ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-grumbling-

G R AH1 M B AH0 L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: grumbling, *grumbling*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grumblingCertainly she wouldn't have dreamt that I would get up promptly without grumbling.
grumblingI'm fed up with her grumbling.
grumblingMy grandfather was always grumbling about something or other.
grumblingShe would often hear him grumbling to himself.
grumblingStop grumbling.
grumblingStop your grumbling and get the work out of the way.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้บ่น(adj) grumbling, See also: irritable, complaining, fussy, Syn. จู้จี้, จู้จี้จุกจิก, Example: นิสัยที่ขี้ข่นของเธอจะทำให้สามีเบื่อมากขึ้นทุกวัน, Thai Definition: ที่ชอบพูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
GRUMBLING G R AH1 M B AH0 L IH0 NG
GRUMBLING G R AH1 M B L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grumbling (v) grˈʌmblɪŋ (g r uh1 m b l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blinddarmreizung {f} [med.]grumbling appendix [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grumble \Grum"ble\, v. i. [imp. & p. p. {Grunbled}; p. pr. & vb.
   n. {Grumbling}.] [Cf. LG. grummeln, grumen, D. grommelen,
   grommen, and F. grommeler, of German origin; cf. W. grwm,
   murmur, grumble, surly. [root]35. Cf. {Grum}, {Grim}.]
   1. To murmur or mutter with discontent; to make ill-natured
    complaints in a low voice and a surly manner.
    [1913 Webster]
 
       L'Avare, not using half his store,
       Still grumbles that he has no more.  --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To growl; to snarl in deep tones; as, a lion grumbling
    over his prey.
    [1913 Webster]
 
   3. To rumble; to make a low, harsh, and heavy sound; to
    mutter; as, the distant thunder grumbles.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grumbling
   adj 1: continuous full and low-pitched throbbing sound; "the
       rumbling rolling sound of thunder" [syn: {grumbling},
       {rumbling}]
   n 1: a loud low dull continuous noise; "they heard the rumbling
      of thunder" [syn: {rumble}, {rumbling}, {grumble},
      {grumbling}]
   2: a complaint uttered in a low and indistinct tone [syn:
     {grumble}, {grumbling}, {murmur}, {murmuring}, {mutter},
     {muttering}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top