบบดอส และวินโดว์ และอีกส่วนหนึ่งใช้ระบบ โอเอส/ทู
partition(พาร์ทิช'เชิน) n. การแบกแยก vt. แบ่ง, แยก, ส่วนเก็บระบบปฏิบัติการหมายถึง ส่วนหนึ่งของฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่กันเอาไว้เพื่อใช้เก็บระบบปฏิบัติการ (operating system) โดยเฉพาะ
repartition(รีพาร์ทิช'เชิน) vt., n. (การ) แจกจ่าย, แจกแจง, แบ่งสรร, ปันส่วน
tripartition(ไทรพาร์ทิช'เชิน) n. การแบ่งออกเป็น3ส่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
partition(n) การแบ่ง, ผนังกั้น, กำแพง, ฉาก
partition(vt) แบ่งแยก, กั้น, แบ่งเป็นส่วนๆ, แยก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partition๑. แบ่งกั้น, แบ่งส่วน๒. การแบ่งกั้น, การแบ่งส่วน๓. ผลแบ่งกั้น, ผลแบ่งส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partitionการแบ่งทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refinement of a partitionผลแบ่งกั้นละเอียดขึ้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
owelty of partitionการทำให้ส่วนแบ่งมีมูลค่าเท่ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fineness of partitionความละเอียดของการแบ่งกั้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Partition coefficient (Chemistry)สัมประสิทธิ์การแบ่งละลาย (เคมี) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Partitionส่วน [คอมพิวเตอร์]
Chromatography, Partitionพารติชั่นโครมาตอคกราฟฟี่, โครมาโทกราฟีแบบพาร์ติชัน [การแพทย์]
Coefficient, Lipid/Water Partitionค่าสัมประสิทธิ์การกระจายตัวของสารในชั้นไขมันกับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partitionThe bullet penetrated the partition.
partitionThe hall could seat a thousand people before it was partitioned.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิตติ(n) wall, See also: partition, Syn. ฝาเรือน, กำแพง, Count Unit: ด้าน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฝาเรือน(n) wall, See also: partition, Syn. ฝากระดาน, ฝากั้นห้อง, Example: เสียงดังแกรกกรากข้างฝาเรือนทำให้ฉันขวัญผวา, Count Unit: ฝา, Thai Definition: เครื่องกั้นด้านนอกหรือเครื่องกั้นแบ่งห้องของตัวเรือน
คั่น(v) separate, See also: divide, interpose, partition, intervene, Syn. กั้น, แบ่ง, สอด, แทรก, Example: การทำครัวประกอบอาหารควรแยกเป็นส่วนหนึ่งของเรือน โดยจะมีระเบียงคั่นหรือแยกออกจากเรือนได้ก็ยิ่งดี, Thai Definition: แทรกหรือกั้นอยู่ในระหว่าง
ปะกน(n) carved-wooden partition, Example: เรือนไทยหลังนี้เป็นเรือนฝาปะกน, Thai Definition: ไม้ลูกสกัดฝาเรือนสำหรับเอากระดานกรุ
ฝา(n) partition, See also: wall, Syn. ฝาผนัง, กำแพง, ผนัง, Example: ช่างกำลังทาสีฝาห้อง, Count Unit: ฝา, Thai Definition: เครื่องกั้นด้านนอกหรือเครื่องกั้นแบ่งห้องของตัวเรือนโรง
ฝากระดาน(n) wooden wall, See also: wooden partition, partition board, Example: อาคารศาลจังหวัดไชยามีสภาพเป็นพื้นไม้ ฝากระดาน เสาไม้เคี่ยมทุบเปลือก หลังคามุงจาก, Count Unit: ฝา, Thai Definition: ฝาเรือนไทยแบบเก่าที่สร้างด้วยไม้จริง
ฝากั้นห้อง(n) partition, Example: พ่อจ้างช่างมาทำฝากั้นห้องใหม่ เพื่อให้บ้านเป็นสัดส่วน, Count Unit: ฝา, Thai Definition: ฝาที่ใช้กั้นแบ่งห้อง
ฝาขัดแตะ(n) wall of plaited bamboo strips, See also: partition made of woven bamboo strips, Example: ลักษณะของบ้านพระราชทาน เป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง ฝาขัดแตะ, Count Unit: ฝา, Thai Definition: ฝาบ้านที่ขัดแตะด้วยซีกไม้ไผ่
ฝาผนัง(n) wall, See also: partition, Syn. ผนัง, ฝา, Example: ฝาผนังโบสถ์ได้รับการออกแบบไว้อย่างสวยงาม, Count Unit: ด้าน, Thai Definition: ฝาอันก่อด้วยอิฐหรือปูน
เฟี้ยม(n) wooden partition, Example: เขาเอาแผ่นไม้สักมาไสทำเป็นเฟี้ยม พับหยักเหลื่อมกันเป็นมุมสี่ห้าบาน, Count Unit: บาน, แผ่น, Thai Definition: ฝาที่ทำเป็นบานๆ พับได้
