Search result for

-dna-

(31 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dna, *dna*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dnaabbr. deoxyribonucleic acid หรือ desoxyribonucleic acid เป็น nucleic acids มีบทบาทเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์และในการสร้างโปรตีน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
DNAดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid)

ดีเอ็นเอ มีชื่อเต็มคือ กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid) มีหน้าที่เป็นที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต มี 2 กระบวนการเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ของดีเอ็นเอ ซึ่งจะช่วยให้มีการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ไปยังรุ่นลูก คือ

1. การจำลองตัวเองของดีเอ็นเอ (DNA replication) จะมีการสร้างดีเอ็นเอที่เหมือนเดิมทุกประการในขณะที่เกิดการแบ่งเซลล์ เพื่อส่งถ่ายดีเอ็นเอไปยังเซลล์ใหม่

2. การลอกรหัสจากดีเอ็นเอไปเป็นอาร์เอ็นเอ (transcription) อาร์เอ็นเอที่ได้จะเป็นตัวกำหนดการสังเคราะห์โปรตีนชนิดต่างๆ ซึ่งการกระทำร่วมกันของโปรตีนหลายๆ ชนิดจะเป็นผลให้เกิดลักษณะต่างๆ ที่แสดงออกมา

ดีเอ็นเอมีหน่วยย่อยคือ นิวคลีโอไทด์ (nucleotide) ซึ่งประกอบด้วยเบส (base) น้ำตาลดีออกซีไรโบส (deoxyribose sugar) และฟอสเฟต (phosphate) เบสมี 2 ชนิดคือ พิวรีน (purine) ได้แก่ ไทมีน (thymine, T) ไซโทซีน (cytosine, C) และไพริมิดีน (pyrimidine) ได้แก่ อะดีนีน (adenine, A) กัวนีน (guanine, G)

โครงสร้างของดีเอ็นเอเกิดจากสายพอลินิวคลีโอไทด์ซึ่งประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์หลายๆ หน่วยมาเชื่อมต่อกัน จำนวน 2 สายมาพันกันในทิศทางตรงกันข้ามเป็นเกลียววนขวาที่เรียกว่า ดับเบิลเฮลิกซ์ (doublehelix) การพันกันระหว่างสายพอลินิวคลีโอไทด์ทั้ง 2 สายเกิดจากการจับกันระหว่างเบสพิวรีนและเบสไพริมิดีนด้วยพันธะไฮโดรเจน โดยที่อะดีนีนจะเกิดพันธะกับไทมีนและกัวนีนจะเกิดพันธะกับไซโทซีน

แหล่งข้อมูล
อภิชาติ วรรณวิจิตร. (2553). เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 28, หน้า 126-155). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

