ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-decrease-

D IH0 K R IY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: decrease, *decrease*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decrease(n) การลดลง, See also: การตกลง, การน้อยลง, Syn. decline, diminution, fall-off, lessening, reduction, Ant. expansion, growth
decrease(vt) ทำให้ลดลง, See also: ทำให้ปริมาณน้อยลง, ทำให้ต่ำลง, Syn. abate, decline, diminish, drop, ease, lessen, reduce, subside, Ant. increase
decrease(vi) ลดลง, See also: ตก, น้อยลง, สั้นลง, บรรเทา, Syn. abate, decline, diminish, drop, ease, lessen, reduce, subside, Ant. increase

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decreaseหมุนตามเข็มนาฬิกา, น้อยกว่าปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And when you do that, it calls on something in human nature that makes his hatred for you decrease and his respect increase.และเมื่อเราทำแบบนั้น บางอย่างในตัวมนุษย์ จะทำให้ความเกลียดของเขาลดลง และความนับถือเพิ่มขึ้น Gandhi (1982)
And Bill can begin to decrease it once his anxiety lessens about being attacked...และบิลล์เริ่มลดมันได้ ครั้งหนึ่งเขาห่วง เกี่ยวกับถูกทำร้ายโดยคนไข้ของเขา Don Juan DeMarco (1994)
I think you need to seriously decrease your cappuccino dependency.ฉันว่าเธอน่าจะลดคาปูชิโนลงบ้างนะ Hothead (2001)
Every simulation we've run, we've seen that once the machines are inside the city the odds of our survival decrease dramatically.เครื่องจักรทุกๆชนิดที่เราเดินเครื่อง ที่เราเห็น คือเครื่องจักรที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในเมือง น่าแปลกที่มีคนรอดชีวิต ลดลงจนน่าตกใจ The Matrix Revolutions (2003)
You decrease the overall weight then... That's not going to work.ลดน้ำหนักมันก็ไม่ลงไปหรอก Around the World in 80 Days (2004)
Keep an eye on my fiancé, and decrease his morphine drip.นีเธอดูอาการคุ่หมั้นหมอไว้นะ แล้วลดมอร์ฟีนลงหน่อย Just Like Heaven (2005)
Brain activity decreases and your heart rate slows until you just can't feel the pain anymore.สมองจะทำงานน้อยลง หัวใจจะเต้นช้า จนกระทั่งแก จะไม่รู้สึกอะไรอีกต่อไป Greatness Achieved (2008)
In fact, when they come upon a new food source they have a gangbang in order to decrease tension-จริงแล้วๆ ตอนพวกมันพบแหล่งอาหารใหม่.. ..พวกมันเอากันเป็นหมู่ เพื่อที่จะลดความเครียด.. The Ugly Truth (2009)
- Security Planning Director Sawamura Takayuki) So if the pH doesn't decrease enough, the meat wouldn't have that vivid red color.ถ้าค่า pH ไม่ลดลงเพียงพอ เนื้อก็ไม่มีสีแดงสด Orutorosu no inu (2009)
What's wrong? Cold decreases battery life.Signore, คุณเอาละ? Angels & Demons (2009)
But if we don't operate on the other one, there could be a decrease in blood flow to the brain, which could put the child at risk developmentally.และตอนที่จูบมือเล็กๆของเขา If... (2010)
[ volume decreases ]ขอต้อนรับกลับมา คอตเตอร์ Swap Meat (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decreaseA valuable object decreases in value if it is damaged.
decreaseFor a display where the data items increase and decrease I think you are best making use of a spreadsheet program, not Access.
decreaseHowever, the general crime number has not decreased though the juvenile delinquency stands out.
decreaseIt isn't strange that children decrease, too.
decreaseIt was very far-sighted for that company to change its policy to accommodate the decrease in numbers of children and the aging of society.
decreaseProduction of rice has decreased.
decreaseSudden decrease in appetite is sometimes a sign of illness.
decreaseThat custom is on the decrease.
decreaseThe company laid off twenty percent of its work force; therefore, expenses decreased.
decreaseThe mean value of the frequency decreases with increasing amplitude.
decreaseThe medicine decreased his pain.
decreaseThe members decreased by 50 to 400.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลาลง(v) decrease, See also: decline, diminish, lessen, go down, subside, lower, reduce, Syn. ลดลง, เบาบางลง, Example: เดือนนี้งานของเราก็เพลาลงบ้าง ไม่ได้หนักหน่วงเหมือนเดือนที่แล้ว
ลดน้อยลง(v) decrease, See also: reduce, lower, subside, recede, cut down, diminish, bring down, lessen, Syn. ลดลง, Ant. เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น, Example: ไฟฟ้าสถิตบริเวณหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำให้ฝุ่นผงลดน้อยลงไป, Thai Definition: ลดปริมาณลงไป
ถอย(v) decrease, See also: reduce, decline, diminish, lessen, slacken, Syn. ลดลง, Example: ประชากรของปลาและสัตว์น้ำหน้าดินในอ่าวไทยลดน้อยถอยลงเป็นลำดับ
ถอยถด(v) decrease, See also: reduce, decline, diminish, Syn. ถดถอย, ลดน้อย, ถอยทด, Example: เมื่อแก่ตัวไปเรี่ยวแรงก็เริ่มถอยถดลงเป็นธรรมดา
จาง(v) decrease, See also: lessen, Syn. ลดลง, น้อยลง, Example: กลิ่นไม่ดีที่โชยมาตอนหัวค่ำจางไปหมดแล้ว
ย่อหย่อน(v) decrease, See also: diminish, decline, drop, lessen, lower, reduce, shrink, subside, Syn. ถดถอย, Example: การทำงานใดๆ ไม่ว่าเล็กใหญ่ง่ายยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้วยากที่จะให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลาได้
บางเบา(v) decrease, See also: drain away, dwindle, lessen, subside, diminish, Syn. เบาบาง, Example: ปัญหาของสังคมมนุษย์จะแก้ไขให้บางเบาได้ก็น่าจะด้วยความพยายามของมนุษย์, Thai Definition: น้อยลง, ทุเลาลง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DECREASE D IH0 K R IY1 S
DECREASE D IY1 K R IY2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decrease (n) dˈiːkriːs (d ii1 k r ii s)
decrease (v) dˈɪkrˈiːs (d i1 k r ii1 s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestandsabgänge { pl }decrease in stocks [Add to Longdo]
Preisrückgang { m }decrease in prices [Add to Longdo]
Sauerstoffzehrung { f }decrease of the oxygen demand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decrease \De*crease"\, v. i. [imp. & p. p. {Decreased}; p. pr. &
   vb. n. {Decreasing}.] [OE. decrecen, fr. OF. decreistre, F.
   d['e]cro[^i]tre, or from the OF. noun (see {Decrease}, n.),
   fr. L. decrescere to grow less; de + crescere to grow. See
   {Crescent}, and cf. {Increase}.]
   To grow less, -- opposed to increase; to be diminished
   gradually, in size, degree, number, duration, etc., or in
   strength, quality, or excellence; as, they days decrease in
   length from June to December.
   [1913 Webster]
 
