หรือคุณหมายถึง güß?
Search result for

-guess-

(28 entries)
(0.7845 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: guess,-guess-, *guess*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guess    [VT] เดา, See also: เก็ง, ทาย, เสี่ยงทาย, ประเมิน, ประมาณ, Syn. presume, infer, speculate, predict
guess    [VT] คิดว่า, See also: เข้าใจว่า, Syn. think, suppose
guess    [N] การคาดการณ์, See also: การเดา, การทาย, การคาดคะเน, Syn. supposition, prediction, estimate, Ant. fact, certainty

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guess"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."
guessMy guess is that it will be fine tomorrow.
guessI guess you're right, Jane.
guessYou guessed right.
guessYour guess is wrong.
guessYour guess is quite wrong.
guessYou will have guessed its meaning by the end of the chapter.
guessWhat's your best guess?
guessYou guessed right.
guessHe is not much to look at, I guess.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guess(เกส) vt.,vi.,n. (การ) เดา,คาดคะเน,ทาย,คิดว่า,เข้าใจว่า, See also: guesser n. guessingly adv., Syn. believe

English-Thai: Nontri Dictionary
guess(n) การทาย,การเดา,การคาดคะเน,การเดาสุ่ม
guess(vi,vt) เดา,คาดคะเน,สุ่ม,ทาย,เข้าใจว่า,คิดว่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาดเดา    [V] guess, See also: predict, anticipate, speculate, presume, conjecture, Syn. เดา, Example: ทุกคนก็อยากมีความสามารถที่จะคาดเดาเหตุการณ์เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจกันทั้งนั้นว่าจะดีขึ้นหรือเลวลง
เดา [V] guess, See also: estimate, surmise, conjecture, reckon, Syn. คาด, คะเน, คาดเดา, เก็ง, เดาสุ่ม, ทึกทัก, Example: ผู้แต่งตั้งใจให้ผู้อ่านเดาเรื่องตอนจบเอาเอง, Thai definition: คิดคาดเอาเองโดยไม่มีหลักหรือเหตุผล
เดาสุ่ม [V] guess blindly, See also: guess, Syn. คาดเดา, เดาสวด, เดา, เดามั่ว, Example: เขาเดาสุ่มไปแต่บังเอิญตอบถูก
ทาย    [V] guess, See also: conjecture, Syn. หยั่งรู้, คะเน, เดา, คาดคะเน, ทำนาย, เดาสุ่ม, Example: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้คนอ่านส่งคำตอบทายผลบอลโลก, Thai definition: คาดคะเนเอา, แสดงว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเบื้องหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาดเดา[v.] (khātdao) EN: guess   

CMU English Pronouncing Dictionary
GUESS    G EH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guess    (v) (g e1 s)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
推察[すいさつ, suisatsu] guess [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guess \Guess\ (g[e^]s), v. t. [imp. & p. p. {Guessed}; p. pr. &
   vb. n. {Guessing}.] [OE. gessen; akin to Dan. gisse, Sw.
   gissa, Icel. gizha, D. gissen: cf. Dan. giette to guess,
   Icel. geta to get, to guess. Probably originally, to try to
   get, and akin to E. get. See {Get}.]
   1. To form an opinion concerning, without knowledge or means
    of knowledge; to judge of at random; to conjecture.
    [1913 Webster]
 
       First, if thou canst, the harder reason guess.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To judge or form an opinion of, from reasons that seem
    preponderating, but are not decisive.
    [1913 Webster]
 
       We may then guess how far it was from his design.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Of ambushed men, whom, by their arms and dress,
       To be Taxallan enemies I guess.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To solve by a correct conjecture; to conjecture rightly;
    as, he who guesses the riddle shall have the ring; he has
    guessed my designs.
    [1913 Webster]
 
   4. To hit upon or reproduce by memory. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Tell me their words, as near as thou canst guess
       them.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To think; to suppose; to believe; to imagine; -- followed
    by an objective clause.
    [1913 Webster]
 
       Not all together; better far, I guess,
       That we do make our entrance several ways. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       But in known images of life I guess
       The labor greater.          --Pope.
 
   Syn: To conjecture; suppose; surmise; suspect; divine; think;
     imagine; fancy.
 
   Usage: {To Guess}, {Think}, {Reckon}. Guess denotes, to
      attempt to hit upon at random; as, to guess at a thing
      when blindfolded; to conjecture or form an opinion on
      hidden or very slight grounds: as, to guess a riddle;
      to guess out the meaning of an obscure passage. The
      use of the word guess for think or believe, although
      abundantly sanctioned by good English authors, is now
      regarded as antiquated and objectionable by
      discriminating writers. It may properly be branded as
      a colloguialism and vulgarism when used respecting a
      purpose or a thing about which there is no
      uncertainty; as, I guess I 'll go to bed.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guess \Guess\, v. i.
   To make a guess or random judgment; to conjecture; -- with
   at, about, etc.
   [1913 Webster]
 
      This is the place, as well as I may guess. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guess \Guess\, n.
   An opinion as to anything, formed without sufficient or
   decisive evidence or grounds; an attempt to hit upon the
   truth by a random judgment; a conjecture; a surmise.
   [1913 Webster]
 
      A poet must confess
      His art 's like physic -- but a happy guess. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guess
   n 1: a message expressing an opinion based on incomplete
      evidence [syn: {guess}, {conjecture}, {supposition},
      {surmise}, {surmisal}, {speculation}, {hypothesis}]
   2: an estimate based on little or no information [syn: {guess},
     {guesswork}, {guessing}, {shot}, {dead reckoning}]
   v 1: expect, believe, or suppose; "I imagine she earned a lot of
      money with her new novel"; "I thought to find her in a bad
      state"; "he didn't think to find her in the kitchen"; "I
      guess she is angry at me for standing her up" [syn:
      {think}, {opine}, {suppose}, {imagine}, {reckon}, {guess}]
   2: put forward, of a guess, in spite of possible refutation; "I
     am guessing that the price of real estate will rise again";
     "I cannot pretend to say that you are wrong" [syn: {guess},
     {venture}, {pretend}, {hazard}]
   3: judge tentatively or form an estimate of (quantities or
     time); "I estimate this chicken to weigh three pounds" [syn:
     {estimate}, {gauge}, {approximate}, {guess}, {judge}]
   4: guess correctly; solve by guessing; "He guessed the right
     number of beans in the jar and won the prize" [syn: {guess},
     {infer}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top