ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-daunting-

D AO1 N T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: daunting, *daunting*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DAUNTING D AO1 N T IH0 NG
DAUNT D AO1 N T
DAUNTED D AO1 N T IH0 D
UNDAUNTED AH0 N D AO1 N T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daunting (v) dˈɔːntɪŋ (d oo1 n t i ng)
daunt (v) dˈɔːnt (d oo1 n t)
daunts (v) dˈɔːnts (d oo1 n t s)
daunted (v) dˈɔːntɪd (d oo1 n t i d)
dauntless (j) dˈɔːntlɪs (d oo1 n t l i s)
grandaunt (n) grˈændˈaːnt (g r a1 n d aa1 n t)
undaunted (j) ˌʌndˈɔːntɪd (uh2 n d oo1 n t i d)
grandaunts (n) grˈændˈaːnts (g r a1 n d aa1 n t s)
dauntlessly (a) dˈɔːntlɪsliː (d oo1 n t l i s l ii)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daunt(vt) ทำให้กลัว, See also: ทำให้เกรงขาม, ทำให้กังวลใจ, Syn. frighten, horrify
dauntless(adj) ไม่เกรงกลัว (ทางวรรณคดี), See also: ไม่ท้อแท้
grandaunt(n) พี่สาวหรือน้องสาวของปู่ ย่า ตา ยาย
grandaunt(n) พี่สาวหรือน้องสาวของปู่ย่าหรือตายาย
undaunted(adj) ซึ่งไม่สะทกสะท้าน, See also: ซึ่งไม่ท้อถอย, ซึ่งไม่หวั่นกลัว, Syn. brave, resolute, Ant. irresolute, cowardly, daunted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daunt(ดอนทฺ) {daunted,daunting,daunts} vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ,ทำให้หวาดหวั่น, See also: dauntingly adv. ดูdaunt, Syn. intimidate
dauntless(ดอนทฺ'เลส) adj. ไร้ความกลัว,กล้า,อาจหาญ, Syn. bold
grandauntn. ยาย, Syn. great-aunt
undaunted(อันดอน'ทิด) adj. ไม่สะทกสะท้าน,ไม่กลัว,ใจกล้า,ไม่ท้อใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
daunt(vt) ทำให้หวาดหวั่น,ทำให้เกรงขาม,ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ
dauntless(adj) กล้าหาญ,อาจหาญ,ไม่ครั่นคร้าม,ไม่หวาดหวั่น,ไม่กลัว
undaunted(adj) ไม่พรั่นพรึง,ไม่ท้อถอย,ไม่สะทกสะท้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dauntYour undaunted spirit will carry you through.
dauntGirl as she was, Joan was not daunted at all.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่นย่อ(v) be discouraged, See also: be daunted, quail, Syn. ท้อถอย, ย่อย่น, ย่อท้อ, Example: งานตั้งภูเขาเลากานี้มิได้ทำให้เขาย่นย่อเลย
ใจเด็ด(v) be resolute, See also: be undaunted, be firm, Syn. เด็ดเดี่ยว, Example: พ่อแม่บางรายใจเด็ดเมื่อตกลงยกลูกให้เขาไปแล้วก็ไม่เคยถามหา, Thai Definition: มีน้ำใจเด็ดเดี่ยว, มีนิสัยเฉียบขาด, ปักใจโดยไม่ยอมท้อถอยและเกรงกลัว
