ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-intrinsic value-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: intrinsic value, *intrinsic value*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intrinsic valueค่าในตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the age of biology the politics is going to sort out between those who believe life first has intrinsic value and therefore we should choose technologies and commercial venues that honour the intrinsic value...ในยุคชีวภาพ การเมืองคือการแบ่งขั้วระหว่าง คนที่เชื่อว่าชีวิตมีคุณค่าที่เป็นแก่นแท้ xxxx และเราควรเลือกเทคโนโลยี The Corporation (2003)
The only intrinsic value things have is what we give them.คุณค่าภายในที่แท้ ที่สิ่งของต่างๆ มีก็คือ การที่เรามอบคุณค่าบางอย่าง ให้กับมันนั่นเอง The Beginning in the End (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มูลค่าที่แท้จริง[n. exp.] (mūnkhā thī thaējing = mūnlakhā thī thaējing) EN: intrinsic value   FR: valeur intrinsèque

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intrinsic \In*trin"sic\ ([i^]n*tr[i^]n"s[i^]k), a. [L.
   intrinsecus inward, on the inside; intra within + secus
   otherwise, beside; akin to E. second: cf. F. intrins[`e]que.
   See {Inter-}, {Second}, and cf. {Extrinsic}.]
   [1913 Webster]
   1. Inward; internal; hence, true; genuine; real; essential;
    inherent; not merely apparent or accidental; -- opposed to
    {extrinsic}; as, the intrinsic value of gold or silver;
    the intrinsic merit of an action; the intrinsic worth or
    goodness of a person.
    [1913 Webster]
 
       He was better qualified than they to estimate justly
       the intrinsic value of Grecian philosophy and
       refinement.              --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) Included wholly within an organ or limb, as
    certain groups of muscles; -- opposed to {extrinsic}.
    [1913 Webster]
 
   {Intrinsic energy of a body} (Physics), the work it can do in
    virtue of its actual condition, without any supply of
    energy from without.
 
   {Intrinsic equation of a curve} (Geom.), the equation which
    expresses the relation which the length of a curve,
    measured from a given point of it, to a movable point, has
    to the angle which the tangent to the curve at the movable
    point makes with a fixed line.
 
   {Intrinsic value}. See the Note under {Value}, n.
 
   Syn: Inherent; innate; natural; real; genuine.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top