ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-entertaining-

EH2 N T ER0 T EY1 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: entertaining, *entertaining*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entertaining(adj) ซึ่งสนุกสนานเพลิดเพลิน, See also: รื่นรมย์, Syn. amusing, enjoyable, pleasurable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entertainingadj. ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน, ซึ่งให้ความสนุกสนาน.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entertainingHe is in charge of entertaining the foreign guests.
entertainingI think a movie is more entertaining than any book.
entertainingThe picture I saw then was a most entertaining one.
entertainingThis is an entertaining program for children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เริงรมย์(adj) entertaining, See also: amusing, pleasing, Syn. บันเทิงใจ, Ant. เศร้า, โศกเศร้า, Example: คนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันนี้มักจะไปติดอยู่กับสถานเริงรมย์พวกบาร์ ดิสโก้เธค, Thai Definition: ที่ประเทืองอารมณ์

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENTERTAINING EH2 N T ER0 T EY1 N IH0 NG
ENTERTAINING EH2 N ER0 T EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entertaining (v) ˌɛntətˈɛɪnɪŋ (e2 n t @ t ei1 n i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entertain \En`ter*tain"\, v. t. [imp. & p. p. {Entertained}; p.
   pr. & vb. n. {Entertaining}.] [F. entretenir; entre between
   (L. inter) + tenir to hold, L. tenere. See {Tenable}.]
   1. To be at the charges of; to take or keep in one's service;
    to maintain; to support; to harbor; to keep.
    [1913 Webster]
 
       You, sir, I entertain for one of my hundred. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To give hospitable reception and maintenance to; to
    receive at one's board, or into one's house; to receive as
    a guest.
    [1913 Webster]
 
       Be not forgetful to entertain strangers; for thereby
       some have entertained unawares.    --Heb. xiii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   3. To engage the attention of agreeably; to amuse with that
    which makes the time pass pleasantly; to divert; as, to
    entertain friends with conversation, etc.
    [1913 Webster]
 
       The weary time she can not entertain. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To give reception to; to receive, in general; to receive
    and take into consideration; to admit, treat, or make use
    of; as, to entertain a proposal.
    [1913 Webster]
 
       I am not here going to entertain so large a theme as
       the philosophy of Locke.       --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
       A rumor gained ground, -- and, however absurd, was
       entertained by some very sensible people.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   5. To meet or encounter, as an enemy. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To keep, hold, or maintain in the mind with favor; to keep
    in the mind; to harbor; to cherish; as, to entertain
    sentiments.
    [1913 Webster]
 
   7. To lead on; to bring along; to introduce. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To baptize all nations, and entertain them into the
       services institutions of the holy Jesus. --Jer.
                          Taylor.
 
   Syn: To amuse; divert; maintain. See {Amuse}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entertaining \En`ter*tain"ing\, a.
   Affording entertainment; pleasing; amusing; diverting. --
   {En`ter*tain"ing*ly}, adv. -- {En`ter*tain"ing*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entertaining
   adj 1: agreeably diverting; "an entertaining puppet show";
       "films should be entertaining"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top