ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-hearer-

HH IY1 R ER0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hearer, *hearer*
English-Thai: Nontri Dictionary
hearer(n) ผู้ฟัง,ผู้สดับ

CMU English Pronouncing Dictionary
HEARER HH IY1 R ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hearer (n) hˈɪəʳrər (h i@1 r @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hörer {m} | Hörer {pl}hearer | hearers [Add to Longdo]
Zuhörer {m} | Zuhörer {pl}hearer | hearers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hearer \Hear"er\ (h[=e]r"[~e]r), n.
   One who hears; an auditor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hearer
   n 1: someone who listens attentively [syn: {hearer}, {listener},
      {auditor}, {attender}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top