ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-f-

EH1 F   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: f, *f*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
F[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6
f[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fฟารัด, สัญลักษณ์ของหน่วยความจุไฟฟ้า ดู farad [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
ALL CHARACTERS AND ORGANIZATIONS IN IT ARE FICTITIOUS.(ตัวละครและองค์กรในเรื่อง ล้วนเป็นเรื่องแต่ง) Emotions (2017)
THIS DRAMA IS FICTIONAL.(ภาพยนตร์ชุดนี้เป็นเรื่องแต่ง) Emotions (2017)
Please make sure that you use it all for the children.ขอให้ใช้เงินทั้งหมดเพื่อเด็ก ๆ นะคะ Emotions (2017)
This will be a book that opens wide a new frontier in literature.มันจะเป็น หนังสือที่เปิดประตูสู่ดินแดนใหม่ ให้วงการวรรณกรรมครับ Emotions (2017)
The release from a feeling of entrapment.การปลดปล่อย จากความรู้สึกเหมือนติดกับดัก Emotions (2017)
Have you decided on the theme for your next book?ไม่ทราบว่ามีแนวสำหรับ หนังสือเล่มใหม่หรือยังครับ Emotions (2017)
Filming has finally ended.ถ่ายเสร็จสักที Emotions (2017)
My name is Hotaru. Thank you for choosing me.ฉันชื่อโฮตารุค่ะ ขอบคุณที่เลือกฉันนะคะ Emotions (2017)
Forgive yourself.ให้อภัยตัวเองเถอะ Emotions (2017)
Finding something that I love and then losing it,กับการที่ได้พบสิ่งที่ฉันรัก แล้วก็ต้องสูญเสียมันไป Emotions (2017)
there is no reason or logic for why I love you.ที่ฉันรักนาย ก็ไม่มีเหตุผล หรือคำอธิบายเหมือนกัน Emotions (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
f$100 will cover all your expenses for the trip.
f1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
f1. Finely chop the chicken breast meat.
f3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
f400 million people speak English as their first language.
f4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
f60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
f80% of all English words come from other languages.
f82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
fA 10% tax will be withheld from the payment to you.
fA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
fA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.

CMU English Pronouncing Dictionary
F    EH1 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
F    (n) ˈɛf (e1 f)
f    (n) ˈɛf (e1 f)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ふく[fuku, fuku] (n) เสื้อผ้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fleißigstudious [Add to Longdo]
Freibriefe {pl}charters [Add to Longdo]
Führer {m}führer [Add to Longdo]
Futter {n}chows [Add to Longdo]
Futter {n}provender [Add to Longdo]
feierlicher Abschluss (im Seniorjahr der High School)prom night [Add to Longdo]
freie Ankerstrecke {f}unbonded length of anchor; boundless length of anchor [Add to Longdo]
Ferien auf dem Bauernhofagrotourism [Add to Longdo]
für etw. ohne Belang seinto be extraneous to sth. [Add to Longdo]
für etw. ohne Belang seinto be of no importance for sth. [Add to Longdo]
fundierte Branchenkenntnisseprofound knowledge of the trade [Add to Longdo]
Feier der angehenden Braut mit ihren Freundinnenhen weekend [Br.] [Add to Longdo]
Frontlader-Brennofen {m}front loading kiln [Add to Longdo]
feine Dame; feiner Herr | die feinen Leuteswell | the swells [Add to Longdo]
Friedensdividende {f}peace dividend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 F \F\ ([e^]f).
   1. F is the sixth letter of the English alphabet, and a
    nonvocal consonant. Its form and sound are from the Latin.
    The Latin borrowed the form from the Greek digamma ?,
    which probably had the value of English w consonant. The
    form and value of Greek letter came from the Ph[oe]nician,
    the ultimate source being probably Egyptian.
    Etymologically f is most closely related to p, k, v, and
    b; as in E. five, Gr. pe`nte; E. wolf, L. lupus, Gr.
    ly`kos; E. fox, vixen; fragile, break; fruit, brook, v.
    t.; E. bear, L. ferre. See Guide to Pronunciation,
    [sect][sect] 178, 179, 188, 198, 230.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) The name of the fourth tone of the model scale, or
    scale of C. F sharp (F [sharp]) is a tone intermediate
    between F and G.
    [1913 Webster]
 
   {F clef}, the bass clef. See under {Clef}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 F
   n 1: a degree on the Fahrenheit scale of temperature [syn:
      {degree Fahrenheit}, {F}]
   2: a nonmetallic univalent element belonging to the halogens;
     usually a yellow irritating toxic flammable gas; a powerful
     oxidizing agent; recovered from fluorite or cryolite or
     fluorapatite [syn: {fluorine}, {F}, {atomic number 9}]
   3: the capacitance of a capacitor that has an equal and opposite
     charge of 1 coulomb on each plate and a voltage difference of
     1 volt between the plates [syn: {farad}, {F}]
   4: the 6th letter of the Roman alphabet [syn: {F}, {f}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top