ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-craftsman-

K R AE1 F T S M AH0 N   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: craftsman, *craftsman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
craftsman[N] ช่างฝีมือ, Syn. craftsperson, skilled worker
craftsman[N] ผู้ชำนาญการ, See also: ผู้ชำนาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
craftsman(คราฟสฺ'เมิน) n. ช่างฝีมือ,จิตรกร,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ., See also: craftsmanship n., Syn. artisan -pl. craftsmen

English-Thai: Nontri Dictionary
craftsman(n) นายช่าง,ช่าง,ช่างฝีมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
craftsmanช่างฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, that's precision craftsmanship.ไม่นะ มันเป็นเครื่องมือที่เที่ยงตรงมากนะ The Jackal (1997)
I haven't seen this level of craftsmanship since kindergarten.ฉันไม่เห็นระดับนี้ของงานฝีมือตั้งแต่ชั้นอนุบาล Showtime (2002)
Normally, I'm a fan of your craftsmanship, if not your methods.ผมชื่นชมฝีมือคุณ แต่ไม่ใช่วิธีการ Chuck Versus the Marlin (2008)
No patience, No craftsmanship.ไม่อดทน ไม่มีฝีมือ Heaven and Hell (2008)
Excellent craftsmanship...มันจะช่วยเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยา Committed (2008)
Interesting craftsmanship, but that's about it.เป็นงานฝีมือที่สวยดี แล้วยังไง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
These shoes were made by a craftsman in Firenze, so how would you buy me the same exact ones right away?เพราะรองเท้าคู่นี้น่ะทำขึ้นจากช่างฝีมือในฝรั่งเศส เพราะฉะนั้นเธอจะมีปัญญาซื้อรองเท้าที่เหมือนกันนี่ให้ฉันได้ยังไง? Episode #1.1 (2009)
The black and white. The craftsmanship.ด้านขาวและดำ ฝีมือ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
-That's amazing craftsmanship. -oh, wellนี่มันเป็นงานฝีมือที่น่าทึ่งจริงๆ\ โอ้ คือ The Lovely Bones (2009)
A clock without a craftsman.นาฬิกาที่ไม่ได้ตั้งเวลา Watchmen (2009)
-You have the hands of a craftsman.-คุณมีพรสวรรค์ The American (2010)
Perhaps a closer look... Details of such craftsmanshipบางที เจ้าควรมองให้ใกล้อีกนิด... รายละเอียดของงานชิ้นนี้ Shadow Games (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
craftsmanA good craftsman takes pride in his work.
craftsmanThat quilt is really quite a piece of work with all its fine craftsmanship.
craftsmanThe cake craftsman was the dream from the small time.
craftsmanThe quality of craftsmanship in this clock company is unsurpassed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปการ[N] artisan, See also: craftsman, Syn. ศิลปกร, นายช่างฝีมือ, นายช่าง, Notes: (สันสกฤต)
นายช่าง[N] craftsman, See also: artisan, artificer, Example: เขาเป็นนายช่างประจำอยู่ที่กองหัตถศิลป์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานช่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศิลปกร[n.] (sinlapakøn) EN: craftsman   FR: homme de l'art [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRAFTSMAN    K R AE1 F T S M AH0 N
CRAFTSMAN    K R AE1 F S M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
craftsman    (n) krˈaːftsmən (k r aa1 f t s m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, ] craftsman, #16,291 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handwerker {m} | Handwerker {pl}craftsman | craftsmen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Craftsman \Crafts"man\ (kr?fts"man), n.; pl. {Craftsmen} (-men).
   One skilled in some trade or manual occupation; an artificer;
   a mechanic.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 craftsman
   n 1: a professional whose work is consistently of high quality;
      "as an actor he was a consummate craftsman"
   2: a creator of great skill in the manual arts; "the jewelry was
     made by internationally famous craftsmen" [syn: {craftsman},
     {crafter}]
   3: a skilled worker who practices some trade or handicraft [syn:
     {craftsman}, {artisan}, {journeyman}, {artificer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top