ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-empty!-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: empty!, *empty!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's empty! -Where are they?ว่างเปล่า มันอยู่ที่ไหนกัน District 9 (2009)
And I'm thinking to myself, "Oh, my God, this is empty! I feel absolutely nothing at all!"และฉันคิดว่า "มันว่างเปล่า ฉันไม่รู้สึกอะไรเลย" Love & Other Drugs (2010)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Empty \Emp"ty\ (?; 215), a. [Compar. {Emptier}; superl.
   {Emptiest}.] [AS. emtig, [ae]mtig, [ae]metig, fr. [ae]mta,
   [ae]metta, quiet, leisure, rest; of uncertain origin; cf. G.
   emsig busy.]
   1. Containing nothing; not holding or having anything within;
    void of contents or appropriate contents; not filled; --
    said of an inclosure, or a container, as a box, room,
    house, etc.; as, an empty chest, room, purse, or pitcher;
    an empty stomach; empty shackles.
    [1913 Webster]
 
   2. Free; clear; devoid; -- often with of. "That fair female
    troop . . . empty of all good." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I shall find you empty of that fault. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Having nothing to carry; unburdened. "An empty messenger."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       When ye go ye shall not go empty.   --Ex. iii. 21.
    [1913 Webster]
 
   4. Destitute of effect, sincerity, or sense; -- said of
    language; as, empty words, or threats.
    [1913 Webster]
 
       Words are but empty thanks.      --Cibber.
    [1913 Webster]
 
   5. Unable to satisfy; unsatisfactory; hollow; vain; -- said
    of pleasure, the world, etc.
    [1913 Webster]
 
       Pleas'd in the silent shade with empty praise.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. Producing nothing; unfruitful; -- said of a plant or tree;
    as, an empty vine.
    [1913 Webster]
 
       Seven empty ears blasted with the east wind. --Gen.
                          xli. 27.
    [1913 Webster]
 
   7. Destitute of, or lacking, sense, knowledge, or courtesy;
    as, empty brains; an empty coxcomb.
    [1913 Webster]
 
       That in civility thou seem'st so empty. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Destitute of reality, or real existence; unsubstantial;
    as, empty dreams.
    [1913 Webster]
 
   Note: Empty is used as the first element in a compound; as,
      empty-handed, having nothing in the hands, destitute;
      empty-headed, having few ideas; empty-hearted,
      destitute of feeling.
 
   Syn: See {Vacant}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Empty \Emp"ty\, n.; pl. {Empties}.
   An empty box, crate, cask, etc.; -- used in commerce, esp. in
   transportation of freight; as, "special rates for empties."
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Empty \Emp"ty\, v. t. [imp. & p. p. {Emptied}; p. pr. & vb. n.
   {Emptying}.]
   To deprive of the contents; to exhaust; to make void or
   destitute; to make vacant; to pour out; to discharge; as, to
   empty a vessel; to empty a well or a cistern.
   [1913 Webster]
 
      The clouds . . . empty themselves upon the earth.
                          --Eccl. xi. 3.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Empty \Emp"ty\, v. i.
   1. To discharge itself; as, a river empties into the ocean.
    [1913 Webster]
 
   2. To become empty. "The chapel empties." --B. Jonson.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top