ใจเด็ด(adj) resolute, See also: steadfast, undaunted, unwavering, stouthearted, Syn. เด็ดเดี่ยว, Example: เขาเป็นคนใจเด็ดสมกับเป็นลูกผู้ชายที่กล้าเปิดเผยสถานภาพของตนเองว่ามีภริยาแล้ว
ใจถึง(v) be brave, See also: dare, be courageous, be fearless, be undaunted, be bold, Syn. ใจกล้า, กล้าได้กล้าเสีย, กล้าเสี่ยง, Ant. ขี้ขลาด, Example: เขาใจถึงขนาดที่กล้าชกกับนักมวยรุ่นใหญ่กว่า, Thai Definition: ไม่ขลาดกลัว, ไม่หวาดหวั่น, ไม่เกรงกลัว
ใจถึง(adj) daring, See also: brave, sporting, fearless, undaunted, bold, Syn. ใจกล้า, กล้าได้กล้าเสีย, กล้าเสี่ยง, Ant. ขี้ขลาด, Example: เราต้องคอยต่อไปจนกว่าจะมีคนใจถึงเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
ทรหด(adv) resistingly, See also: resolutely, unyieldingly, dauntingly, tough, Syn. อดทน, บึกบึน, ทระหด, Ant. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ, Example: ฝ่ายแดงปักหลักสู้อย่างทรหด
น้า(n) aunt, See also: mother's sister, father's sister, uncle's wife, grandaunt, great-aunt, auntie, Syn. น้าสาว, Example: คุณน้าชอบซื้อตุ๊กตามาฝาก, Count Unit: คน, Thai Definition: น้องสาวของแม่
เหี้ยมหาญ(adv) dauntlessly, See also: boldly, bravely, valiantly, valorously, Syn. อาจหาญ, Ant. ขลาดกลัว, Example: ผู้ก่อการร้ายลงมือปฏิบัติการอย่างเหี้ยมหาญ, Thai Definition: ดุร้ายกล้าหาญ
เหี้ยมหาญ(adj) dauntless, See also: bold, brave, valiant, valorous, Syn. อาจหาญ, Ant. ขลาดกลัว, Example: เขาเดินออกไปด้วยท่าทางเหี้ยมหาญน่าเกรงขามยิ่ง, Thai Definition: ดุร้ายกล้าหาญ
ทรหดอดทน(adj) unyielding, See also: indomitable, unflinching, undaunted, Syn. อดทน, Ant. ย่อท้อ, Example: เขาเป็นนักสู้ที่ทรหดอดทนจนทุกคนนับถือ, Thai Definition: ไม่ย่อท้อ
ทรหดอดทน(adj) unyielding, See also: indomitable, unflinching, undaunted, Syn. อดทน, Ant. ย่อท้อ, Example: เขาเป็นนักสู้ที่ทรหดอดทนจนทุกคนนับถือ, Thai Definition: ไม่ย่อท้อ
ทรหดอดทน(adj) unyielding, See also: indomitable, unflinching, undaunted, Syn. อดทน, Ant. ย่อท้อ, Example: เขาเป็นนักสู้ที่ทรหดอดทนจนทุกคนนับถือ, Thai Definition: ไม่ย่อท้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adj) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous  FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[hīemhān] (adv) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously  FR: bravement ; valeureusement
กระดูกเหล็ก[kradūk lek] (adj) EN: tough ; steel-willed ; hard-boned ; dauntless
ท้อ[thø] (v) EN: lose heart ; be discouraged ; be daunted ; be in low spirits ; be downhearted ; be dejected ; be despondent  FR: se décourager
ย่นย่อ[yonyø] (v) EN: be discouraged ; be daunted ; quail