ผนัง(n) wall, See also: partition, screen, enclosure, Syn. ฝา, ฝาผนัง, กำแพง, ฉาก, Example: บ้านตั้งอยู่ในบริเวณสวนมีช่องไม้ให้ลอดแลเห็นผนังของบ้านเป็นสีเขียว, Count Unit: ด้าน, Thai Definition: ฝาที่ก่ออิฐถือปูน, ฝาทึบที่โบกปูน
ผนังห้อง(n) room wall, See also: partition, Syn. ฝาห้อง, ฝา, ผนัง, ฝาผนัง, Example: เขากระถดตัวเข้าไปนั่งพิงผนังห้องยืดเท้าไปข้างหน้า, Count Unit: ด้าน, Thai Definition: ฝาห้องที่ก่ออิฐถือปูน
ลับแล(n) screen, See also: partition, Example: เขาเอาแผ่นไม้สักมาไสทำเป็นลับแลตั้งเป็นฉากกั้น, Thai Definition: เครื่องกั้นหรือบังที่ตั้งและยกย้ายได้ ตามปกติมักตั้งไว้ในประตู
ลูกปะกน(n) carved-wooden partition, See also: wooden frame of partition to be pasted with paper, Syn. ปะกน, Count Unit: ตัว, ลูก, Thai Definition: ไม้ลูกสกัดฝาเรือนสำหรับเอากระดานกรุ
วิภาค(n) division, See also: distinction, classification, partition, separation, Syn. การแบ่ง, การจัดพวก, การจำแนก, การจัดประเภท, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แตะ(n) woven bamboo strips used to make a fence or partition, Thai Definition: รั้วหรือฝาเรือนที่ใช้ไม้รวกหรือไม้ไผ่ผ่าซีกขัดกัน
ท้องฉนวน(n) path partitioned with curtains for ladies in the palace, Thai Definition: ทางเดินสำหรับฝ่ายในซึ่งกั้นด้วยผ้าหรือม่าน
กำแพง(n) wall, See also: barrier, partition, Syn. เครื่องกั้น, เครื่องล้อม, ปราการ, เครื่องขวางกั้น, เครื่องกีดดั้น, Example: ทหารพม่าสุมไฟทลายกำแพงที่สร้างไว้ได้สำเร็จ, Thai Definition: เครื่องกั้น เครื่องล้อม ที่ก่อด้วยอิฐ ดิน หรือ หิน เป็นต้น
กั้นกาง(v) separate, See also: be in order to make a partition, Syn. ขวางทาง, Example: เขากั้นกางอยู่ที่ประตู, Thai Definition: กางแขนออกขวางทางไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝา[fā] (n) EN: wall ; partition  FR: mur [ m ] ; cloison [ f ]
ฝากระดาน[fākradān] (n) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board  FR: cloison en bois [ f ]
ฝาผนัง[fāphanang] (n) EN: wall ; partition wall  FR: mur [ m ] ; mur de séparation [ m ] ; cloison [ f ] ; paroi [ f ]
กำแพง[kamphaēng] (n) EN: wall ; barrier ; partition  FR: mur [ m ] ; muraille [ f ] ; barrière [ f ]
กั้นกาง[kankāng] (v) EN: separate ; be in order to make a partition
การกระจาย[kān krajāi] (n) EN: spread ; distribution  FR: répartition [ f ] ; analyse [ f ]
การกระจายความมั่งคั่ง[kān krajāi khwām mangkhang] (n, exp) EN: division of wealth ; distribution of wealth  FR: répartition de la richesse [ f ]
คั่น[khan] (v) EN: separate ; divide ; interpose ; partition ; intervene  FR: intercaler ; insérer ; séparer
ผนัง[phanang] (n) EN: wall (interior ~) ; partition ; screen ; enclosure  FR: mur (intérieur) [ m ] ; cloison [ f ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分隔[fēn gé, ㄈㄣ ㄍㄜˊ, ] to divide; to separate; partition, #20,442 [Add to Longdo]
瓜分[guā fēn, ㄍㄨㄚ ㄈㄣ, ] partition; divide up, #23,677 [Add to Longdo]
隔断[gé duàn, ㄍㄜˊ ㄉㄨㄢˋ, / ] partition; to stand between; wall or fence serving as partition, #28,013 [Add to Longdo]
等分[děng fēn, ㄉㄥˇ ㄈㄣ, ] division into equal parts; equipartition, #52,645 [Add to Longdo]
板壁[bǎn bì, ㄅㄢˇ ㄅㄧˋ, ] wooden partition, #83,042 [Add to Longdo]
蒙巴顿[Méng bā dùn, ㄇㄥˊ ㄅㄚ ㄉㄨㄣˋ, / ] Mountbatten (name, Anglicization of German Battenburg); Lord Louis Mountbatten, 1st Earl Mountbatten of Burma (1900-1979), British commander in Southeast Asia during WWII, presided over the partition of India in 1947, murdered by the IRA., #101,658 [Add to Longdo]
托勒密[Tuō lè mì, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ, ] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC; Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成, #120,850 [Add to Longdo]
