ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-gloam-

G L OW1 M   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gloam, *gloam*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gloam(โกลม) n. สายัณห์,เวลาพลบค่ำ

CMU English Pronouncing Dictionary
GLOAM G L OW1 M

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gloam \Gloam\, n.
   The twilight; gloaming. [R.] --Keats.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gloam \Gloam\, v. i. [See {Gloom}, {Glum}.]
   [1913 Webster]
   1. To begin to grow dark; to grow dusky.
    [1913 Webster]
 
   2. To be sullen or morose. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gloam
   n 1: the time of day immediately following sunset; "he loved the
      twilight"; "they finished before the fall of night" [syn:
      {twilight}, {dusk}, {gloaming}, {gloam}, {nightfall},
      {evenfall}, {fall}, {crepuscule}, {crepuscle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top