Search result for

-exposed-

(31 entries)
(0.1289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: exposed, *exposed*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exposed[ADJ] ซึ่งเปิดออก, See also: ไม่มีกำบัง, ไม่มีการป้องกัน, Syn. disclosed, uncovered

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exposed(อิคซฺโพซดฺ') adj. ซึ่งเปิดออก,ซึ่งไม่มีที่ปิดบัง,ไม่มั่นคง,ซึ่งอาจถูกโจมตีได้, See also: exposedness n.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, it was terrifying. I've never felt so exposed.เอ่อ มันเคยสยองนะ , ฉันไม่เคยรู้สึกอย่างนั้น Pret-a-Poor-J (2008)
Also, the dead guy was exposed to mercury, mold,เช่นเดียวกับชายที่ตาย เพราะปรอท Not Cancer (2008)
He could've been exposed to a toxin that caused short term memory loss.อาการเขาอาจเกิดจากการได้รับพิษ ทำให้ความจำสั้นๆสูญไป Joy (2008)
Hyun-soo Nam's secret daughter and grandson exposed!"ข่าวฉาว นัม ฮยุน ซู: ลูกสาว และหลานชาย" ครับ คุณ นัม ฮยุน ซู พร้อมจะแถลงข่าวแล้วครับ Scandal Makers (2008)
Actor Joon-young Kim came out to face the reporter who exposed him.ดาราดัง คิม จุง ยอง ป๊ะเข้ากับ นักข่าว บง พิล ชุง ที่แฉคลิ๊ปฉาวของเขา Scandal Makers (2008)
Should the truth be exposed,หากเรื่องนี้แพร่งพรายไป The Kingdom of the Winds (2008)
He's still coming, our tank is exposedเขายังตามมาอยู่นะ หลังเราไม่มีอะไรกันแล้ว Death Race (2008)
There's exposed vagina all over your house.ก็โชว์น้องจิ๋มอยู่รอบบ้านนายนี่ไง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Captain, your handling of the Christine collins case has exposed this department to public ridicule;สารวัตร การดูแลคดของคุณคริสติน คอลลินของคุณ ได้ทำให้ภาพพจน์กรมตำรวจ ต่อสายตาสารธณชนต้องหม่นหมอง Changeling (2008)
An infection, usually in the bones, when it's exposed to bacteria.พอติดเชื้อ แบคทีเรียจะกัดกินเนื้อทั้งหมด จนลึกลงไปถึงกระดูก The Ruins (2008)
According to the blueprint, the substructure is completely exposed.ดูจากบลูปริ้นท์ ส่วนนี้ของอาคารไม่มีการป้องกัน Five the Hard Way (2008)
Yeah, when that story breaks, you're exposed.ใช่แล้ว พอเรื่องแดง พวกแกถูกเปิดโปง Chapter Five 'Exposed' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exposedAnd will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
exposedAs long as a bear is relatively inactive, and is not exposed to wind, it does not burn excessive energy in cold weather.
exposedEveryone who does evil hates the light, and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed.
exposedHe deliberately exposed her to danger.
exposedHe exposed corruption in the city government.
exposedHe exposed himself to danger.
exposedHe exposed himself to the ridicule of his classmates.
exposedHer beauty exposed her to many dangers.
exposedHe's always talking like a big shot, but it won't be long before all his faults are exposed.
exposedHe was exposed to danger.
exposedHe was exposed to many dangers.
exposedIn fact, the inhabitants have been exposed to radioactive rays.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPOSED    IH0 K S P OW1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exposed    (v) (i1 k s p ou1 z d)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expose \Ex*pose"\, v. t. [imp. & p. p. {Exposed}; p. pr. & vb.
   n. {Exposing}.] [F. exposer; pref. ex- (L. ex out)+poser to
   place. See {Pose}, v. t.]
   1. To set forth; to set out to public view; to exhibit; to
    show; to display; as, to expose goods for sale; to expose
    pictures to public inspection.
    [1913 Webster]
 
       Those who seek truth only, freely expose their
       principles to the test, and are pleased to have them
       examined.               --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay bare; to lay open to attack, danger, or anything
    objectionable; to render accessible to anything which may
    affect, especially detrimentally; to make liable; as, to
    expose one's self to the heat of the sun, or to cold,
    insult, danger, or ridicule; to expose an army to
    destruction or defeat.
    [1913 Webster]
 
       Expose thyself to feel what wretches feel. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To deprive of concealment; to discover; to lay open to
    public inspection, or bring to public notice, as a thing
    that shuns publicity, something criminal, shameful, or the
    like; as, to expose the faults of a neighbor.
    [1913 Webster]
 
       You only expose the follies of men, without
       arraigning their vices.        --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To disclose the faults or reprehensible practices of; to
    lay open to general condemnation or contempt by making
    public the character or arts of; as, to expose a cheat,
    liar, or hypocrite.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 exposed \exposed\ adj.
   1. with no protection or shield; as, the exposed northeast
    frontier.
 
   Syn: open.
     [WordNet 1.5]
 
   2. visible due to absence of clothing at that point; -- of
    body parts.
 
   Syn: uncovered, bare.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exposed
   adj 1: with no protection or shield; "the exposed northeast
       frontier"; "open to the weather"; "an open wound" [syn:
       {exposed}, {open}]
   2: not covered with clothing; "her exposed breast" [syn:
     {exposed}, {uncovered}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top