函式库[hán shì kù, ㄏㄢˊ ㄕˋ ㄎㄨˋ, / ] library (partition on computer hard disk) [Add to Longdo]
分治[fēn zhì, ㄈㄣ ㄓˋ, ] separate government; partition [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, ] a divide, to partition [Add to Longdo]
托勒密王[Tuō lè mì Wáng, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ ㄨㄤˊ, ] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC [Add to Longdo]
隔断板[gé duàn bǎn, ㄍㄜˊ ㄉㄨㄢˋ ㄅㄢˇ, / ] partition board [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschottung { f } des Marktescompartmentalization (walling-off; partitioning-off) of the market [Add to Longdo]
Abteil { n }; Trennwand { f }; Zwischenwand { f }partition [Add to Longdo]
Aufteilung { f }; Aufteilen { n }partitioning [Add to Longdo]
Neuzuweisung { f }repartition [Add to Longdo]
Partition { f } | Partitionen { pl }partition | partitions [Add to Longdo]
Partitionierung { f }partitioning [Add to Longdo]
Raumabtrennung { f }partitioning [Add to Longdo]
Scheidewand { f }partition wall [Add to Longdo]
Stellwand { f }partition; privacy screen [Add to Longdo]
Teil { m, n }; Teilung { f }; Aufteil { n } | Teile { pl }partition | partitions [Add to Longdo]
Teilbereich { m }partition [Add to Longdo]
Teilung { f } [ math. ]partition [Add to Longdo]
Teilung der Eins [ math. ]partition of unity [Add to Longdo]
Trennblech { n } [ techn. ] | Trennbleche { pl }pass partition plate | pass partition plates [Add to Longdo]
Trennwand { f }divider; partition [Add to Longdo]
Untergliederung { f }partition [Add to Longdo]
Verschlag { m }; abgetrennter Raumpartitioned area [Add to Longdo]
Verteilungschromatographie { f }partition chromatography [Add to Longdo]
abteilento partition off [Add to Longdo]
aufteilen; unterteilen; teilen | aufteilend; unterteilend; teilend | aufgeteilt; unterteilt; geteilt | nicht aufgeteiltto partition | partitioning | partitioned | unpartitioned [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスクパーティション[deisukupa-teishon] (n) { comp } disk partition [Add to Longdo]
パーティショニング[pa-teishoningu] (n) { comp } partitioning [Add to Longdo]
パーティション[pa-teishon] (n, vs) partition; cubicle [Add to Longdo]
パーティションを切る[パーティションをきる, pa-teishon wokiru] (exp, v5r) { comp } to partition (e.g. a hard drive) [Add to Longdo]
パーティションテーブル[pa-teishonte-buru] (n) { comp } partition table [Add to Longdo]
メモリ分割[メモリぶんかつ, memori bunkatsu] (n) { comp } memory partitioning; storage partitioning [Add to Longdo]
ローパーテーション[ro-pa-te-shon] (n) low partition; office partition [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) (1) (biological) kingdom; (2) erathem (rock layer corresponding to the era in which it was deposited); (3) partition of land; (suf) (4) the world of (some category) [Add to Longdo]
隔て[へだて, hedate] (n) partition; distinction; (P) [Add to Longdo]
隔壁[かくへき, kakuheki] (n, adj-no) barrier wall; bulkhead; partition; septum; diaphragm [Add to Longdo]
隔膜[かくまく, kakumaku] (n) partition; diaphragm [Add to Longdo]
間仕切り;間じきり[まじきり, majikiri] (n) partition between two rooms; room divider; partition wall [Add to Longdo]
区処[くしょ, kusho] (n, vs) dividing for administrative purposes; partition; division [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] (n, vs, adj-no) division; section; demarcation; partition; segmentation; subdivision; (traffic) lane; compartment; classification; sorting; (P) [Add to Longdo]
