ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-despair-

D IH0 S P EH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: despair, *despair*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despair(n) สิ้นหวัง, See also: ความรู้สึกสิ้นหวัง, ความหมดหวัง, Syn. hopelessness, prostation, pessimism, Ant. hopefulness, cheerfulness
despair(vi) สิ้นหวัง, See also: หมดหวัง, Syn. concede, quit, surrender, Ant. resist, oppose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
despair(ดิสแพร์') n. การสูญเสียความหวัง, ความหมดหวัง, สิ่งที่ทำให้หมดหวัง. vi. ผิดหวัง, สิ้นความหวัง

English-Thai: Nontri Dictionary
despair(n) การสิ้นหวัง, การหมดศรัทธา, ความหมดอาลัยตายอยาก
despair(vi) สิ้นหวัง, หมดหวัง, สิ้นคิด, หมดศรัทธา, หมดอาลัยตายอยาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Despairท่าทีหมดหวัง, สิ้นหวัง, ความรู้สึกสิ้นหวัง, กลัวความตาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
despairDespair drove him to attempt suicide.
despairDespair was written on the mother's face.
despairDon't give in to despair just because you didn't get into the college that was at the top of your wish-list.
despairDon't give up your work in despair.
despairHe came home in despair.
despairHe despaired of establishing his office in Calcutta.
despairHe fluctuated between hope and despair.
despairHe gave up the attempt in despair.
despairHe is his teachers' despair.
despairHe is my despair.
despairHe lapsed into despair after that accident.
despairHe rallied from despair.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ้นคิด(v) despair, See also: despond, Example: การสูญเสียทางการงานและการเงิน ทำให้คนเครียดและสิ้นคิดมากขึ้น, Thai Definition: หมดหนทางหรือหมดปัญญาที่จะแก้ไขได้
ทอดอาลัย(v) despair, See also: be hopeless, Syn. หมดอาลัย, หมดหวัง, ท้อใจ, ท้อแท้, สิ้นหวัง, Example: เขาทอดอาลัย และเบื่อหน่ายที่จะต้องทนอยู่อย่างนี้ต่อไป, Thai Definition: ปล่อยไปตามบุญตามกรรมทั้งๆ ที่ยังมีใจผูกพันหรือมีความเสียดายอยู่

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DESPAIR D IH0 S P EH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
despair (v) dˈɪspˈɛəʳr (d i1 s p e@1 r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verzweiflung { f } (an); Trostlosigkeit { f } | völlige Verzweiflungdespair (of) | black despair [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Despair \De*spair"\, v. i. [imp. & p. p. {Despaired}; p. pr. &
   vb. n. {Despairing}.] [OE. despeiren, dispeiren, OF.
   desperer, fr. L. desperare; de- + sperare to hope; akin to
   spes hope, and perh. to spatium space, E. space, speed; cf.
   OF. espeir hope, F. espoir. Cf. {Prosper}, {Desperate}.]
   To be hopeless; to have no hope; to give up all hope or
   expectation; -- often with of.
   [1913 Webster]
 
      We despaired even of life.        --2 Cor. i. 8.
   [1913 Webster]
 
      Never despair of God's blessings here.  --Wake.
 
   Syn: See {Despond}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Despair \De*spair"\, v. t.
   1. To give up as beyond hope or expectation; to despair of.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I would not despair the greatest design that could
       be attempted.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to despair. [Obs.] --Sir W. Williams.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Despair \De*spair"\, n. [Cf. OF. despoir, fr. desperer.]
   1. Loss of hope; utter hopelessness; complete despondency.
    [1913 Webster]
 
       We in dark dreams are tossing to and fro,
       Pine with regret, or sicken with despair. --Keble.
    [1913 Webster]
 
       Before he [Bunyan] was ten, his sports were
       interrupted by fits of remorse and despair.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is despaired of. "The mere despair of surgery
    he cures." --Shak.
 
   Syn: Desperation; despondency; hopelessness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 despair
   n 1: a state in which all hope is lost or absent; "in the depths
      of despair"; "they were rescued from despair at the last
      minute"; "courage born of desperation" [syn: {despair},
      {desperation}]
   2: the feeling that everything is wrong and nothing will turn
     out well; "they moaned in despair and dismay"; "one harsh
     word would send her into the depths of despair" [ant: {hope}]
   v 1: abandon hope; give up hope; lose heart; "Don't despair--
      help is on the way!" [ant: {hope}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top