ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-incorrectness-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: incorrectness, *incorrectness*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incorrectness[N] ความไม่ถูกต้อง, Syn. wrongness, Ant. correctness

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความไม่ถูกต้อง[N] incorrectness, See also: wrongness, inaccuracy, faulty, Ant. ความถูกต้อง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incorrectness (n) ˌɪnkərˈɛktnəs (i2 n k @ r e1 k t n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incorrectness \In`cor*rect"ness\, n.
   The quality of being incorrect; lack of conformity to truth
   or to a standard; inaccuracy; inexactness; as, incorrectness
   may consist in defect or in redundance. Incorrespondence

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incorrectness
   n 1: lack of conformity to social expectations [ant:
      {correctness}]
   2: the quality of not conforming to fact or truth [syn:
     {incorrectness}, {wrongness}] [ant: {correctness},
     {rightness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top