ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-dregs-

D R EH1 G Z   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dregs, *dregs*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dregs[N] กาก, See also: ตะกอน, Syn. sediment, lees
dregs[N] สิ่งที่ไร้ค่า

English-Thai: Nontri Dictionary
dregs(n) ตะกอน,ของเสีย,กาก,เศษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An army of the worst dregs ever to soil the face of the West!กองทัพของโจรสุดเหี้ยมจากทั่ว ต.ต. Blazing Saddles (1974)
The news that our serial killer, is only killing the dregs of society,ข่าวว่าฆาตรการต่อเนื่อง ฆ่าเฉพาะพวกขยะสังคม See-Through (2007)
A drab little hut in the dregs of Tahiti with the tax-evading granddaughter of a vanilla-pod picker doesn't strike me as situated.กระท่อมมืดโทรมบนเกาะตาฮิติเนี่ยนะยะ แล้วอยู่กับผู้ต้องหาหนีภาษี ลูกหลานชาวเกาะต้อยต่ำอีก ฉันฟังดูไม่เหมือนตั้งหลัก เฮเลน่า ตระกูลพีบอดี้เราน่ะ Loyal and True (2008)
Well,one of the dregs has not a lick of cell phone activity,credit card purchases,เอ่อ หนึ่งในเดนพวกนั้น ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ บัตรเครดิต A Shade of Gray (2009)
You did it with the dregs of DUMBO. I'm standing right here.เคยสงสัยมั้ย ว่าทำไม มิสคารร์ ถึงออกนอกเมือง The Goodbye Gossip Girl (2009)
Now I must fight my way up through the dregsแต่ตอนนี้ข้าต้องฝ่าพวกหางแถว Legends (2010)
Dregs am I?ข้าน่ะหรือหางแถว Legends (2010)
Still place my worth among the dregs?ยังจัดข้าอยู่ในกลุ่มพวกหางแถวอีกหรือไม่ Legends (2010)
They are in the dregs of myพวกเค้าคือสาวกที่มาให้ข้ารักษา 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
You dregs from the north...เจ้าเศษสวะจากทางเหนือ.. Tree with Deep Roots (2011)
Look at them. They're the dregs of society.ดูพวกเขาสิ พวกเขาคือกากเดนของสังคม Pilot (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ตะกอน[N] dregs, See also: residue, lees, sediment, Syn. ตะกอน, Example: กรวดเม็ดเล็กๆ จะช่วยกรองขี้ตะกอนได้ดี, Thai definition: สิ่งที่ละลายปนอยู่ในน้ำหรือของเหลวอื่นแล้วตกจมลงนอนก้นภาชนะเป็นต้น
ตะกรน[N] dregs, See also: calces, scale, lees, sediment, deposit, precipitate, Syn. ตะกรัน, ขี้ตะกอน, กากโลหะ, ขี้ตะกรัน, Example: เขาใช้เศษกระเบื้องขูดตะกรนที่ติดอยู่ก้นถาด, Thai definition: ขี้ตะกอนที่จับเกรอะอยู่ที่ก้นภาชนะ, กากโลหะที่หลอมแล้วติดอยู่ตามก้นเบ้า
ตะกรัน[N] dregs, See also: scale, lees, calces, sediment, settlings, deposit, refuse, precipitate, Syn. ตะกอน, ขี้ตะกอน, ตะกรน, กากโลหะ, ขี้ตะกรัน, Example: ตะกรันพวกนี้เป็นเศษตะกั่วที่ขูดมาจากเบ้าหลอม, Thai definition: ขี้ตะกอนที่จับเกรอะอยู่ที่ก้นภาชนะ, กากโลหะที่หลอมแล้วติดอยู่ตามก้นเบ้า
ตะกอน[N] dregs, See also: sediment, precipitate, silt, refuse, deposit, lees, Syn. ขี้ตะกอน, กาก, Example: เราควรหลีกเลี่ยงดื่มน้ำที่มีตะกอนเพราะจะทำให้เป็นนิ่ว, Thai definition: สิ่งที่ละลายปนอยู่ในน้ำหรือของเหลวอื่นแล้วตกลงจมนอนก้นภาชนะ
ก้นตะกรน[N] dregs, See also: precipitate, sediment, Syn. ของเดน, Example: ของที่เป็นก้นตะกรนอย่างนี้จ้างให้ฉันก็ไม่เอาหรอก

CMU English Pronouncing Dictionary
DREGS    D R EH1 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dregs    (n) drˈɛgz (d r e1 g z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  dregs
      n 1: sediment that has settled at the bottom of a liquid [syn:
           {dregs}, {settlings}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top