ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-coquettish-

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: coquettish, *coquettish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coquettish[ADJ] ที่ยั่วยวนผู้ชาย, See also: กะลิ้มกะเหลี่ย

English-Thai: Nontri Dictionary
coquettish(adj) เจ้าชู้,ดัดจริต,เจ้ามารยา,ยั่วสวาท

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You might not smile just at the coquettish sound of it.ฉันอาจไม่ยิ้มแย้มเหมือนกับกำลังยั่วยวนใครอยู่ New Haven Can Wait (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coquettishShe is quite coquettish.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coquettish (j) kˈoukˈɛtɪʃ (k ou1 k e1 t i sh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kokett {adj} | koketter | am kokettestencoquettish | more coquettish | most coquettish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coquettish \Co*quet"tish\, a.
   Practicing or exhibiting coquetry; alluring; enticing.
   [1913 Webster]
 
      A pretty, coquettish housemaid.     --W. Irving.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coquettish
   adj 1: like a coquette [syn: {coquettish}, {flirtatious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top