ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-granny-

G R AE1 N IY0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: granny, *granny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
granny[N] ย่า / ยาย, Syn. grandmother
granny[N] หญิงชรา (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
granny(แกรน'นี่) n. ย่า,ยาย,หญิงชรา,คนที่จู้จี้,พยาบาล,ผดุงครรภ์ adj. เกี่ยวกับหญิงชรา,ล้าสมัย,หัวโบราณ., Syn. grannie

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hook and granny... Crooked fan...ตะขอและยายแฟน คโรเคด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And because you've been so good to poor old Granny,และเนื่องจากคุณได้รับ ดังนั้นที่ดีที่จะยากจนเก่ายาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Old Granny knows a young girl's heart.เก่ายายรู้ว่าหัวใจของหญิงสาว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Huh, my Mom for Grannyเอ่อ... แม่ฉัน... ให้คุณยาย... My Neighbor Totoro (1988)
You can tell me, your old granny. Ha ha! You can tell me.บอกข้าได้นะ สาวน้อย Snow White: A Tale of Terror (1997)
I really have to go home, grannyหนูต้องกลับบ้านจริงๆ คุณยาย Spirited Away (2001)
Look, granny, Haku's aliveดูสิ คุณยาย ฮากุยังมีชีวิต Spirited Away (2001)
Granny!คุณยาย! Spirited Away (2001)
Thank you, granny Good byeขอบคุณ คุณยาย ลาก่อน Spirited Away (2001)
Grannyคุณยาย Spirited Away (2001)
Granny, this is no good My parents aren't hereมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า ไม่มีพ่อแม่หนูอยู่ในนี้เลย Spirited Away (2001)
Gadget-mobile: Okay, one sweet granny packaged and ready for delivery.โอเค คุณยายน่ารัก 1 คน... Inspector Gadget 2 (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grannyGranny jumped out of the closet and the two of them told that terrible story about me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมอตำแย[N] midwife, See also: granny, Example: หมอตำแยคนนี้ทำคลอดให้เด็กๆ ทั้งหมู่บ้าน, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ทำหน้าที่คลอดลูกตามแผนโบราณ

CMU English Pronouncing Dictionary
GRANNY    G R AE1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
granny    (n) grˈæniː (g r a1 n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿奶[ā nǎi, ㄚ ㄋㄞˇ, ] granny, #127,525 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Granny \Gran"ny\, n.
   A grandmother; a grandam; familiarly, an old woman.
   [1913 Webster]
 
   {Granny's bend}, or {Granny's knot} (Naut.), a kind of
    insecure knot or hitch; a reef knot crossed the wrong way.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 granny
   n 1: the mother of your father or mother [syn: {grandma},
      {grandmother}, {granny}, {grannie}, {gran}, {nan}, {nanna}]
   2: an old woman
   3: a reef knot crossed the wrong way and therefore insecure
     [syn: {granny knot}, {granny}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top