ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-however,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: however,, -however,-, *however,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, for the time being...เเต่สําหรับตอนนี้-- Rebecca (1940)
However, we now have evidence that that vast barren area is inhabited.เเต่บัดนี้เรามีหลักฐานยืนยันว่า ดินเเดนรกร้างเเห่งนั้น Beneath the Planet of the Apes (1970)
The enormous amount of tissue loss prevents any detailed analysis however, the attacking squalus must be considerably larger than any normal squalus found in these waters.เนี่อเยื่อของเหยื่อหายไปมาก ทําให้วิเคราะห์ละเอียดไม่ได้... เเต่สควอ ที่ก่อเหตุ น่าจะขนาดใหญ่กว่า... สควอปกติที่พบในน่านนํ้าเเถบนี่ Jaws (1975)
However, look at their obscene gestures like deaf-mute language with a code none of us can break, no matter how great our powerอย่างไรก็ตาม, ดูที่การแสดงอากัปกิริยา their obscene ... ...เหมือนภาษาคนหูหนวกและเป็นใบ้... ...กับไม่มีรหัสของเราสามารถหยุด, \ Nno วิธีใหญ่พลังของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
However, I will yield to the opinion of the majorityอย่างไรก็ตาม, ฉันจะให้ผลถึงของ the opinion ส่วนใหญ่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We have decided, however, out of a sense of fairness and ecclesiastical curiosity to allow you to present us with certain evidence.เราตัดสินใจว่า เราควรจะยุติธรรมกับคุณ และด้วยเพราะความสงสัยของเรา เรายอมให้คุณนำหลักฐานมาแสดงกับเรา Oh, God! (1977)
However, we must not compromise territorial range.ช่วงดินแดนประนีประนอม แต่ จำไว้ Mad Max (1979)
However, chamber 3 was undisturbed.อย่างไรก็จาม, แชมเบอร์ที่ 3 ไม่ได้ถูกรบกวน, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
However, with the right connections, even in this part of the world, we are not entirely uncivilised.อย่างไรก็ตาม, ด้วยการติดต่อที่ถูกต้อง, แม้แต่ในส่วนนี้ของโลก, เราก็ไม่ใช่ คนป่าเถื่อนเสียทั้งหมด Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
If, however, His Majesty's government should, at some later date see fit to reduce the term no one will be better pleased than I.อย่างไรก็ตาม ถ้าในอนาคตรัฐบาลจะ พิจารณาลดโทษให้ จะไม่มีใครยินดีไปกว่าผม Gandhi (1982)
However, one day...อย่างไรก็ตามวันหนึ่ง... Idemo dalje (1982)
However, I'm pretty good.แต่ฉันที่ดีงาม 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
however, After weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
however, Air travel is fast, sea travel is, however, restful.
however, All are fated to die. However, you can't decide how and when you die.
however, Barter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
however, Even today, however, women struggle against discrimination.
however, Gestural language had, however, serious limitations, since it could not be used in the dark or at distance.
however, He might, however, have seen a wooden peg of a different size or color.
however, His words, however, were not believed at all.
however, However, although our companions were willing, they knew nothing about management or getting money.
however, However, a new type of humor, which stems largely from America, has recently come into fashion.
however, However, as living standards gradually came to rise, more and more people began to have their own bathrooms at home.
however, However, Beth seems to be indifferent to Chris's grief.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 However \How*ev"er\, adv. [Sometimes contracted into howe'er.]
   1. In whetever manner, way, or degree.
    [1913 Webster]
 
       However yet they me despise and spite. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Howe'er the business goes, you have made fault.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. At all events; at least; in any case.
    [1913 Webster]
 
       Our chief end is to be freed from all, if it may be,
       however from the greatest evils.   --Tillotson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 However \How*ev"er\, conj.
   Nevertheless; notwithstanding; yet; still; though; as, I
   shall not oppose your design; I can not, however, approve of
   it.
   [1913 Webster]
 
      In your excuse your love does little say;
      You might howe'er have took a better way. --Dryden.
 
   Syn: {However}, {At least}, {Nevertheless}, {Yet}.
 
   Usage: These words, as here compared, have an adversative
      sense in reference to something referred to in the
      context. However is the most general, and leads to a
      final conclusion or decision. Thus we say, the truth,
      however, has not yet fully come out; i.e., such is the
      speaker's conclusion in view of the whole case. So
      also we say, however, you may rely on my assistance to
      that amount; i. e., at all events, whatever may
      happen, this is my final decision. At least is
      adversative in another way. It points out the utmost
      concession that can possibly be required, and still
      marks the adversative conclusion; as, at least, this
      must be done; whatever may be our love of peace, we
      must at least maintain the rights of conscience.
      Nevertheless denotes that though the concession be
      fully made, it has no bearing of the question; as,
      nevertheless, we must go forward. Yet signifies that
      however extreme the supposition or fact comceded may
      be, the consequence which might naturally be expected
      does not and will not follow; as, though I should die
      with thee, yet will I not deny thee; though he slay
      me, yet will I trust in him. Cf. {But}.
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top