ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-electric charge-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: electric charge, *electric charge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electric charge[N] ประจุไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric Chargeประจุไฟฟ้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lying in saline with an electric chargeยาหลอก(น้ำเกลือ) กับ กระแสไฟฟ้า The Dreamscape (2008)
Now I just need an electric chargeตอนนี้ต้องมีตัวชาร์จไฟฟ้า The Big Bang Job (2010)
an electric charge will ignite, releasing the nerve gas, killing everyone in the room.ประจุไฟฟ้าก็จะเกิดขึ้น ปล่อยพิษแก๊สทางประสาทฆ่าทุกคนในห้อง Pandora (2011)
It's triggered by an electric charge.มันจุดชนวนด้วยประจุไฟฟ้า Pandora (2011)
Electric charges are impossible, fuses are unreliable, but this...ใช้กระแสไฟฟ้าก็เป็นไปไม่ได้ ฟิวส์ก็ไม่ค่อยเสถียร แต่กับนี่ Soul Train (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจุ[N] charge, See also: electric charge, Syn. ประจุไฟฟ้า, Example: โดยปกติปรมาณูของออกซิเจนมีอิเล็กตรอน 16 ตัวโคจรโดยรอบและมีประจุลบสมดุลกับประจุบวกจำนวนเท่ากัน, Thai definition: อนุภาคที่แสดงอำนาจไฟฟ้าซึ่งได้แก่ โปรตอน และอิเล็กตรอน วัตถุใดที่มีจำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าบวก แต่ถ้ามีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าลบ
ประจุไฟฟ้า[N] electric charge, Example: ไอออนคืออนุภาคอิสระซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวกหรือลบ, Thai definition: อนุภาคที่แสดงอำนาจไฟฟ้าซึ่งได้แก่ โปรตอน และอิเล็กตรอน วัตถุใดที่มีจำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าบวก แต่ถ้ามีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าลบ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电荷[diàn hé, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ, / ] electric charge, #30,092 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電荷[でんか, denka] electric charge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Electricity \E`lec*tric"i*ty\ ([=e]`l[e^]k*tr[i^]s"[i^]*t[y^]),
   n.; pl. {Electricities} ([=e]`l[e^]k*tr[i^]s"[i^]*t[i^]z).
   [Cf. F. ['e]lectricit['e]. See {Electric}.]
   1. (Physics) a property of certain of the fundamental
    particles of which matter is composed, called also
    {electric charge}, and being of two types, designated
    positive and negative; the property of electric charge on
    a particle or physical body creates a force field which
    affects other particles or bodies possessing electric
    charge; positive charges create a repulsive force between
    them, and negative charges also create a repulsive force.
    A positively charged body and a negatively charged body
    will create an attractive force between them. The unit of
    electrical charge is the {coulomb}, and the intensity of
    the force field at any point is measured in {volts}.
    [PJC]
 
   2. any of several phenomena associated with the accumulation
    or movement of electrically charged particles within
    material bodies, classified as {static electricity} and
    {electric current}. Static electricity is often observed
    in everyday life, when it causes certain materials to
    cling together; when sufficient static charge is
    accumulated, an electric current may pass through the air
    between two charged bodies, and is observed as a visible
    spark; when the spark passes from a human body to another
    object it may be felt as a mild to strong painful
    sensation. Electricity in the form of electric current is
    put to many practical uses in electrical and electronic
    devices. Lightning is also known to be a form of electric
    current passing between clouds and the ground, or between
    two clouds. Electric currents may produce heat, light,
    concussion, and often chemical changes when passed between
    objects or through any imperfectly conducting substance or
    space. Accumulation of electrical charge or generation of
    a voltage differnce between two parts of a complex object
    may be caused by any of a variety of disturbances of
    molecular equilibrium, whether from a chemical, physical,
    or mechanical, cause. Electric current in metals and most
    other solid coductors is carried by the movement of
    electrons from one part of the metal to another. In ionic
    solutions and in semiconductors, other types of movement
    of charged particles may be responsible for the observed
    electrical current.
    [PJC]
 
   Note: Electricity is manifested under following different
      forms: (a)
 
   {Statical electricity}, called also
 
   {Frictional electricity} or {Common electricity}, electricity
    in the condition of a stationary charge, in which the
    disturbance is produced by friction, as of glass, amber,
    etc., or by induction. (b)
 
   {Dynamical electricity}, called also
 
   {Voltaic electricity}, electricity in motion, or as a current
    produced by chemical decomposition, as by means of a
    voltaic battery, or by mechanical action, as by
    dynamo-electric machines. (c)
 
   {Thermoelectricity}, in which the disturbing cause is heat
    (attended possibly with some chemical action). It is
    developed by uniting two pieces of unlike metals in a bar,
    and then heating the bar unequally. (d)
 
   {Atmospheric electricity}, any condition of electrical
    disturbance in the atmosphere or clouds, due to some or
    all of the above mentioned causes. (e)
 
   {Magnetic electricity}, electricity developed by the action
    of magnets. (f)
 
   {Positive electricity}, the electricity that appears at the
    positive pole or anode of a battery, or that is produced
    by friction of glass; -- called also {vitreous
    electricity}. (g)
 
   {Negative electricity}, the electricity that appears at the
    negative pole or cathode, or is produced by the friction
    of resinous substance; -- called also resinous
    electricity. (h)
 
   {Organic electricity}, that which is developed in organic
    structures, either animal or vegetable, the phrase animal
    electricity being much more common.
    [1913 Webster]
 
   3. The science which studies the phenomena and laws of
    electricity; electrical science.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: excitement, anticipation, or emotional tension,
    usually caused by the occurrence or expectation of
    something unusual or important.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 electric charge \electric charge\, electrical charge \electrical
 charge\,
   same as electricity[1].
   [PJC] electric current

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electric charge
   n 1: the quantity of unbalanced electricity in a body (either
      positive or negative) and construed as an excess or
      deficiency of electrons; "the battery needed a fresh
      charge" [syn: {charge}, {electric charge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top