      He must increase, but I must decrease.  --John iii.
                          30.
 
   Syn: To {Decrease}, {Diminish}.
 
   Usage: Things usually decrease or fall off by degrees, and
      from within, or through some cause which is
      imperceptible; as, the flood decreases; the cold
      decreases; their affection has decreased. Things
      commonly diminish by an influence from without, or one
      which is apparent; as, the army was diminished by
      disease; his property is diminishing through
      extravagance; their affection has diminished since
      their separation their separation. The turn of
      thought, however, is often such that these words may
      be interchanged.
      [1913 Webster]
 
         The olive leaf, which certainly them told
         The flood decreased.       --Drayton.
      [1913 Webster]
 
         Crete's ample fields diminish to our eye;
         Before the Boreal blasts the vessels fly.
                          --Pope.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decrease \De*crease"\, v. t.
   To cause to grow less; to diminish gradually; as,
   extravagance decreases one's means.
   [1913 Webster]
 
      That might decrease their present store. --Prior.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decrease \De*crease"\, n. [OE. decrees, OF. decreis, fr.
   decreistre. See {Decrease}, v.]
   1. A becoming less; gradual diminution; decay; as, a decrease
    of revenue or of strength.
    [1913 Webster]
 
   2. The wane of the moon. --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decrease
   n 1: a change downward; "there was a decrease in his temperature
      as the fever subsided"; "there was a sharp drop-off in
      sales" [syn: {decrease}, {lessening}, {drop-off}] [ant:
      {increase}]
   2: a process of becoming smaller or shorter [syn: {decrease},
     {decrement}] [ant: {growth}, {increase}, {increment}]
   3: the amount by which something decreases [syn: {decrease},
     {decrement}] [ant: {increase}, {increment}]
   4: the act of decreasing or reducing something [syn: {decrease},
     {diminution}, {reduction}, {step-down}] [ant: {increase},
     {step-up}]
   v 1: decrease in size, extent, or range; "The amount of homework
      decreased towards the end of the semester"; "The cabin
      pressure fell dramatically"; "her weight fell to under a
      hundred pounds"; "his voice fell to a whisper" [syn:
      {decrease}, {diminish}, {lessen}, {fall}] [ant: {increase}]
   2: make smaller; "He decreased his staff" [syn: {decrease},
     {lessen}, {minify}] [ant: {increase}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top