ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-holt-

HH OW1 L T   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: holt, *holt*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
holt(โฮลทฺ) n. ป่าละเมาะ ป่าเล็ก ๆ เนินเขาที่เป็นป่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excuse me. I'm looking for James Holt.ขอโทษค่ะ ฉันมาหาเจมส์โฮลห์ The Devil Wears Prada (2006)
Call James Holt's office. Tell them I wanna move the preview up.แจ้งออฟฟิศของเจมส์โฮลห์ ว่าขอเลื่อนการดูชุด The Devil Wears Prada (2006)
We met at James Holt's party. I'm Miranda Priestly's assistant.เราเคยเจอกันที่งานของเจมส์โฮลห์ ฉันเป็นผู้ช่วยมิแรนด้า พรีสต์ลีย์ The Devil Wears Prada (2006)
- James Holt. - Yeah.เจมส์ โฮลพ์ The Devil Wears Prada (2006)
Thank you very much for coming today to help celebrate our dear friend, James Holt.ขอบคุณมากที่มากันในวันนี้... เพื่อร่วมฉลองให้กับ เพื่อนรักของเรา เจมส์ โฮลต์ The Devil Wears Prada (2006)
As many of you know, recently Massimo Corteleoni has agreed to finance the expansion of the James Holt label.อย่างที่หลายคนรู้ เมื่อเร็วๆ นี้ แมสซิโม คอร์เทลลีโอนี่ ได้ตกลงที่จะร่วมลงทุน ในการขยายกิจการของเจมส์ โฮลต์ The Devil Wears Prada (2006)
Runway and James Holt share many things in common.รันเวย์กับเจมส์ โฮลต์ มีหลายอย่างที่เหมือนกัน The Devil Wears Prada (2006)
And so it should come as no surprise that when the time came for James to choose the new president of James Holt International he chose from within the Runway family.ฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลย... เมื่อเจมส์ต้องเลือกประธานคนใหม่ ของเจมส์ โฮลต์ อินเตอร์เนชั่นแนล... The Devil Wears Prada (2006)
And now to the main event: Our celebration of James Holt.และก็มาถึงงานใหญ่ของเรา การฉลองให้กับเจมส์ โฮลต์ The Devil Wears Prada (2006)
And that James Holt job was just so absurdly overpaid that of course she jumped at it.แล้วงานของเจมส์ โฮลต์นั่น จ่ายให้งามซะยิ่งกว่าอะไร แน่ละเธอต้องกระโจนเข้าใส่ The Devil Wears Prada (2006)
I'm Captain Holt from the Fire Department.ผมกัปตันโฮ้ล์ทจากสถานีดับเพลิง Fireproof (2008)
Mrs. Holt?คุณโฮวท์ Fireproof (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLT    HH OW1 L T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
holte herauspried [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Holt \Holt\,
   3d pers. sing. pres. of {Hold}, contr. from holdeth. [Obs.]
   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Holt \Holt\, n. [AS. holt; akin to LG. holt, D. hout, G. holz.
   Icel. holt; cf Gael. & Ir. coill wood, Gr. ? branch, shoot.]
   1. A piece of woodland; especially, a woody hill. "Every holt
    and heath." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       She sent her voice though all the holt
       Before her, and the park.       --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. A deep hole in a river where there is protection for fish;
    also, a cover, a hole, or hiding place. " The fox has gone
    to holt." --C. Kingsley.
    [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 holt /hoːlt/
  fetches

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top