ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-i.-

AY1   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: i., *i.*
Possible hiragana form:
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
i.(ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I. G. Farben, Siemens, Hermann Goering recruit their labour here.ไอ จี ฟาร์เบน, ซีเมนส์, เฮอร์มัน กอริ่ง ต่างก็มาคัดสรรคนงานกันที่นี่ Night and Fog (1956)
So would I. A kid like that?ดังนั้นจะ I. เด็กเช่นนั้น? 12 Angry Men (1957)
And I. The King and I. You know?และฉันกษัตริย์และ I. คุณรู้ หรือไม่? How I Won the War (1967)
Neither do I. Can't you understand that?ผมก็ไม่รู้เหมีอนกัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Hey, hey, take me to the America, G. I. !hey, hey, พาฉันไปที่อเมริกา GI! The Godfather (1972)
Hey, hey, take me to the America, G. I. !hey, hey, พาฉันไปที่อเมริกา GI! The Godfather (1972)
Take me to the America, G. I. !พาฉันไปที่อเมริกา GI! The Godfather (1972)
Neither do I. But there must be switches somewhere.ฉันก็เหมือนกัน แต่ต้องมีสวิทช์ที่ไหนสักแห่ง Clue (1985)
So can I. - Yeah.- ผมก็ได้เหมือนกัน Clue (1985)
it means we're O. I. O.- พวกเราเป็น O.I.O. Spies Like Us (1985)
So was I. We both were.ฉันด้วย Punchline (1988)
I know you want to get out of here, and so do I. We're going to do it.ผมรู้คุณอยากไปจากที่นี่ ผมก็เหมือนกัน และเราก็จะไปให้ได้ Night of the Living Dead (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
i.A group of foreigners arrived in Edo, i.e. Tokyo.
i.Any student with an I.D. card has access to the library.
i.Do you have any I. D?
i.He cannot be older than I.
i.He can play the piano better than I.
i.He can run faster than I.
i.He can speak Japanese almost as well as you and I.
i.He declined the offer and so did I.
i.He didn't go, and neither did I.
i.He didn't go there. Neither did I.
i.He does not run as fast as I.
i.He doesn't like beef. Neither do I.

CMU English Pronouncing Dictionary
I. AY1

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
i. : imin [Add to Longdo]
i.A. : im Auftragp.p. : per pro; pro procurationem; by proxy [Add to Longdo]
i.allg. : im allgemeinenin general [Add to Longdo]
i.allg. : im allgemeinengen. : generally [Add to Longdo]
i.b. : im besonderenin particular [Add to Longdo]
i.D. : im Dienston duty [Add to Longdo]
i.D. : im Durchschnitton av. : on average [Add to Longdo]
i.H. : im Hauseon the premises [Add to Longdo]
i.R. : im Ruhestandret., retd. : retired [Add to Longdo]
i.V. : in Vertretungp.p. : by proxy, on behalf of [Add to Longdo]
i.V. : in Vorbereitungin prep. : in preparation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 I \I\ ([imac]).
   1. I, the ninth letter of the English alphabet, takes its
    form from the Ph[oe]nician, through the Latin and the
    Greek. The Ph[oe]nician letter was probably of Egyptian
    origin. Its original value was nearly the same as that of
    the Italian I, or long e as in mete. Etymologically I is
    most closely related to e, y, j, g; as in dint, dent,
    beverage, L. bibere; E. kin, AS. cynn; E. thin, AS.
    [thorn]ynne; E. dominion, donjon, dungeon. In English I
    has two principal vowel sounds: the long sound, as in
    p[imac]ne, [imac]ce; and the short sound, as in p[i^]n. It
    has also three other sounds: (a) That of e in term, as in
    thirst. (b) That of e in mete (in words of foreign
    origin), as in machine, pique, regime. (c) That of
    consonant y (in many words in which it precedes another
    vowel), as in bunion, million, filial, Christian, etc. It
    enters into several digraphs, as in fail, field, seize,
    feign. friend; and with o often forms a proper diphtong,
    as in oil, join, coin. See Guide to Pronunciation,
    [sect][sect] 98-106.
    [1913 Webster]
 
   Note: The dot which we place over the small or lower case i
      dates only from the 14th century. The sounds of I and J
      were originally represented by the same character, and
      even after the introduction of the form J into English
      dictionaries, words containing these letters were, till
      a comparatively recent time, classed together.
      [1913 Webster]
 
