ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-gouge-

G AW1 JH   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gouge, *gouge*
Possible hiragana form: -ごうげ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gouge[N] ร่องที่เกิดจากการแซะ, See also: หลุมเล็กๆ, Syn. chisel
gouge[VI] ขุด, See also: เซาะให้เป็นร่อง, แซะ, Syn. chisel, incise, scoop
gouge[VT] ขุด, See also: เซาะเป็นร่อง, แซะ, Syn. hollow, scoop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gouge(กอจ) n. สิ่งแซะร่องชนิดหนึ่ง,ร่องที่เกิดจากการแซะด้วยสิ่ว vt. แซะ,ขุด, See also: gouger n.

English-Thai: Nontri Dictionary
gouge(n) สิ่ว
gouge(vt) เจาะด้วยสิ่ว,เซาะ,ควัก(ตา),ตัด,ขุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gougeสิ่วร่อง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So i can gouge my eyes out.ฉันจะเอามาควักลูกตาทิ้ง The Magnificent Seven (2007)
Had to gouge out his own eyes in order to release himself.เอาสิ่วตอกออกมาจากตาของเขา เพื่อปลดปล่อยตัวเอง Saw IV (2007)
Z: Gouge the eyes, everything.ใช้สายตามองให้รอบๆ ทุกๆอย่าง Fighting (2009)
You can see blood traces in the compaction and evidence of a blunt-edged instrument used to gouge out whatever was hidden in his chest.เห็นรอยคราบเลือด อยู่ในโพรงนั่น และมีหลักฐานของวัตถุปลายทื่อ ที่ทิ่มลงไป แซะอะไรก็ตามที่ซ่อนอยู่ ในทรวงอกของเอน็อค A Night at the Bones Museum (2009)
A gouge is missing, Dr. Wheaton.สิ่วสกัดหายไปนะ ดร.วีนตัน A Night at the Bones Museum (2009)
The typical enucleator gouges the eyes out,'เอนิวครีเอเตอร์' มีเอกลักษณ์ ควักลูกนัยน์ตาออกมา The Eyes Have It (2009)
And trying to gouge the kid's eyes out.และพยายามจะควักลูกนัยน์ตา ของเด็กคนนั้นออก The Eyes Have It (2009)
Their roots will gouge the whole boat.พวกเค้าเหล่านั้นจะขุดราก. \เรือทั้งหมด Wildfire (2010)
Gouge the old man for everything he's worth.จะได้สูบเงินไอ้แก่นั่นจนหมดตัว Beastly (2011)
I might just gouge his eyes out.ข้าอาจจะล้วงลูกตามันออกมาก็ได้นะ The North Remembers (2012)
You think because you're out here in the toolies you can gouge people?แกคิดว่าอยู่ห่างไกลความเจริญอย่างนี้ แล้วจะโกงกันได้หรือไง Welcome to Briarcliff (2012)
We can gouge your cheating eyes out.เราสามารถควักของคุณ โกงตาออก. Nurse 3D (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
GOUGE G AW1 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gouge (v) gˈauʤ (g au1 jh)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gouge \Gouge\, n. [F. gouge. LL. gubia, guvia, gulbia, gulvia,
   gulvium; cf. Bisc. gubia bow, gubioa throat.]
   [1913 Webster]
   1. A chisel, with a hollow or semicylindrical blade, for
    scooping or cutting holes, channels, or grooves, in wood,
    stone, etc.; a similar instrument, with curved edge, for
    turning wood.
    [1913 Webster]
 
   2. A bookbinder's tool for blind tooling or gilding, having a
    face which forms a curve.
    [1913 Webster]
 
   3. An incising tool which cuts forms or blanks for gloves,
    envelopes, etc. from leather, paper, etc. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mining) Soft material lying between the wall of a vein
    and the solid vein. --Raymond.
    [1913 Webster]
 
   5. The act of scooping out with a gouge, or as with a gouge;
    a groove or cavity scooped out, as with a gouge.
    [1913 Webster]
 
   6. Imposition; cheat; fraud; also, an impostor; a cheat; a
    trickish person. [Slang, U. S.]
    [1913 Webster]
 
   {Gouge bit}, a boring bit, shaped like a gouge.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gouge
   n 1: an impression in a surface (as made by a blow) [syn:
      {dent}, {ding}, {gouge}, {nick}]
   2: and edge tool with a blade like a trough for cutting channels
     or grooves
   3: the act of gouging
   v 1: force with the thumb; "gouge out his eyes" [syn: {gouge},
      {force out}]
   2: obtain by coercion or intimidation; "They extorted money from
     the executive by threatening to reveal his past to the
     company boss"; "They squeezed money from the owner of the
     business by threatening him" [syn: {extort}, {squeeze},
     {rack}, {gouge}, {wring}]
   3: make a groove in [syn: {rout}, {gouge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top