ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-fille-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fille, *fille*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
filleAfter she filled out the application, the records clerk told her that the fee was eight dollars.
filleA smell of lilies filled the room.
filleBefore automobiles filled out streets, city air used to be clean.
filleBob filled the pot with water.
filleChildren filled the room.
filleDon't dash off a sloppily written report filled with mistakes.
filleFilled with sorrow, the girl looked him in the eye.
filleHard as he was, his eyes filled with tears.
filleHas that secretarial position been filled?
filleHe filled the bottle with water.
filleHe filled the bucket with water.
filleHe filled the glass with wine.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fille \fille\ n.
   a young unmarried woman.
 
   Syn: girl, filly, miss, missy, gal, young lady, young woman.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fille
   n 1: a young woman; "a young lady of 18" [syn: {girl}, {miss},
      {missy}, {young lady}, {young woman}, {fille}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 fille /fij/ 
  daughter; girl; lass; wench

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top