   2. In our old authors, I was often used for ay (or aye), yes,
    which is pronounced nearly like it.
    [1913 Webster]
 
   3. As a numeral, I stands for 1, II for 2, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 I- \I-\, prefix.
   See {Y-}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 I \I\ ([imac]), pron. [poss. {My} (m[imac]) or {Mine}
   (m[imac]n); object. {Me} (m[=e]). pl. nom. {We} (w[=e]);
   poss. {Our} (our) or {Ours} (ourz); object. {Us} ([u^]s).]
   [OE. i, ich, ic, AS. ic; akin to OS. & D. ik, OHG. ih, G.
   ich, Icel. ek, Dan. jeg, Sw. jag, Goth. ik, OSlav. az', Russ.
   ia, W. i, L. ego, Gr. 'egw`, 'egw`n, Skr. aham. [root]179.
   Cf. {Egoism}.]
   The nominative case of the pronoun of the first person; the
   word with which a speaker or writer denotes himself.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Personal \Per"son*al\ (p[~e]r"s[u^]n*al), a. [L. personalis: cf.
   F. personnel.]
   1. Pertaining to human beings as distinct from things.
    [1913 Webster]
 
       Every man so termed by way of personal difference.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a particular person; relating to, or
    affecting, an individual, or each of many individuals;
    peculiar or proper to private concerns; not public or
    general; as, personal comfort; personal desire.
    [1913 Webster]
 
       The words are conditional, -- If thou doest well, --
       and so personal to Cain.       --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining to the external or bodily appearance;
    corporeal; as, personal charms. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Done in person; without the intervention of another.
    "Personal communication." --Fabyan.
    [1913 Webster]
 
       The immediate and personal speaking of God. --White.
    [1913 Webster]
 
   5. Relating to an individual, his character, conduct,
    motives, or private affairs, in an invidious and offensive
    manner; as, personal reflections or remarks.
    [1913 Webster]
 
   6. (Gram.) Denoting person; as, a personal pronoun.
    [1913 Webster]
 
   {Personal action} (Law), a suit or action by which a man
    claims a debt or personal duty, or damages in lieu of it;
    or wherein he claims satisfaction in damages for an injury
    to his person or property, or the specific recovery of
    goods or chattels; -- opposed to real action.
 
   {Personal equation}. (Astron.) See under {Equation}.
 
   {Personal estate} or {Personal property} (Law), movables;
    chattels; -- opposed to {real estate} or {real property}.
    It usually consists of things temporary and movable,
    including all subjects of property not of a freehold
    nature.
 
   {Personal identity} (Metaph.), the persistent and continuous
    unity of the individual person, which is attested by
    consciousness.
 
   {Personal pronoun} (Gram.), one of the pronouns {I}, {thou},
    {he}, {she}, {it}, and their plurals.
 
   {Personal representatives} (Law), the executors or
    administrators of a person deceased.
 
   {Personal rights}, rights appertaining to the person; as, the
    rights of a personal security, personal liberty, and
    private property.
 
   {Personal tithes}. See under {Tithe}.
 
   {Personal verb} (Gram.), a verb which is modified or
    inflected to correspond with the three persons.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Y- \Y-\, or I- \I-\ . [OE. y-, i-, AS. ge-, akin to D. & G. ge-,
   OHG. gi-, ga-, Goth. ga-, and perhaps to Latin con-;
   originally meaning, together. Cf. {Com-}, {Aware}, {Enough},
   {Handiwork}, {Ywis}.]
   A prefix of obscure meaning, originally used with verbs,
   adverbs, adjectives, nouns, and pronouns. In the Middle
   English period, it was little employed except with verbs,
   being chiefly used with past participles, though occasionally
   with the infinitive. Ycleped, or yclept, is perhaps the only
   word not entirely obsolete which shows this use.
   [1913 Webster]
 
      That no wight mighte it see neither yheere. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Neither to ben yburied nor ybrent.    --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   Note: Some examples of Chaucer's use of this prefix are; ibe,
      ibeen, icaught, ycome, ydo, idoon, ygo, iproved,
      ywrought. It inough, enough, it is combined with an
      adjective. Other examples are in the Vocabulary.
      [1913 Webster] Spenser and later writers frequently
      employed this prefix when affecting an archaic style,
      and sometimes used it incorrectly.
      [1913 Webster]

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 i
  the

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 i
  a; in; inside; into; on; per; within

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 i
  a; in; inside; into; on; per; within

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top