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hàn, ㄏㄢˋ, ] heroic; intrepid; valiant; dauntless; fierce; ferocious; violent, #14,901 [Add to Longdo]
如火如荼[rú huǒ rú tú, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄊㄨˊ, ] lit. white cogon flower like fire (成语 saw); fig. a mighty army like wildfire; daunting and vigorous (momentum); flourishing; magnificent, #16,374 [Add to Longdo]
奋勇[fèn yǒng, ㄈㄣˋ ㄩㄥˇ, / ] dauntless; to summon up courage and determination; using extreme force of will, #22,756 [Add to Longdo]
锐意[ruì yì, ㄖㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] acute determination; dauntless, #38,086 [Add to Longdo]
百折不挠[bǎi zhé bù náo, ㄅㄞˇ ㄓㄜˊ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ, / ] keep on fighting in spite of all setbacks; be undaunted by repeated setbacks; be indomitable, #40,790 [Add to Longdo]
姑爷[gū yé, ㄍㄨ ㄧㄝˊ, / ] father's father's sister's husband; paternal grandaunt's husband, #46,769 [Add to Longdo]
悍勇[hàn yǒng, ㄏㄢˋ ㄩㄥˇ, ] intrepid; valiant; dauntless, #85,135 [Add to Longdo]
气冲霄汉[qì chōng xiāo hàn, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄥ ㄒㄧㄠ ㄏㄢˋ, / ] (成语 saw) dauntless; courageous; spirited, #199,949 [Add to Longdo]
坦然无惧[tǎn rán wú jù, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ ㄨˊ ㄐㄩˋ, / ] remain calm and undaunted [Add to Longdo]
如火如茶[rú huǒ rú chá, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄔㄚˊ, ] common erroneous version of 如火如荼 (tu2) (成语 saw), daunting and vigorous (momentum); magnificent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unerschrockenheit {f}dauntlessness [Add to Longdo]
eine beängstigende Aufgabea daunting task [Add to Longdo]
einschüchtern; erschrecken; schrecken | einschüchternd; erschreckend; schreckento daunt | daunting [Add to Longdo]
entmutigen | entmutigendto daunt | daunting [Add to Longdo]
sich von etw. entmutigen lassento be daunted by sth. [Add to Longdo]
entmutigend; beängstigend {adj}daunting [Add to Longdo]
entmutigtdaunted [Add to Longdo]
furchtlosdauntless [Add to Longdo]
schüchtert eindaunts [Add to Longdo]
unerschrockendauntless [Add to Longdo]
unerschrockenundaunted [Add to Longdo]
unerschrocken {adv}undauntedly [Add to Longdo]
unerschrocken {adv}dauntlessly [Add to Longdo]
unverzagtnothing daunted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
びくともしない[bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch [Add to Longdo]
ダウンタイム[dauntaimu] (n) {comp} down time; downtime [Add to Longdo]
ダウンタウン[dauntaun] (n) downtown; (P) [Add to Longdo]
プレシャットダウンタイムアウト[pureshattodauntaimuauto] (n) {comp} preshutdown time-out [Add to Longdo]
威圧[いあつ, iatsu] (n) (1) coercion; overpowering; (2) to overpower; to overawe; to daunt [Add to Longdo]
屈す[くっす, kussu] (v5s) (1) (arch) (See 屈する) to yield; to give in; to be daunted; (2) to bend; to shrink; (3) to feel down [Add to Longdo]
屈する[くっする, kussuru] (vs-s) (1) to yield; to give in; to be daunted; (2) to bend; to shrink; (3) (arch) to feel down [Add to Longdo]
剛毅果断[ごうきかだん, goukikadan] (n,adj-na) dauntless and decisive; with fortitude and resolution [Add to Longdo]
仁王立ち[におうだち, nioudachi] (n) imposing stance; daunting pose [Add to Longdo]
仁王立ちになる[におうだちになる, nioudachininaru] (exp) to raise oneself up to one's full height; to strike a daunting pose [Add to Longdo]
大叔母;大伯母[おおおば, oooba] (n) grandaunt; great-aunt [Add to Longdo]
鼻白む[はなじろむ, hanajiromu] (v5m,vi) to look daunted [Add to Longdo]
負けじ[まけじ, makeji] (adv-to) indomitably; undauntedly [Add to Longdo]
勇猛果敢[ゆうもうかかん, yuumoukakan] (n,adj-na) daring and resolute; having dauntless courage [Add to Longdo]
勇猛精進[ゆうみょうしょうじん, yuumyoushoujin] (n,vs) engage in ascetic practices with dauntless spirit [Add to Longdo]
赳赳たる武夫[きゅうきゅうたるぶふ, kyuukyuutarubufu] (n) soldier of dauntless courage [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダウンタイム[だうんたいむ, dauntaimu] downtime [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 daunting \daunting\ adj.
   serving to discourage, dishearten, or intimidate;
   discouraging; disheartening. Opposite of {encouraging}.
 
   Syn: intimidating.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daunt \Daunt\ (d[add]nt; 277), v. t. [imp. & p. p. {Daunted}; p.
   pr. & vb. n. {Daunting}.] [OF. danter, F. dompter to tame,
   subdue, fr. L. domitare, v. intens. of domare to tame. See
   {Tame}.]
   1. To overcome; to conquer. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To repress or subdue the courage of; to check by fear of
    danger; to cow; to intimidate; to dishearten.
    [1913 Webster]
 
       Some presences daunt and discourage us. --Glanvill.
 
   Syn: To dismay; appall. See {Dismay}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 daunting
   adj 1: discouraging through fear [syn: {daunting},
       {intimidating}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top