ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-encrust-

EH0 N K R AH1 S T   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: encrust, *encrust*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encrust[VT] ประดับด้วยเพชรพลอย, See also: ตกแต่งด้วยเพชรพลอย, Syn. decorate, enchase
encrust[VT] หุ้มด้วยเปลือกแข็งและหนา, See also: ห่อหุ้มด้วยเปลือกแข็งและหนา, Syn. coat, crust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encrust(เอนครัสทฺ') vt.,vi. ดูincrustation (ดู), See also: encrustant n. ดูencrust, Syn. trespass

English-Thai: Nontri Dictionary
encrust(vt) หุ้ม,บุ,ประดับ,ปกคลุม,พอก

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCRUST EH0 N K R AH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
encrust (v) ˈɪnkrˈʌst (i1 n k r uh1 s t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incrust \In*crust"\, v. t. [imp. & p. p. {Incrusted}; p. pr. &
   vb. n. {Incrusting}.] [L. incrustare; pref. in- in + crustare
   to cover with a crust: cf. F. incruster. See {Crust}.]
   [Written also {encrust}.]
   [1913 Webster]
   1. To cover or line with a crust, or hard coat; to form a
    crust on the surface of; as, iron incrusted with rust; a
    vessel incrusted with salt; a sweetmeat incrusted with
    sugar.
    [1913 Webster]
 
       And by the frost refin'd the whiter snow,
       Incrusted hard.            --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fine Arts) To inlay into, as a piece of carving or other
    ornamental object.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 encrust \en*crust"\, v. t.
   To incrust. See {Incrust}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 encrust
   v 1: cover or coat with a crust [syn: {encrust}, {incrust}]
   2: decorate or cover lavishly (as with gems) [syn: {encrust},
     {incrust}, {beset}]
   3: form a crust or a hard layer [syn: {encrust}, {incrust}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top