ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-iaa-

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: iaa, *iaa*
Possible hiragana form: -いああ-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
IAAไอเอเอ, ดู indole acetic acid [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
iaaI was in an IAA meeting.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 IAA \IAA\ n.
   Indoleacetic acid, a plant hormone promoting elongation of
   stems and roots. [Acronym]
 
   Syn: indoleacetic acid.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 indoleacetic acid \in"dole*a*cet"ic ac"id\ ([i^]n"d[=o]l), n.
   (Chem., Bot.)
   A plant hormone ({C10H9NO2}) recognized as the principle
   growth regulator in higher plants; called also {heteroauxin}.
   Abbreviated {IAA}. Chemically it is 1H-indole-3-acetic acid.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 IAA
   n 1: a plant hormone promoting elongation of stems and roots
      [syn: {indoleacetic acid}, {IAA}]
   2: Yemen-based terrorist group that supports al-Qaeda's goals;
     seeks to overthrow the Yemeni government and eliminate United
     States interests; responsible for bombings and kidnappings
     and killing western tourists in Yemen [syn: {Islamic Army of
     Aden}, {IAA}, {Islamic Army of Aden-Abyan}, {Aden-Abyan
     Islamic Army}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IAA
     Initial Address Acknowledgment
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IAA
     Intel Application Accelerator
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top