区分データセット[くぶんデータセット, kubun de-tasetto] (n) { comp } partitioned data set [Add to Longdo]
区分ファイル[くぶんファイル, kubun fairu] (n) { comp } partitioned file [Add to Longdo]
区分編成データセット[くぶんへんせいデータセット, kubunhensei de-tasetto] (n) { comp } partitioned organization data set [Add to Longdo]
区分編成ファイル[くぶんへんせいファイル, kubunhensei fairu] (n) { comp } partitioned file [Add to Longdo]
区分編成法[くぶんへんせいほう, kubunhenseihou] (n) { comp } BPAM; Basic Partitioned Access Method [Add to Longdo]
碁盤割り[ごばんわり, gobanwari] (n) partitioned into squares [Add to Longdo]
腰壁[こしかべ, koshikabe] (n) (See 間仕切り, 垂れ壁) waist-high partition wall; breast wall [Add to Longdo]
仕切り[しきり, shikiri] (n) (1) partition; division; boundary; compartment; (2) settlement of accounts; (3) preliminary warm-up ritual (sumo); toeing the mark; (P) [Add to Longdo]
仕切り板[しきりいた, shikiriita] (n) (1) partition board; plank used as a partition; (2) board used in a ship to prevent the cargo from moving around [Add to Longdo]
仕切る[しきる, shikiru] (v5r, vt) (1) to partition; to divide; to mark off; to itemize; (2) to direct; to take control; to manage; to take responsibility; (3) to settle accounts; (4) to toe the mark [Add to Longdo]
衝立;衝立て(io)[ついたて, tsuitate] (n) (abbr) (See 衝立障子) partitioning screen [Add to Longdo]
衝立障子[ついたてそうじ;ついたてしょうじ, tsuitatesouji ; tsuitateshouji] (n) partitioning screen [Add to Longdo]
障壁画[しょうへきが, shouhekiga] (n) pictures on (room) partitions [Add to Longdo]
障屏;障蔽[しょうへい, shouhei] (n) partitions in a Japanese house (e.g. screens, sliding doors, etc.) [Add to Longdo]
垂れ壁;たれ壁[たれかべ, tarekabe] (n) hanging partition wall (e.g. against smoke) [Add to Longdo]
打ち抜き;ぶち抜き[ぶちぬき, buchinuki] (n) (1) removing a partition; (adv) (2) (col) straight through without interruption [Add to Longdo]
中仕切;中仕切り[なかじきり, nakajikiri] (n) partition; divider [Add to Longdo]
棟割長屋[むねわりながや, munewarinagaya] (n) terraced or partitioned housing structure [Add to Longdo]
配列分割[はいれつぶんかつ, hairetsubunkatsu] (n) { comp } array partitioning [Add to Longdo]
分け目[わけめ, wakeme] (n) dividing line; parting (of the hair); partition; crisis [Add to Longdo]
分割[ぶんかつ, bunkatsu] (n, vs) partition; division; separation; segmenting; splitting; (P) [Add to Longdo]
分離[ぶんり, bunri] (n, vs) separation; partition; detachment; segregation; isolation; decollation; (P) [Add to Longdo]
領域確保[りょういきかくほ, ryouikikakuho] (n) { comp } partitioning [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディスクパーティション[でいすくぱーていしょん, deisukupa-teishon] disk partition [Add to Longdo]
パーティション[ぱーていしょん, pa-teishon] partition (vs), cubicle [Add to Longdo]
パーティションを切る[パーティションをきる, pa-teishon wokiru] to partition [Add to Longdo]
パーティションテーブル[ぱーていしょんてーぶる, pa-teishonte-buru] partition table [Add to Longdo]
メモリ分割[メモリぶんかつ, memori bunkatsu] memory partitioning, storage partitioning [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] partition (vs), divide, section, subdivide, segment [Add to Longdo]
区分データセット[くぶんデータセット, kubun de-tasetto] partitioned data set [Add to Longdo]
区分ファイル[くぶんファイル, kubun fairu] partitioned file [Add to Longdo]
区分編成[くぶんへんせいほう, kubunhenseihou] BPAM, Basic Partitioned Access Method [Add to Longdo]
区分編成データセット[くぶんへんせいデータセット, kubunhensei de-tasetto] partitioned organization data set [Add to Longdo]
区分編成ファイル[くぶんへんせいファイル, kubunhensei fairu] partitioned file [Add to Longdo]
配列分割[はいれつぶんかつ, hairetsubunkatsu] array partitioning [Add to Longdo]
分割[ぶんかつ, bunkatsu] division (vs), segmenting, partition, splitting [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top