Search result for

-hardware-

(45 entries)
(0.036 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hardware, *hardware*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hardware[N] เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก, See also: เครื่องมือที่ทำด้วยโลหะ
hardware[N] อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, See also: อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์, ฮาร์ดแวร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hardwaren. เครื่องโลหะ. ,เครื่องกลไกที่ใช้ปฏิบัติการ,อาวุธ,ยุทโธปกรณ์,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องกลไกของคอมพิวเตอร์,หมายถึง ส่วนกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1. หน่วยรับข้อมูล เช่น แป้นพิมพ์ หน่วยบันทึก 2. หน่วยความจำ เช่น ชิป (chip) หรือหน่วยความจำรอง เช่น จานบันทึก 3. หน่วยแสดงผล เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ นอกจากนั้นยังรวมถึงอุปกรณ์ ประกอบอื่น ๆ เช่น โมเด็ม ดู software เปรียบ เทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
hardware(n) เครื่องเหล็ก,เครื่องโลหะ,เครื่องมือ,อาวุธยุทโธปกรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hardware๑. ส่วนเครื่อง, ฮาร์ดแวร์๒. ส่วนอุปกรณ์, ฮาร์ดแวร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hardware๑. ส่วนเครื่อง, ฮาร์ดแวร์๒. ส่วนอุปกรณ์, ฮาร์ดแวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hardwareส่วนเครื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hardwareฮาร์ดแวร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
hardware๑. ฮาร์ดแวร์ ๒. ส่วนอุปกรณ์ ๓. ส่วนเครื่อง
ส่วนที่เป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ [คอมพิวเตอร์]
Hardwareส่วนเครื่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
hardwareฮาร์ดแวร์, ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hardwareอุปกรณ์ที่เป็นของแข็ง, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Niners already paid for that hardware.พวกไนเนอร์จ่ายค่าอาวุธนั่นไปแล้ว Pilot (2008)
There's zero balance due on that hardware.อาวุธพวกนั้น ไม่เหลือซากสักชิ้นเดียว Pilot (2008)
We should be able to run them on our hardware.เราน่าจะให้มันวิ่งบนเครื่องของเราได้ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I want you to search all the rooms, see if you can get anything off their hardware that's going to tell us where Dubaku went.ผมต้องการให้คุณตรวจดู ทุกห้อง, เผื่อว่าคุณจะเจอ อะไรก็ตามที่ จะบอกเราว่าดูบากูไปไหน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Then we'll run your hardware up the coast.จากนั้นเราจะจัดส่งปืนของพวกนาย ขึ้นไปถึงฝั่ง Albification (2009)
Gentlemen, your hardware.สุภาพบุรุษทุกท่าน อาวุธปืนของพวกนาย The Culling (2009)
- Where'd you get the russian hardware?- นายได้อาวุธปืนรัสเซียจากที่ไหน Potlatch (2009)
I arranged to have a little hardware test. That's youดังนั้นฉันจึงสั่งให้ มีคนอยู่ตรวจสอบอาวุธปืนพวกนั้น คือนาย Fa Guan (2009)
Testing hardware. What am I, a god damn prospect?ทดสอบอาวุธปืนงั้นเหรอ ฉันเป็นใคร เป็นไอ้เด็กฝึกงานงั้นเหรอว่ะ Fa Guan (2009)
MP-5s- really good hardware, man.ปืนไรเฟิลจู่โจมที่รุนแรง มันเป็นอาวุธปืนสงครามที่เจ๋งสุดยอดมากพวก Fa Guan (2009)
These things were nothing more than extraterrestrial hardware.ไอ้ชิปพวกเนี้ยะ มันก็แค่อุปกรณ์ที่มาจากต่างดาวธรรมดา Ben 10: Alien Swarm (2009)
Yes. It's possible Heaven has a hardware problem.ใช่ Adam Raised a Cain (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hardwareForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
hardwareHe deals in hardware.
hardwareOn the Xbox 360 the very first thing he said was "good hardware."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮาร์ดแวร์[N] hardware, Example: ในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาอินเตอร์เน็ตกันมากมายทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อให้ถูกใจผู้ใช้
เครื่องเหล็ก[N] hardware, See also: ironware, metalware, Example: เครื่องเหล็กที่นิยมทำกันในประเทศไทย คือ เครื่องใช้ในครัวเรือนและการเกษตร เช่น มีด ขวาน, Count unit: เครื่อง, Thai definition: สิ่งของเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำด้วยเหล็ก
ส่วนอุปกรณ์[N] hardware, Example: ในปัจจุบันเราใช้จอภาพเป็นส่วนอุปกรณ์สำคัญของไมโครคอมพิวเตอร์
เคหะภัณฑ์[N] hardware, Example: เขาจำหน่ายเคหะภัณฑ์มานาน จึงรู้ความเป็นไปของธุรกิจนี้เป็นอย่างดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคหะภัณฑ์[n.] (khēhaphan) EN: hardware   

CMU English Pronouncing Dictionary
HARDWARE    HH AA1 R D W EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hardware    (n) (h aa1 d w e@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eisenwarenhandlung {f}hardware store [Add to Longdo]
Hardware {f} [comp.]; Computer-Teile {pl}hardware [Add to Longdo]
Hardware-Fehler {m} [comp.]hardware failure [Add to Longdo]
Hardware-Kompatibilität {f} [comp.]hardware compatibility [Add to Longdo]
Hardwarekombination {f} [comp.]mixed hardware [Add to Longdo]
Hardwarezusätze {pl} [comp.]additional hardware [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
硬件[yìng jiàn, ˋ ㄐㄧㄢˋ, ] hardware [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hardware \Hard"ware`\ (h[aum]rd"w[^a]r`), n.
   1. Ware made of metal, as cutlery, kitchen utensils, and the
    like; ironmongery.
    [1913 Webster]
 
   2. Any of the physical objects used in carrying out an
    activity, in contrast to the knowledge, skill, or theory
    required to perform the activity; mostly used
    collectively.
    [PJC]
 
   3. Specifically: (Computers) The sum of all the physical
    objects, such as the electrical, mechanical, and
    electronic devices which comprise a computer system; as,
    the typical PC hardware suite consists of a mainboard and
    a number of peripherals such as hard drives and speakers,
    connected by adapter cards, but the input and output from
    users occurs mostly through the keyboard and monitor;
    contrasted with {software}, the programs executed by the
    computer.
    [PJC]
 
   4. Specifically: (Military) The weapons, transport, and other
    physical objects used in conducting a war.
    [PJC]
 
   5. (Slang) Weapons, especially handguns, carried on the
    person; as, check your hardware at the door before
    entering.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hardware
   n 1: major items of military weaponry (as tanks or missile)
   2: instrumentalities (tools or implements) made of metal [syn:
     {hardware}, {ironware}]
   3: (computer science) the mechanical, magnetic, electronic, and
     electrical components making up a computer system [syn:
     {hardware}, {computer hardware}] [ant: {computer software},
     {package}, {software}, {software package}, {software
     program}, {software system}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 hardware [hɑrdwer]
   equipment
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Hardware [haːduːɛːr] (n) , s.(f )
   hardware
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top