ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mitten-

M IH1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mitten, *mitten*
Possible hiragana form: みってん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
smitten(adj, slang) หลงรัก เช่น Maybe you can't read because you're so smitten by the cute girl sitting in front of you that you can't concentrate., Syn. in love

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mitten(n) ถุงมือแบบมีสี่นิ้วอยู่รวมกันและนิ้วโป้งแยกออกนิ้วเดียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mitten(มิท'เทิน) n. ถุงมือที่คลุมสี่นิ้วรวมกันและแยกนิ้วแม่มือออกต่างหาก,ถุงมือผู้หญิงชนิดปล่อยนิ้วให้โผล่ออก
intermittent(อินเทอมิท'เทินทฺ) adj. เดิน ๆ หยุด ๆ ,เป็นพัก ๆ ,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ,มีลักษณะหมุนเวียน., See also: intermittence, intermittency n.
remittent(รีมิท'เทินทฺ) adj. เป็นพัก ๆ ,เดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบา,จับไข้เป็นพัก ๆ n. ไข้ที่กลับเป็นพัก ๆ, See also: remittence, remittency n.
smitten(สมิท'เทิน) vt. กริยาช่อง 3 ของ smite

English-Thai: Nontri Dictionary
mitten(n) นวม
intermittent(adj) ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ
smitten(vt pp ของ) smite

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had to sit in a trailer and do my homework with mittens on because my mom couldn't afford to pay the heating bill.แต่ผมต้องนั่งสวมถุงมือ ทำการบ้านอยู่ในตู้เทรลเ้ลอร์ตัวสั่นงันงก เพียงเพราะว่าแม่ไม่มีปัญญาจ่ายเงินค่าเครื่องทำความร้อน ถ้าแม่รักผมจริง แม่ต้องปล่อยผม A Little Night Music (2010)
¶ Bright copper kettles and warm woolen mittens ¶#กาน้ำสีทองแดงและถุงมือขนแกะอันอบอุ่น# Extraordinary Merry Christmas (2011)
¶ Bright copper kettles and warm woolen mittens ¶#กาน้ำสีทองแดงและถุงมือขนแกะอันอบอุ่น# Extraordinary Merry Christmas (2011)
Cute? Mittens are cute. This is fabulous.น่ารักงั้นเหรอ Mittensนี่มันสุดยอดต่างหาก Breaking the Code (2012)
My mother made me wear mittens to bed.แม่ถึงกับให้ สวมถุงมือตอนนอน Tricks and Treats (2012)
Lady Hummel and Grandma Berry both play bingo down at the V.A. and knit alpaca mittens on Saturday nights.คุณหญิงฮัมเมลกับยายแก่เบอรี่ ต่างก็เล่นบิงโก ที่วีเอแล้วก็ถักถุงมือขนอัลปาท่าคืนวันเสาร์ All or Nothing (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mittenCotton mittens will prevent the baby from scratching his own face.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สม่ำเสมอ[mai samamsamoē] (adv) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly  FR: irrégulièrement ; par intermittence
นวม[nūam] (n) EN: glove ; gauntlet ; mitten ; mitt ; boxing gloves  FR: gant de boxe [m] ; moufle [f]
เป็นช่วง[pen chūang] (adv) EN: ntermittently ; periodically ; sporadically ; occasionally ; spasmodically  FR: par intermittence ; sporadiquement
เป็นช่วง ๆ[pen chūang-chūang] (adv) EN: periodically; intermittently  FR: par intermittence ; périodiquement
เป็นจังหวะ[pen jangwa] (adv) EN: intermittently ; periodically
เป็นพัก ๆ[pen phak-phak] (adj) FR: intermittent ; discontinu
วาบแวบ[wāp waēp] (adv) EN: intermittently

CMU English Pronouncing Dictionary
MITTEN M IH1 T AH0 N
MITTENS M IH1 T AH0 N Z
MITTENDORF M IH1 T IH0 N D AO0 R F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mitten (n) mˈɪtn (m i1 t n)
mittens (n) mˈɪtnz (m i1 t n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绒螯蟹[róng áo xiè, ㄖㄨㄥˊ ㄠˊ ㄒㄧㄝˋ, / ] mitten crab (Eriocheir sinensis) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fäustling {m} | Fäustlinge {pl}mitten | mittens [Add to Longdo]
mitten am Tagin broad daylight [Add to Longdo]
mitten im Satz stecken bleibento break off in mid-sentence [Add to Longdo]
mitten inin the middle of [Add to Longdo]
mitten in der Luftmidair [Add to Longdo]
mitten in der Nachtat dead of night [Add to Longdo]
mitten ins Gesichtfair in the face [Add to Longdo]
mitten unter; inmittenamid; amidst [Add to Longdo]
mitten unter; inmittenamong; amongst [Add to Longdo]
mittendrinright in the middle of it [Add to Longdo]
Mittenabstand {m} | halber Mittenabstandcenter-to-center distance [Am.]; dual spacing | half dual spacing [Add to Longdo]
Mittenloch {n}centre hole [Add to Longdo]
Mittenzentrierung {f}hub centering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらちら(P);チラチラ[chirachira (P); chirachira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) fluttering; flickering; intermittently; (P) [Add to Longdo]
ポツリポツリ;ぽつりぽつり[potsuripotsuri ; potsuripotsuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) intermittently; bit by bit; little by little; by ones and twos; (2) (on-mim) in drops (e.g. of rain) [Add to Longdo]
ミトン[miton] (n) mitten [Add to Longdo]
間を置いて[あいだをおいて;まをおいて, aidawooite ; mawooite] (exp) intermittently; at intervals (of); after a pause [Add to Longdo]
間欠;間歇[かんけつ, kanketsu] (adj-na,n) intermittence; intermittent [Add to Longdo]
間欠的;間歇的[かんけつてき, kanketsuteki] (adj-na) intermittent [Add to Longdo]
間欠熱;間歇熱;間けつ熱[かんけつねつ, kanketsunetsu] (n) an intermittent fever [Add to Longdo]
結滞[けったい, kettai] (n,vs) arrhythmia; intermittent pulse [Add to Longdo]
五月雨式[さみだれしき, samidareshiki] (n) intermittent (off and on) manner; dragging on and on [Add to Longdo]
手袋(P);手ぶくろ[てぶくろ, tebukuro] (n) glove; mitten; mitt; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
間欠的に[かんけつてきに, kanketsutekini] intermittently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mitten \Mit"ten\, n. [OE. mitaine, meteyn, F. mitaine, perh. of
   Celtic origin; cf. Ir. miotog, Gael. miotag, Ir. & Gael.
   mutan a muff, a thick glove. Cf. {Mitt}.]
   1. A covering for the hand, worn to defend it from cold or
    injury. It differs from a glove in not having a separate
    sheath for each finger. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A cover for the wrist and forearm.
    [1913 Webster]
 
   {To give the mitten to}, to dismiss as a lover; to reject the
    suit of. [Colloq.]
 
   {To handle without mittens}, to treat roughly; to handle
    without gloves. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mitten
   n 1: glove that encases the thumb separately and the other four
      fingers together

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Mitten /mitən/ 
  middles

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top