ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-erne-

ER1 N   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: erne, *erne*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erne[N] นกอินทรีทะเลปีกยาวพันธุ์ยุโรป มีชื่อในภาษาละตินว่า Haliactus albicilla, Syn. sea eagle

CMU English Pronouncing Dictionary
ERNE    ER1 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erneutes Auftretenrecurrence [Add to Longdo]
Ernenner {m} | Ernenner {pl}nominator | nominators [Add to Longdo]
Ernennung {f}; Herstellung {f}creation [Add to Longdo]
Ernennung {f}; Berufung {f} | Ernennung {f} auf Lebenszeitappointment | appointment for life [Add to Longdo]
Ernennung {f} | Ernennungen {pl}nomination | nominations [Add to Longdo]
Ernennungsurkunde {f}letter of appointment [Add to Longdo]
Erneuerer {m}renovator [Add to Longdo]
Erneuerung {f}novation [Add to Longdo]
Erneuerung {f} | Erneuerungen {pl}renewal | renewals [Add to Longdo]
erneute Verhandlungrehashing [Add to Longdo]
ernennen | ernennend | ernannt | ernennt | ernannteto nominate | nominating | nominated | nominates | nominated [Add to Longdo]
ernennen; abordnen | ernennend; abordnend | ernannt; abgeordnet | ernennt | ernannteto deputize | deputizing | deputized | deputizes | deputized [Add to Longdo]
ernennen; erstellen | ernennend; erstellend | ernannt | ernennt | ernannteto appoint | appointing | appointed | appoints | appointed [Add to Longdo]
ernennen; bestimmento constitute [Add to Longdo]
erneuerbar {adj}sustainable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ern \Ern\, Erne \Erne\, n. [AS. earn eagle; akin to D. arend,
   OHG. aro, G. aar, Icel., Sw., & Dan. ["o]rn, Goth. ara, and
   to Gr. ? bird. [root]11. Cf. {Ornithology}.] (Zo["o]l.)
   A sea eagle, esp. the European white-tailed sea eagle
   ({Hali[ae]etus albicilla}).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erne
   n 1: bulky greyish-brown eagle with a short wedge-shaped white
      tail; of Europe and Greenland [syn: {ern}, {erne}, {grey
      sea eagle}, {gray sea eagle}, {European sea eagle}, {white-
      tailed sea eagle}, {Haliatus albicilla}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top