ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-enthuse-

IH0 N TH UW1 Z   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: enthuse, *enthuse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enthuse[VT] ทำให้กระตือรือร้น, Syn. excite, inspire
enthuse[VI] มีความกระตือรือร้น, See also: กระตือรือร้น, Syn. excite, inspire

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุลีกุจอ[V] enthuse, See also: hurry, haste, make haste, be energetic, eager, Syn. กระวีกระวาด, รีบ, ขมีขมัน, Ant. เฉื่อยชา, Example: ประทุมกุลีกุจอช่วยแม่นวดแป้งขนมจีนเหมือนไม่มีเรื่องขุ่นเคืองใดๆ, Thai definition: ช่วยจัดช่วยทำอย่างเอาจริงเอาจัง

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTHUSE IH0 N TH UW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enthuse (v) ˈɪnθjˈuːz (i1 n th y uu1 z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enthuse \En*thuse"\, v. t. & i.
   To make or become enthusiastic. [Slang]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enthuse
   v 1: cause to feel enthusiasm
   2: utter with enthusiasm

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top