Search result for

-hovel-

(20 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hovel, *hovel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hovel[N] กระต๊อบ, See also: กระท่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hovel(ฮัฟ'เวิล) n.บ้านพักเล็ก ๆ ที่โกโรโกโส,ที่อยู่ที่สกปรกและโกโรโกโส,โรงวัวควายหรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ, Syn. cabin,hut,shack,hole,shed

English-Thai: Nontri Dictionary
hovel(n) กระต๊อบ,เพิง,คอกสัตว์,รังหนู

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, I will not share this filthy hovel with all those creatures!ฉันไม่ยอมอยู่ในคอกสกปรกๆ กับไอ้ตัวประหลาดพวกนี้หรอกนะ! Inkheart (2008)
We met in the erotic horror section at the novel hovel.เราพบกันในส่วนของหนังสืออีโรติกฆาตกรรม ที่บ้านนวนิยาย Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
After all, I haven't seen you since you condemned my sister to a slow and painful death, thwarted my plans to take over Camelot and forced me to live in a hovel.อย่างไรก็ตาม ข้าไม่ได้เจอเจ้า ตั้งแต่เจ้าตัดสินพี่สาวข้า ให้เจ็บปวดกับการตายอย่างช้าๆ ขัดขวางแผนของข้าที่จะเข้าครองเมืองคาเมลอต A Servant of Two Masters (2011)
End the madness and go home. To your hovel? Selling fungus at the fair?จบกับความวุ่นวายนี้และกลับบ้าน กลับไปกระท่อมคุณน่ะเหรอ ขายเห็ดตามงานเทศกาล An Apple Red as Blood (2012)
What, and keep living in rat-infested hovels and running from cursed creatures?อะไรนะ แล้วก็อาศัยตามรังหนู และหนีจากการเป็นทาสคำสาป A Little Slice of Kevin (2012)
I can't have my attache living in a hovel, now, can I?ผมไม่สามารถให้เจ้าหน้าที่ทูต อยู่ในบ้านหลังเล็กๆหรอก ใช่มั้ย A Whiff of Sulfur (2013)
I'm tired of staying in this hovel all the time.ผมเหนื่อยที่จะอยู่ในกระต๊อบหลังนี้ตลอดเวลา Nasty Habits (2013)
I did not spend 16 years in this miserable hovel with these two imbeciles...ผมไม่ได้ใช้จ่าย 16 ปี บ้านพักเล็ก ๆ ในความสุขนี้ กับทั้งสอง imbeciles ... Maleficent (2014)
That is what you call your secret, little hovel, isn't it?ที่ที่พวกคุณเรียกว่า ฐานทัพลับใช่มะ? Son of Man (2014)
So... that hovel you've been squatting... what made you think of that place, huh?ดังนั้นบ้านพักเล็ก ๆ ที่คุณได้รับ การนั่งยอง อะไรที่ทำให้คุณคิดว่าสถานที่ที่ ฮะ? The Hollow Point (2016)
From up here, even the palace looks no better than a hovel!ลืมที่นี่ แม้กระทั่งวังหลวง มันไม่ต่างอะไรกับบ้านพังๆ The King and the Clown (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
HOVEL    HH AH1 V AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hovel    (n) (h o1 v @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuppen {m}; Hütte {f}; Verschlag {m}; armselige Wohnung {f} | Schuppen {pl}; Hütten {pl}; Verschläge {pl}hovel | hovels [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hovel \Hov"el\, n. [OE. hovel, hovil, prob. a dim. fr. AS. hof
   house; akin to D. & G. hof court, yard, Icel. hof temple; cf.
   Prov. E. hove to take shelter, heuf shelter, home.]
   1. An open shed for sheltering cattle, or protecting produce,
    etc., from the weather. --Brande & C.
    [1913 Webster]
 
   2. A poor cottage; a small, mean house; a hut.
    [1913 Webster]
 
   3. (Porcelain Manuf.) A large conical brick structure around
    which the firing kilns are grouped. --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hovel \Hov"el\, v. t. [imp. & p. p. {Hoveled}or {Hovelled}; p.
   pr. & vb. n. {Hoveling} or {Hovelling}.]
   To put in a hovel; to shelter.
   [1913 Webster]
 
      To hovel thee with swine, and rogues forlon. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The poor are hoveled and hustled together. --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hovel
   n 1: small crude shelter used as a dwelling [syn: {hovel},
      {hut}, {hutch}, {shack}, {shanty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top