ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-decisively-

D IH0 S AY1 S IH0 V L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: decisively, *decisively*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decisively(adv) อย่างแน่นอน, See also: อย่างเด็ดขาด, อย่างแน่วแน่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just want to go on record that I'm decisively against this.ขอบันทึกเป็นหมายเหตุว่าฉันค้านแล้ว Smurfs: The Lost Village (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียบขาด[chīepkhāt] (adv) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply  FR: résolument ; rigoureusement
เด็ดขาด[detkhāt] (adv) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively  FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
กริบ[krip] (adv) EN: decisively ; absolutely ; extremely ; perfectly

CMU English Pronouncing Dictionary
DECISIVELY D IH0 S AY1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decisively (a) dˈɪsˈaɪsɪvliː (d i1 s ai1 s i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
きっぱり(P);きっぱりと[kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
ずばり[zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P) [Add to Longdo]
やり切る[やりきる, yarikiru] (v5r) (uk) complete decisively; to do to completion [Add to Longdo]
極めて[きわめて, kiwamete] (adv) exceedingly; extremely; decisively; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decisive \De*ci*sive\, a. [Cf. F. d['e]cisif. See {Decision}.]
   1. Having the power or quality of deciding a question or
    controversy; putting an end to contest or controversy;
    final; conclusive. "A decisive, irrevocable doom."
    --Bates. "Decisive campaign." --Macaulay. "Decisive
    proof." --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   2. Marked by promptness and decision.
    [1913 Webster]
 
       A noble instance of this attribute of the decisive
       character.              --J. Foster.
 
   Syn: Decided; positive; conclusive. See {Decided}. --
     {De*ci"sive*ly}, adv. -- {De*ci"sive*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decisively
   adv 1: with firmness; "`I will come along,' she said decisively"
       [syn: {decisively}, {resolutely}] [ant: {indecisively}]
   2: with finality; conclusively; "the voted settled the argument
     decisively" [ant: {indecisively}]
   3: in an indisputable degree; "the Fisher Act of 1918 decisively
     raised their status and pay"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top