ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ornament-

AO1 R N AH0 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ornament, *ornament*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ornament(n) เครื่องประดับ, See also: เครื่องตกแต่ง, Syn. decoration, accessory
ornament(vt) ประดับ, See also: ตกแต่ง, เสริมแต่ง, Syn. decorate, adorn

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ornamentลายวิจิตร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It appears that Mrs. Danvers has accused Robert of stealing a valuable ornament from the morning room.คุณนายแดนเวอร์สกล่าวหาว่าโรเบิร์ต ขโมยของประดับมีค่าในห้องนั่งเล่นเช้า Rebecca (1940)
Into an amusing and beautiful ornament for my palace.เก็บไว้ในที่ๆสะสมเครื่องประดับ สวยๆของข้า Return to Oz (1985)
You can go and inspect my ornament collection.เธอจะต้องเลือกเครื่องประดับ Return to Oz (1985)
Being an ornament will probably be hardest on you, Dorothy, since you're used to eating and sleeping and other such activities.เธอต้องเลือกอันที่ถูกให้ได้นะ ดอโรธี เมื่อก่อนเธอเคย ให้ฉันกิน ให้นอนและอื่นๆอีก Return to Oz (1985)
Oh. That must've come from the ornament collection.น่าจะมาจาก เครื่องประดับพวกนั้นนะ Return to Oz (1985)
I gave my life to this selfish bas... so he could be an ornament to you, not a person.เพื่อเขาจะได้เป็น เครื่องประดับของคุณ ไม่ใช่ลูก I Heart Huckabees (2004)
Welcome to Radiator Springs, gateway to Ornament Valley.ขอต้อนรับสู่บ่อน้ำพุร้อน ประตูสู่เครื่องประดับวัลเลย์ Cars (2006)
The reason the ornaments are different is that they were copied.The reason the ornaments are different is that they were copied. Apt. (2006)
He spent the next 30 years selling every ornament of Qing dynasty... to collectors and museums.30 ปีต่อมาก็ใช้เวลาอยู่กับการขาย เครื่องเกียรติยศของราชวงศ์ฉิง ให้พวกนักสะสมและก็พิพิธภัณฑ์ War (2007)
It was just like a sort of ornament left behind at the house.มันดูเหมือนเป็นของตกแต่ง ที่ถูกทิ้งไว้ในบ้าน It Might Get Loud (2008)
Without it, there wouldn't be anywhere to hang the ornaments or put the presents under.หรือวางของขวัญไว้ ใช่, ใช่ A Very Glee Christmas (2010)
The ornaments are also very fine interestingเครื่องประดับนี้ดูน่าสนใจดีนะคับ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ornamentHe is singing with a lot of ornamentation.
ornamentIt is merely an ornament.
ornamentThe bedroom was laden with beautiful ornaments.
ornamentThe room is richly ornamented.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิภูษณะ(n) ornament, Syn. วิภูษณะ, พิภูษณ์, Thai Definition: เครื่องประดับ
ทองหยอง(n) gold ornament, See also: ornament, Syn. ทองรูปพรรณ, ทอง, Example: ยายคิดว่าจันทราเป็นสาวเป็นนาง ควรจะมีทองหยองติดตัวบ้าง, Thai Definition: ทองคำที่ทำสำเร็จเป็นเครื่องประดับและของใช้ต่างๆ, Notes: (ปาก)
มณฑนะ(n) ornament, See also: decoration, adornment, Syn. เครื่องประดับ, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อลงกรณ์(n) ornament, See also: decoration, Syn. เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ, เครื่องประดับตกแต่ง, Count Unit: ชิ้น, อัน, ชุด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อลงการ(n) ornament, See also: decoration, Syn. เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ, Count Unit: ชิ้น, อัน, ชุด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อลังการ(n) ornament, See also: decoration, Syn. เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของตบแต่ง[khøng toptaeng] (n, exp) EN: ornament

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ORNAMENT AO1 R N AH0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ornament (n) ˈɔːnəmənt (oo1 n @ m @ n t)
ornament (v) ˈɔːnəmɛnt (oo1 n @ m e n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装饰品[zhuāng shì pǐn, ㄓㄨㄤ ㄕˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] ornament #22,998 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ornament { n }ornament [Add to Longdo]
Verzierung { f } | Verzierungen { pl }ornament | ornaments [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ornament \or"na*ment\, n. [OE. ornement, F. ornement, fr. L.
   ornamentum, fr. ornare to adorn.]
   That which embellishes or adorns; that which adds grace or
   beauty; embellishment; decoration; adornment.
   [1913 Webster]
 
      The ornament of a meek and quiet spirit. --1 Pet. iii.
                          4.
   [1913 Webster]
 
      Like that long-buried body of the king
      Found lying with his urns and ornaments. --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ornament \or"na*ment\, v. t. [imp. & p. p. {Ornamented}; p. pr.
   & vb. n. {Ornamenting}.]
   To adorn; to deck; to embellish; to beautify; as, to ornament
   a room, or a city.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Adorn}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ornament
   n 1: something used to beautify [syn: {decoration}, {ornament},
      {ornamentation}]
   v 1: make more attractive by adding ornament, colour, etc.;
      "Decorate the room for the party"; "beautify yourself for
      the special day" [syn: {decorate}, {adorn}, {grace},
      {ornament}, {embellish}, {beautify}]
   2: be an ornament to; "stars ornamented the Christmas tree"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 ornament /ɔʀnamɑ̃/ 
  adornment; decoration; ornament

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ornament /ɔrnamɛnt/
  adornment; ornament

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top