DNAดีเอ็นเอ [TU Subject Heading]
DNAดีเอ็นเอ,ดีเอนเอ,สาร,กรดดีออซีร์ไรโบนิวคลีอิค [การแพทย์]
DNAดีเอ็นเอ, ดู  deoxyribonucleic acid [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The one thing the donor gave to each of these people Is his dna.และอีกอย่างหนึ่งที่ผู้บริจาคทิ้งให้ทุกๆคนคือDNAของเขา Not Cancer (2008)
Anyone else have his dna?ใครมีดีเอ็นเอเค้า Not Cancer (2008)
Your DNA test showed no match?ผลตรวจDNAของนายไม่สัมพันธุ์กัน.. Birthmarks (2008)
Your parents' similar DNA gives you a much better Chan--พ่อแม่เธอมีดีเอ็นเอ เหมือนเธอมากมีโอกาศที่จะ.. Emancipation (2008)
Instead you tell her to call the cops, give her stats on DNA markers.แทนที่คุณจะบอกเธอให้โทร\ เรียกตำรวจ ให้ข้อมูลของเธอที่เกี่ยวกับดีเอ็นเอ Emancipation (2008)
Soon as you do some DNA testing, let me know.พอคุณตรวจ DNA เสร็จก็บอกฉันด้วยละกัน Dying Changes Everything (2008)
All we need is DNA confirmation; this is our murder weapon.ที่เราต้องการคือผลยืนยันดีเอ็นเอ ว่านี่คืออาวุธที่ใช้ฆ่า And How Does That Make You Kill? (2008)
So,any DNA evidence would remain intact.หลักฐานดีเอ็นเอยังคงอยู่ ไม่หายไปไหน And How Does That Make You Kill? (2008)
I'll send it to DNA.ผมจะส่งไปให้แผนกดีเอ็นเอ And How Does That Make You Kill? (2008)
Let's get a DNA test.เธอจะยอมทดสอบ DNA ไหมล่ะ Scandal Makers (2008)
A DNA test at a dog house?เค้าทำเรื่องแบบนี้กันในคอกหมาด้วยหรอ เพิ่งรู้ Scandal Makers (2008)
No need for DNA test. This is it!ไม่จำเป็นต้องตรวจ DNA หรอก \\ นี่... Baby and I (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dnaDNA is a complex chemical that makes up a gene.
dnaIt shouldn't be permitted to store samples of DNA.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีเอ็นเอ[N] DNA, See also: deoxyribonucleic acid, Syn. กรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
DNA    (n) (d ii2 e2 n ei1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
DNS-Fingerabdruckmethode {f}DNA fingerprinting [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脱氧核糖核酸[tuō yǎng hé táng hé suān, ㄊㄨㄛ ㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, / ] DNA [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 macromolecule \mac`ro*mol"e*cule\, n. (Chem., Biochem.)
   A very large molecule, especially a polymer having from
   hundreds to many thousands of atoms, such as {DNA}, {RNA},
   {protein}, {polysaccharide}, {polyethylene}, {polycarbonate},
   etc.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 deoxyribonucleic acid \deoxyribonucleic acid\ n.
   a nucleic acid, usually of very high molecular weight,
   consisting of a linear sequence of monomer units of
   deoxyribonucleotides, occurring in most organisms in pairs of
   strands, wound together in the form of a double helix; it is
   the main component of chromosomes and contains the genetic
   information which is the basis of heredity, transmitted from
   parent to progeny, and found in all living organisms except
   for certain viruses which have RNA as their basic genetic
   material; -- usually referred to by the acronym {DNA}.
 
   Syn: DNA, desoxyribonucleic acid.
     [PJC]
 
   Note: The monomer units making up the DNA each contain one of
      four heterocyclic bases: thymine, adenine, cytosine, or
      guanine. The genetic information is contained in the
      precise sequence of these monomer units, which
      ultimately specify the sequence of proteins to be made
      by the organism's biosynthetic processes, mediated
      through the synthesis of RNA having a base sequence
      corresponding to that of the DNA. The DNA sequence also
      specifies the sequence of the various RNA molecules the
      RNA base sequence being a copy of that on one of the
      DNA strands. Most of the RNA synthesized is involved in
      protein synthesis. In the double-helical form of DNA,
      the thymine on one strand is paired with the adenine on
      the opposite strand, and cytosine of one strand is
      paired with guanine on the opposite strand. There is in
      DNA also certain controlling information concerning the
      timing and amount of RNA to be made, encoded within the
      sequence of the DNA in ways that are still being
      elucidated.
      When this structure is replicated in the course of cell
      multiplication, two identical double-helical molecules
      are formed, each containing one strand from the
      original molecule. Each resulting molecule is
      distributred to either the parent or progeny organism,
      and this is the basic mechanism for transmission of
      hereditary information. In RNA-based viruses, or those
      having single strands of DNA (as certain viruses), the
      genetic information transmission occurs through a
      double-stranded intermediate by a similar mechanism.
      In some organisms slight modifications of the bases of
      DNA are found, such as methylcytosine or, in some
      viruses, uracil or hydroxymethyluracil; these unusual
      bases act analogously to the normal bases in their
      genetic coding function. A small percentage of
      methylcytosine is found in many organisms, and it
      serves in some cases as a special signal, as for
      restriction enzymes.
      [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 DNA \DNA\ (d[=e]"[e^]n*[=a]`) n. (Biochemistry, Genetics)
   abbreviation for {deoxyribonucleic acid}; -- more commonly
   used than the full name. See also {RNA}. [acronym]
 
   Syn: deoxyribonucleic acid, desoxyribonucleic acid,
     deoxyribosenucleic acid.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 DNA
   n 1: (biochemistry) a long linear polymer found in the nucleus
      of a cell and formed from nucleotides and shaped like a
      double helix; associated with the transmission of genetic
      information; "DNA is the king of molecules" [syn:
      {deoxyribonucleic acid}, {desoxyribonucleic acid}, {DNA}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DNA
     Digital Network Architecture (DEC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DNA
     Direct Network Attach (Xyratex, RAID)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DNA
     Distributed Network Architecture (NCR)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 DNA [dna]
   DNA
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top