ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mitten-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mitten-, *mitten*
Possible hiragana form: みってん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
smitten(adj, slang) หลงรัก เช่น Maybe you can't read because you're so smitten by the cute girl sitting in front of you that you can't concentrate., Syn. in love

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mitten(n) ถุงมือแบบมีสี่นิ้วอยู่รวมกันและนิ้วโป้งแยกออกนิ้วเดียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mitten(มิท'เทิน) n. ถุงมือที่คลุมสี่นิ้วรวมกันและแยกนิ้วแม่มือออกต่างหาก, ถุงมือผู้หญิงชนิดปล่อยนิ้วให้โผล่ออก
intermittent(อินเทอมิท'เทินทฺ) adj. เดิน ๆ หยุด ๆ , เป็นพัก ๆ , ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ, มีลักษณะหมุนเวียน., See also: intermittence, intermittency n.
remittent(รีมิท'เทินทฺ) adj. เป็นพัก ๆ , เดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบา, จับไข้เป็นพัก ๆ n. ไข้ที่กลับเป็นพัก ๆ, See also: remittence, remittency n.
smitten(สมิท'เทิน) vt. กริยาช่อง 3 ของ smite

English-Thai: Nontri Dictionary
mitten(n) นวม
intermittent(adj) ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ
smitten(vt pp ของ) smite

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Doorbells and sleigh bells And something with mittensบาเบลกับสมิทเทล กับอะไรซักอย่างกับมิทเทิ่ล The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Wait! I'll get a pair of mittens.รอเดี๋ยว ฉันไปเอาถุงมือมาให้ The Great Dictator (1940)
Isn't it too warm to wear a mitten?ใส่ถุงมือแบบนี้ ไม่ร้อนบ้างเหรอค่ะ ? Ing (2006)
- Miss Mittens.คุณมิทเท่นส์! Snow Buddies (2008)
Ah! Miss Mittens!ไอ๊ย่า คุณมิทเท่นส์! Snow Buddies (2008)
Hello, Miss Mittens. How are you today?สวัสดี คุณมิทเท่นส์ สบายดีหรือคะ Snow Buddies (2008)
Yes, Mittens. Thank you, Mittens.ได้เลย มิททิน ขอบคุณ มิททิน Bolt (2008)
- Attaboy! - Good day, Mittens.เก่งอะไรแบบนี้\ สวัสดี มิททิน Bolt (2008)
Mark my words, Mittens.จำคำฉันไว้ มิททิน Bolt (2008)
Come on, Mittens. Just tell the guy where she is.เร็วน่า มิททิน บอกเขาไปสิว่า เธอคนนั้นอยู่ที่ไหน Bolt (2008)
- Tell the dog, make him happy. - Yeah, yeah, come on, Mittens! Tell him!บอกเขาไป ทำให้เขายิ้ม\ ช่าย ช่าย เร็วสิ มิททิน บอกเขาไปสิ Bolt (2008)
Mittens!มิททิน ! Bolt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mittenCotton mittens will prevent the baby from scratching his own face.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สม่ำเสมอ[mai samamsamoē] (adv) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly  FR: irrégulièrement ; par intermittence
นวม[nūam] (n) EN: glove ; gauntlet ; mitten ; mitt ; boxing gloves  FR: gant de boxe [ m ] ; moufle [ f ]
เป็นช่วง[pen chūang] (adv) EN: ntermittently ; periodically ; sporadically ; occasionally ; spasmodically  FR: par intermittence ; sporadiquement
เป็นช่วง ๆ[pen chūang-chūang] (adv) EN: periodically; intermittently  FR: par intermittence ; périodiquement
เป็นจังหวะ[pen jangwa] (adv) EN: intermittently ; periodically
เป็นพัก ๆ[pen phak-phak] (adj) FR: intermittent ; discontinu
วาบแวบ[wāp waēp] (adv) EN: intermittently

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
mitten
mittens
mittendorf

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mitten
mittens

WordNet (3.0)
mitten(n) glove that encases the thumb separately and the other four fingers together

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Mitten

n. [ OE. mitaine, meteyn, F. mitaine, perh. of Celtic origin; cf. Ir. miotog, Gael. miotag, Ir. & Gael. mutan a muff, a thick glove. Cf. Mitt. ] 1. A covering for the hand, worn to defend it from cold or injury. It differs from a glove in not having a separate sheath for each finger. Chaucer. [ 1913 Webster ]

2. A cover for the wrist and forearm. [ 1913 Webster ]


To give the mitten to, to dismiss as a lover; to reject the suit of. [ Colloq. ] --
To handle without mittens, to treat roughly; to handle without gloves. [ Colloq. ]
[ 1913 Webster ]

Mittened

a. Covered with a mitten or mittens. “Mittened hands.” Whittier. [ 1913 Webster ]

Mittent

a. [ L. mittens, p. pr. of mittere to send. ] Sending forth; emitting. [ Obs. ] Wiseman. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绒螯蟹[róng áo xiè, ㄖㄨㄥˊ ㄠˊ ㄒㄧㄝˋ,    /   ] mitten crab (Eriocheir sinensis) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fäustling { m } | Fäustlinge { pl }mitten | mittens [Add to Longdo]
mitten am Tagin broad daylight [Add to Longdo]
mitten im Satz stecken bleibento break off in mid-sentence [Add to Longdo]
mitten inin the middle of [Add to Longdo]
mitten in der Luftmidair [Add to Longdo]
mitten in der Nachtat dead of night [Add to Longdo]
mitten ins Gesichtfair in the face [Add to Longdo]
mitten unter; inmittenamid; amidst [Add to Longdo]
mitten unter; inmittenamong; amongst [Add to Longdo]
mittendrinright in the middle of it [Add to Longdo]
Mittenabstand { m } | halber Mittenabstandcenter-to-center distance [ Am. ]; dual spacing | half dual spacing [Add to Longdo]
Mittenloch { n }centre hole [Add to Longdo]
Mittenzentrierung { f }hub centering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらちら(P);チラチラ[chirachira (P); chirachira] (adv, adv-to, vs) (on-mim) fluttering; flickering; intermittently; (P) [Add to Longdo]
ポツリポツリ;ぽつりぽつり[potsuripotsuri ; potsuripotsuri] (adv, adv-to) (1) (on-mim) intermittently; bit by bit; little by little; by ones and twos; (2) (on-mim) in drops (e.g. of rain) [Add to Longdo]
ミトン[miton] (n) mitten [Add to Longdo]
間を置いて[あいだをおいて;まをおいて, aidawooite ; mawooite] (exp) intermittently; at intervals (of); after a pause [Add to Longdo]
間欠;間歇[かんけつ, kanketsu] (adj-na, n) intermittence; intermittent [Add to Longdo]
間欠的;間歇的[かんけつてき, kanketsuteki] (adj-na) intermittent [Add to Longdo]
間欠熱;間歇熱;間けつ熱[かんけつねつ, kanketsunetsu] (n) an intermittent fever [Add to Longdo]
結滞[けったい, kettai] (n, vs) arrhythmia; intermittent pulse [Add to Longdo]
五月雨式[さみだれしき, samidareshiki] (n) intermittent (off and on) manner; dragging on and on [Add to Longdo]
手袋(P);手ぶくろ[てぶくろ, tebukuro] (n) glove; mitten; mitt; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
間欠的に[かんけつてきに, kanketsutekini] intermittently [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top