ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ornament-

AO1 R N AH0 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ornament, *ornament*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ornament(n) เครื่องประดับ, See also: เครื่องตกแต่ง, Syn. decoration, accessory
ornament(vt) ประดับ, See also: ตกแต่ง, เสริมแต่ง, Syn. decorate, adorn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ornament(ออ'นะเมินทฺ) n. เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง vt. ประดับ, ตกแต่ง, Syn. adornment

English-Thai: Nontri Dictionary
ornament(vt) ประดับ, ทำให้สวย, ตกแต่ง, เสริมแต่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ornamentลายวิจิตร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ornamentHe is singing with a lot of ornamentation.
ornamentIt is merely an ornament.
ornamentThe bedroom was laden with beautiful ornaments.
ornamentThe room is richly ornamented.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิภูษณะ(n) ornament, Syn. วิภูษณะ, พิภูษณ์, Thai Definition: เครื่องประดับ
ทองหยอง(n) gold ornament, See also: ornament, Syn. ทองรูปพรรณ, ทอง, Example: ยายคิดว่าจันทราเป็นสาวเป็นนาง ควรจะมีทองหยองติดตัวบ้าง, Thai Definition: ทองคำที่ทำสำเร็จเป็นเครื่องประดับและของใช้ต่างๆ, Notes: (ปาก)
มณฑนะ(n) ornament, See also: decoration, adornment, Syn. เครื่องประดับ, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อลงกรณ์(n) ornament, See also: decoration, Syn. เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ, เครื่องประดับตกแต่ง, Count Unit: ชิ้น, อัน, ชุด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อลงการ(n) ornament, See also: decoration, Syn. เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ, Count Unit: ชิ้น, อัน, ชุด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อลังการ(n) ornament, See also: decoration, Syn. เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของตบแต่ง[khøng toptaeng] (n, exp) EN: ornament

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ORNAMENT AO1 R N AH0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ornament (n) ˈɔːnəmənt (oo1 n @ m @ n t)
ornament (v) ˈɔːnəmɛnt (oo1 n @ m e n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装饰品[zhuāng shì pǐn, ㄓㄨㄤ ㄕˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] ornament #22,998 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ornament { n }ornament [Add to Longdo]
Verzierung { f } | Verzierungen { pl }ornament | ornaments [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ornament \or"na*ment\, n. [OE. ornement, F. ornement, fr. L.
   ornamentum, fr. ornare to adorn.]
   That which embellishes or adorns; that which adds grace or
   beauty; embellishment; decoration; adornment.
   [1913 Webster]
 
      The ornament of a meek and quiet spirit. --1 Pet. iii.
                          4.
   [1913 Webster]
 
      Like that long-buried body of the king
      Found lying with his urns and ornaments. --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ornament \or"na*ment\, v. t. [imp. & p. p. {Ornamented}; p. pr.
   & vb. n. {Ornamenting}.]
   To adorn; to deck; to embellish; to beautify; as, to ornament
   a room, or a city.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Adorn}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ornament
   n 1: something used to beautify [syn: {decoration}, {ornament},
      {ornamentation}]
   v 1: make more attractive by adding ornament, colour, etc.;
      "Decorate the room for the party"; "beautify yourself for
      the special day" [syn: {decorate}, {adorn}, {grace},
      {ornament}, {embellish}, {beautify}]
   2: be an ornament to; "stars ornamented the Christmas tree"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ornament /ɔrnamɛnt/
  adornment; ornament

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 ornament /ɔʀnamɑ̃/ 
  adornment; decoration; ornament

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top