ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-monster

M AA1 N S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: monster, -monster-, *monster*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monster(n) สัตว์ประหลาด, See also: อสูรกาย, Syn. beast, giant, jumbo
monster(n) คนโหดร้าย, See also: คนชั่ว, คนเลว, คนป่าเถื่อน, Syn. beast, demon, devil
monster(adj) ใหญ่โตมาก, See also: มหึมา, มโหฬาร, Syn. huge, enormous, gigantic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monster(มอน'สเทอะ) n. อสุรกาย, สัตว์ประหลาด, สัตว์ประหลาดในนิยาย, สัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัว, สัตว์หรือพืชที่มีรูปร่างผิดธรรมชาติมาก, ผู้ทำความทารุณโหดร้ายเป็นที่น่ากลัว. adj. ใหญ่โตมาก, มโหฬาร., Syn. monstrosity

English-Thai: Nontri Dictionary
monster(n) สัตว์ประหลาด, อสุรกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monster; terasทารกวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monstersสัตว์ประหลาด [TU Subject Heading]
Monstersสัตว์ประหลาด, ทารกรูปวิปริต, (ลูก)รูปวิการ, (ลูก)วิรูป [การแพทย์]
Monsters in motion picturesสัตว์ประหลาดในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monsterA hideous monster used to live there.
monsterA monster lay on a rock near the top of the mountain.
monsterA monster was believed to live in the cave.
monsterBelieve it or not, a monster emerged from the bush.
monsterBelieve it or not, a monster emerged from the cave.
monsterEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
monsterFighting with monsters all over the world ... I just can't wait.
monsterHaving once landed the monster immediately jumped again and was over my head.
monsterHearing the monster's footsteps, they began running in all directions.
monsterI'm about to kill the biggest monster.
monsterIt's true that he saw a monster.
monsterMother, Father, Look at your little monster.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตว์ประหลาด(n) monster, Syn. ตัวประหลาด, อสูรกาย, Example: ไม่มีใครเชื่อว่าเขาเห็นสัตว์ประหลาดโผล่ขึ้นมาในทะเลสาบ, Count Unit: ตัว, ตน, Thai Definition: สัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัว, สัตว์ที่มีรูปร่างผิดธรรมชาติมาก
ทานพ(n) monster, See also: class of demons, Syn. ทานา, Count Unit: ตน, Thai Definition: อสูรจำพวกหนึ่งในนิยาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัตว์ประหลาด[sat pralāt] (n) EN: monster  FR: monstre [ m ]
ทานพ[thānop] (n) EN: monster ; class of demons

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MONSTER M AA1 N S T ER0
MONSTERS M AA1 N S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monster (n) mˈɒnstər (m o1 n s t @ r)
monsters (n) mˈɒnstəz (m o1 n s t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怪物[guài wu, ㄍㄨㄞˋ ㄨ˙, ] monster; freak; eccentric person #7,342 [Add to Longdo]
妖怪[yāo guài, ㄧㄠ ㄍㄨㄞˋ, ] monster; devil #16,506 [Add to Longdo]
妖物[yāo wù, ㄧㄠ ㄨˋ, ] monster #70,129 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Monster { n }monster [Add to Longdo]
Monsterfilm { m }; Mammutfilm { m }monster film [Add to Longdo]
Monsterjagd { f }monster hunt [Add to Longdo]
Ungeheuer { n }; Ungetüm { n }; Monstrum { n } | Ungeheuer { pl }; Ungetüme { pl }monster | monsters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monster \Mon"ster\, a.
   1. Monstrous in size. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Enormous or very powerful; as, he drove a monster Harley.
    [informal]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monster \Mon"ster\ (m[o^]n*st[~e]r), n. [OE. monstre, F.
   monstre, fr. L. monstrum, orig., a divine omen, indicating
   misfortune; akin of monstrare to show, point out, indicate,
   and monere to warn. See {Monition}, and cf. {Demonstrate},
   {Muster}.]
   1. Something of unnatural size, shape, or quality; a prodigy;
    an enormity; a marvel.
    [1913 Webster]
 
       A monster or marvel.         --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, an animal or plant departing greatly from
    the usual type, as by having too many limbs.
    [1913 Webster]
 
   3. Any thing or person of unnatural or excessive ugliness,
    deformity, wickedness, or cruelty.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monster \Mon"ster\, v. t.
   To make monstrous. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 monster
   n 1: an imaginary creature usually having various human and
      animal parts
   2: someone or something that is abnormally large and powerful
     [syn: {giant}, {goliath}, {behemoth}, {monster}, {colossus}]
   3: a person or animal that is markedly unusual or deformed [syn:
     {freak}, {monster}, {monstrosity}, {lusus naturae}]
   4: a cruel wicked and inhuman person [syn: {monster}, {fiend},
     {devil}, {demon}, {ogre}]
   5: (medicine) a grossly malformed and usually nonviable fetus
     [syn: {monster}, {teras}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Monster /mɔnstr/ 
  monster

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 monster
  monster

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 monster /mɔnstər/
  1. monster
  2. sample; specimen

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top