ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mint-

M IH1 N T   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mint, *mint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mint[N] ใบมินท์, See also: ใบสะระแหน่
mint[ADJ] ซึ่งมีรสมินท์
mint[N] โรงกษาปณ์, See also: โรงผลิตเหรียญกษาปณ์
mint[N] เงินจำนวนมาก (คำไม่เป็นทางการ)
mint[VT] ทำให้เป็นเหรียญเงินตรา, See also: ปั๊มเหรียญ, Syn. stamp, mold, coin
mint[VT] สร้างขึ้น, See also: ทำขึ้น, ประดิษฐ์ขึ้น, Syn. create
mint[SL] สุดยอด, See also: ดีเยี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mint(มินทฺ) n. พืชจำพวกสะระแหน่,โรงกระษาปณ์,เงินจำนวนมาก. adj. ไม่ได้ใช้,ไม่ได้ประทับตรา vt. ทำให้เป็นเหรียญเงินตรา., See also: minter n.

English-Thai: Nontri Dictionary
mint(n) โรงกษาปณ์
mint(vt) ทำเงิน,ผลิตเงิน,ผลิตเหรียญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My water has mint in it.น้ำฉันใส่มิ้นต์ด้วย A Dog's Purpose (2017)
I think this mug is basically mint condition.ชั้นว่าชั้นก็ยังเจ๋งพอตัวล่ะ Bait (2015)
Well, would that be a problem? Well, when you said, "Let's go away for the weekend", I was kind of hoping for the kind of place that leaves a mint on the pillow.เรื่องนั้นคุณคงไม่มีปัญหานะ? ฉันก็คาดหวังว่า น่าจะเป็นที่แบบว่า Nothing Gold Can Stay (2015)
It's a 1930 Cadillac V-16, mint condition.คาร์ดิแลคปี 1930 วี 16 สภาพเหมือนใหม่ Nothing But Blue Skies (2014)
I got a tricked-out DeLorean in mint condition.ผมมีเดโลเรียนอยู่ในสภาพดีด้วย For the Triumph of Evil (2013)
Jordan got the Randolph back to me in mint condition.จอร์แดนเอาแรนดอล์ฟกลับมาให้ฉันได้ในสภาพเยี่ยมมาก Mercy (2013)
You still like mint chocolate-chip ice cream?นายยังชอบไอศกรีม รสช็อกโกแลตชิปมินท์อยู่รึเปล่า Restoration (2013)
I wanna know if those lips taste like the chocolate mints you leave on my pillow.ผมสงสัยว่าริมฝีปากนั้นจะมีรสชาติเหมือนช็อคโกแลตมิ้นต์มั้ยนะ คุณทิ้งไว้บนหมอนผมหน่อยสิ Booked Solid (2013)
Mint chocolate.ช็อคโกแลตมิ้นท์. The Shot in the Dark (2013)
It's where I can throw Junior Mints at Marley without feeling bad about it again.มันเป็นอะไรที่ฉันสามารถโยนลูกมิ้นเล็กๆใส่มาร์ลีได้ โดยไม่รู้สึกผิดอีกครั้ง Shooting Star (2013)
Is this a cuticle? In mint condition?ผิวหนังใช่มั้ย สภาพดีเยี่ยม Pacific Rim (2013)
Impressive. I have 6,000 still in mint condition, but, you know, 450 is pretty good, too.ที่น่าประทับใจ ฉันมี 6,000 ยังคงอยู่ในสภาพที่มิ้นท์ Monsters University (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mintSteadily minting money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะระแหน่[N] mint, See also: peppermint, Example: สะระแหน่ เป็นพืชที่ใช้ปรุงอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า ต้มยำ อาหารที่มีรสจัด และช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Labiatae ใบมีกลิ่นฉุน กินได้

CMU English Pronouncing Dictionary
MINT    M IH1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mint    (v) mˈɪnt (m i1 n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Minzsoße {f} [cook.]mint sauce [Add to Longdo]
Pfefferminztee {m}mint tea [Add to Longdo]
postfrisch; ungestempelt {adj} (Briefmarke)mint (stamp) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mint \Mint\ (m[i^]nt), n. [AS. minte, fr. L. mentha, Gr. mi`nqa,
   mi`nqh.] (Bot.)
   The name of several aromatic labiate plants, mostly of the
   genus {Mentha}, yielding odoriferous essential oils by
   distillation. See {Mentha}.
   [1913 Webster]
 
   Note:
 
   {Corn mint} is {Mentha arvensis}.
 
   {Horsemint} is {Mentha sylvestris}, and in the United States
    {Monarda punctata}, which differs from the true mints in
    several respects.
 
   {Mountain mint} is any species of the related genus
    {Pycnanthemum}, common in North America.
 
   {Peppermint} is {Mentha piperita}.
 
   {Spearmint} is {Mentha viridis}.
 
   {Water mint} is {Mentha aquatica}.
    [1913 Webster]
 
   {Mint camphor}. (Chem.) See {Menthol}.
 
   {Mint julep}. See {Julep}.
 
   {Mint sauce}, a sauce flavored with spearmint, for meats.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mint \Mint\, n. [AS. mynet money, coin, fr. L. moneta the mint,
   coined money, fr. Moneta, a surname of Juno, in whose at Rome
   money was coined; akin to monere to warn, admonish, AS.
   manian, and to E. mind. See {Mind}, and cf. {Money},
   {Monition}.]
   1. A place where money is coined by public authority.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: Any place regarded as a source of unlimited supply;
    the supply itself.
    [1913 Webster]
 
       A mint of phrases in his brain.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically: A large quantity of money; as, to make a
    mint in stock trading.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mint \Mint\, v. t. [imp. & p. p. {Minted}; p. pr. & vb. n.
   {Minting}.] [AS. mynetian.]
   [1913 Webster]
   1. To make by stamping, as money; to coin; to make and stamp
    into money.
    [1913 Webster]
 
   2. To invent; to forge; to fabricate; to fashion.
    [1913 Webster]
 
       Titles . . . of such natures as may be easily
       minted.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {Minting mill}, a coining press.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mint \mint\, a.
   Like new; in brand-new condition; unworn, as a coin recently
   made at a mint[1]; as, he had a '53 Cadillac in mint
   condition.
   [PJC]
 
   2. Specifically: (Numismatics) Uncirculated; in the same
    condition as when it was freshly coined at the mint[1].
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mint
   adj 1: as if new; "in mint condition"
   n 1: (often followed by `of') a large number or amount or
      extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot
      of money"; "he made a mint on the stock market"; "see the
      rest of the winners in our huge passel of photos"; "it must
      have cost plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of
      money" [syn: {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great
      deal}, {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle},
      {mint}, {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile},
      {plenty}, {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew},
      {spate}, {stack}, {tidy sum}, {wad}]
   2: any north temperate plant of the genus Mentha with aromatic
     leaves and small mauve flowers
   3: any member of the mint family of plants
   4: the leaves of a mint plant used fresh or candied
   5: a candy that is flavored with a mint oil [syn: {mint}, {mint
     candy}]
   6: a plant where money is coined by authority of the government
   v 1: form by stamping, punching, or printing; "strike coins";
      "strike a medal" [syn: {mint}, {coin}, {strike}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MINT
     Mint is Not TOS (Atari), "MiNT"
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MINT
     Multimedia-kommunikation aif Integrierten Netzen und Terminals
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top